Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат веднаш над секоја од колоните во табелата. За пребарување на предмет, доволно е да го впишете бројчето на предметот. Филтерот ќе се погрижи за останатото.
ПРИКАЗ НА СИТЕ СУДЕЊА
Предмет Датум Време Просторија Судија
К-393/12Сабота, 2.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
ПЛ-1-129/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-48/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-161/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
486/10-ЈПонеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-48/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-632/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
526/10-ЈПонеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
464/10-ОПонеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-784/11Понеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-160/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-552/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-219/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-1326/11Понеделник, 4.6.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-7/12Понеделник, 4.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-396/09Понеделник, 4.6.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-827/10Понеделник, 4.6.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-750/08Понеделник, 4.6.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-51/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 21Видое Тасевски
П1-603/11Понеделник, 4.6.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1136/11Понеделник, 4.6.201209:30Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-87/12Понеделник, 4.6.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-69/11Понеделник, 4.6.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-299/11Понеделник, 4.6.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПЛ-1-120/12Понеделник, 4.6.201209:40Соба 84Живка Ивановска
720/10-ОПонеделник, 4.6.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-403/12Понеделник, 4.6.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-166/11Понеделник, 4.6.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-172/12Понеделник, 4.6.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-417/12Понеделник, 4.6.201209:45Соба 76Беџет Елези
П1-872/11Понеделник, 4.6.201209:45Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-88/12Понеделник, 4.6.201209:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-121/12Понеделник, 4.6.201209:50Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-702/11Понеделник, 4.6.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-39/12Понеделник, 4.6.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПЛ-1-123/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-О-674/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-52/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-669/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-52/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-52/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
3281/10-СПонеделник, 4.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-673/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
709/10-ЈПонеделник, 4.6.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-412/11Понеделник, 4.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-303/11Понеделник, 4.6.201210:00Судница 8Савре Спасовски
КМ-27/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-72/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 77Снежана Манев
СТ-132/11Понеделник, 4.6.201210:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-1074/09Понеделник, 4.6.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-540/08Понеделник, 4.6.201210:00Судница 5Маја Денковска
ТС-38/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-1131/11Понеделник, 4.6.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-89/12Понеделник, 4.6.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-234/10Понеделник, 4.6.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1312/11Понеделник, 4.6.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПЛ-1-130/12Понеделник, 4.6.201210:10Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-51/12Понеделник, 4.6.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
3268/10-СПонеделник, 4.6.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
753/10-ОПонеделник, 4.6.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
КМ-3/12Понеделник, 4.6.201210:15Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ-1-90/12Понеделник, 4.6.201210:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-133/12Понеделник, 4.6.201210:20Соба 84Живка Ивановска
КМ-17/12Понеделник, 4.6.201210:20Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-205/2011Понеделник, 4.6.201210:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-174/12Понеделник, 4.6.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-154/12Понеделник, 4.6.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-664/11Понеделник, 4.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-705/11Понеделник, 4.6.201210:30Судница 4Вите Доневски
К-446/11Понеделник, 4.6.201210:30Судница 8Савре Спасовски
КМ-17/12Понеделник, 4.6.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-79/12Понеделник, 4.6.201210:30Соба 77Снежана Манев
СТ-38/11Понеделник, 4.6.201210:30Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-1312/11Понеделник, 4.6.201210:30Судница 8Зоран Соларски
К-497/10Понеделник, 4.6.201210:30Судница 5Маја Денковска
П2-64/12Понеделник, 4.6.201210:30Соба 21Видое Тасевски
ВПП-122/09Понеделник, 4.6.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1116/11Понеделник, 4.6.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-91/12Понеделник, 4.6.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-171/12Понеделник, 4.6.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-794/12Понеделник, 4.6.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-794/12Понеделник, 4.6.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-795/12Понеделник, 4.6.201210:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-592/2010Понеделник, 4.6.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-О-512/11Понеделник, 4.6.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-664/12Понеделник, 4.6.201210:45Соба 76Беџет Елези
КМ-65/11Понеделник, 4.6.201210:45Соба 75Олгица Цветанова
П1-294/11Понеделник, 4.6.201210:45Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-92/12Понеделник, 4.6.201210:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-381/12Понеделник, 4.6.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-346/12Понеделник, 4.6.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1497/11Понеделник, 4.6.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-453/12Понеделник, 4.6.201211:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-409/12Понеделник, 4.6.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-91/10Понеделник, 4.6.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1160/11Понеделник, 4.6.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-178/11Понеделник, 4.6.201211:00Судница 8Савре Спасовски
КМ-19/12Понеделник, 4.6.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-78/12Понеделник, 4.6.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-68/12Понеделник, 4.6.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-295/09Понеделник, 4.6.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-433/09Понеделник, 4.6.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-192/12Понеделник, 4.6.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
К-464/11Понеделник, 4.6.201211:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-93/12Понеделник, 4.6.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-541/10Понеделник, 4.6.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-37/12Понеделник, 4.6.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1151/11Понеделник, 4.6.201211:15Соба 76Беџет Елези
К-1360/11Понеделник, 4.6.201211:15Соба 85Зоран Соларски
ПЛ-1-94/12Понеделник, 4.6.201211:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-140/12Понеделник, 4.6.201211:20Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-242/12Понеделник, 4.6.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-460/12Понеделник, 4.6.201211:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-433/11Понеделник, 4.6.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-833/11Понеделник, 4.6.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-763/11Понеделник, 4.6.201211:30Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-73/12Понеделник, 4.6.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-371/12Понеделник, 4.6.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-1206/11Понеделник, 4.6.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-119/11Понеделник, 4.6.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-1165/11Понеделник, 4.6.201211:30Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-99/12Понеделник, 4.6.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1132/11Понеделник, 4.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-826/11Понеделник, 4.6.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-987/11Понеделник, 4.6.201212:00Судница 8Савре Спасовски
П-967/10Понеделник, 4.6.201212:00Судница 1Рушка Поп Арсовска
ПЛ1-ТС-74/12Понеделник, 4.6.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-408/12Понеделник, 4.6.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-175/11Понеделник, 4.6.201212:00Судница 5Маја Денковска
О1-1/12Понеделник, 4.6.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1171/11Понеделник, 4.6.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
К-445/10Понеделник, 4.6.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1239/11Понеделник, 4.6.201212:15Соба 81Миодраг Величковски
К-1215/10Понеделник, 4.6.201212:30Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-130/11Понеделник, 4.6.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-1217/11Понеделник, 4.6.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-271/10Понеделник, 4.6.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-437/11Понеделник, 4.6.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-437/11Понеделник, 4.6.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-192/12Понеделник, 4.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-85/12Понеделник, 4.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-388/11Понеделник, 4.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-27/09Понеделник, 4.6.201213:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-28/12Понеделник, 4.6.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-424/12Понеделник, 4.6.201213:00Соба 85Зоран Соларски
К-542/10Понеделник, 4.6.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
К-866/10Понеделник, 4.6.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-98/12Понеделник, 4.6.201213:15Соба 93Татјана Коколанска
К-1194/11Понеделник, 4.6.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1043/07Понеделник, 4.6.201213:30Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-29/12Понеделник, 4.6.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-400/12Понеделник, 4.6.201213:30Соба 85Зоран Соларски
К-1292/11Понеделник, 4.6.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
К-151/12Понеделник, 4.6.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-30/12Понеделник, 4.6.201214:00Соба 77Снежана Манев
К-145/09Понеделник, 4.6.201214:00Судница 8Зоран Соларски
П1-612/11Понеделник, 4.6.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
П1-142/12Вторник, 5.6.201209:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
МАЛВП-459/2011Вторник, 5.6.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-586/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-572/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-629/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-639/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-632/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-550/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-619/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-315/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-594/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-559/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-448/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-44/2012Вторник, 5.6.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-О-629/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-161/12Вторник, 5.6.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-522/12Вторник, 5.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
ВПП1-26/12Вторник, 5.6.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П2-55/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
П-609/10Вторник, 5.6.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-22/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-828/08Вторник, 5.6.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-666/11Вторник, 5.6.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-49/12Вторник, 5.6.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-42/12Вторник, 5.6.201209:35Соба 82Мирослав Георгиевски
МАЛВП-67/2012Вторник, 5.6.201209:40Соба 84Живка Ивановска
ПРК-О-635/12Вторник, 5.6.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-44/12Вторник, 5.6.201209:40Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-О-643/12Вторник, 5.6.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-88/2012Вторник, 5.6.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-427/11Вторник, 5.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-369/07Вторник, 5.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1008/07Вторник, 5.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-247/11Вторник, 5.6.201210:00Соба 79Ленка Бабановска
П1-416/11Вторник, 5.6.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
К-1392/11Вторник, 5.6.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-127/12Вторник, 5.6.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ТС-29/11Вторник, 5.6.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П1-203/12Вторник, 5.6.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
К-434/11Вторник, 5.6.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
СТ-176/08Вторник, 5.6.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-550/12Вторник, 5.6.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-945/11Вторник, 5.6.201210:05Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-О-19/12Вторник, 5.6.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1507/11Вторник, 5.6.201210:10Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-О-20/12Вторник, 5.6.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1414/11Вторник, 5.6.201210:15Соба 79Ленка Бабановска
ТС-139/11Вторник, 5.6.201210:15Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-О-43/12Вторник, 5.6.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-474/11Вторник, 5.6.201210:20Соба 79Ленка Бабановска
ПЛ1-ТС-128/12Вторник, 5.6.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1214/11Вторник, 5.6.201210:25Соба 79Ленка Бабановска
МАЛВП-40/2012Вторник, 5.6.201210:30Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-279/2011Вторник, 5.6.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-О-644/12Вторник, 5.6.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-410/10Вторник, 5.6.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-О-417/11Вторник, 5.6.201210:30Соба 79Ленка Бабановска
П1-62/12Вторник, 5.6.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
К-1020/11Вторник, 5.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-309/11Вторник, 5.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1198/11Вторник, 5.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-26/12Вторник, 5.6.201210:30Соба 90Сунчица Ефремовска
ОДС-24/12Вторник, 5.6.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
К-710/11Вторник, 5.6.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-Ј-205/11Вторник, 5.6.201210:35Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-О-647/12Вторник, 5.6.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
692/10-ОВторник, 5.6.201210:40Соба 79Ленка Бабановска
ПЛ1-ТС-146/12Вторник, 5.6.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1054/11Вторник, 5.6.201210:45Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-О-648/12Вторник, 5.6.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-112/11Вторник, 5.6.201210:50Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-617/11Вторник, 5.6.201210:55Соба 79Ленка Бабановска
МАЛВП-86/2011Вторник, 5.6.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-О-649/12Вторник, 5.6.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-210/12Вторник, 5.6.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
295/11-СВторник, 5.6.201211:00Соба 79Ленка Бабановска
П1-548/11Вторник, 5.6.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
К-260/11Вторник, 5.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-11/12Вторник, 5.6.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ТС-40/12Вторник, 5.6.201211:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П1-216/11Вторник, 5.6.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1162/11Вторник, 5.6.201211:00Соба 81Миодраг Величковски
К-1198/10Вторник, 5.6.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
88/11-СВторник, 5.6.201211:05Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-О-658/12Вторник, 5.6.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
301/11-СВторник, 5.6.201211:10Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1032/11Вторник, 5.6.201211:15Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1113/11Вторник, 5.6.201211:20Соба 79Ленка Бабановска
ПЛ1-ТС-97/12Вторник, 5.6.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-552/11Вторник, 5.6.201211:25Соба 79Ленка Бабановска
МАЛВП-479/2011Вторник, 5.6.201211:30Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-24/2012Вторник, 5.6.201211:30Судница 1Љубица Ристеска
К-260/12Вторник, 5.6.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-С-976/11Вторник, 5.6.201211:30Соба 79Ленка Бабановска
П2-23/12Вторник, 5.6.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
К-1164/09Вторник, 5.6.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-511/11Вторник, 5.6.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ1-ТС-99/12Вторник, 5.6.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-152/12Вторник, 5.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-299/09Вторник, 5.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-25/10Вторник, 5.6.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-141/11Вторник, 5.6.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ТС-88/11Вторник, 5.6.201212:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П2-85/12Вторник, 5.6.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
ВПП-113/09Вторник, 5.6.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
К-502/12Вторник, 5.6.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
К-482/12Вторник, 5.6.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ТС-24/12Вторник, 5.6.201212:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
П1-3/12Вторник, 5.6.201212:30Соба 19Виолета Тасевска
ТС-5/12Вторник, 5.6.201212:30Соба 90Сунчица Ефремовска
МАЛВП-20/2012Вторник, 5.6.201213:00Соба 84Живка Ивановска
К-1318/11Вторник, 5.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1244/11Вторник, 5.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
П1-440/11Вторник, 5.6.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1036/11Вторник, 5.6.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
К-1284/11Вторник, 5.6.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-265/12Вторник, 5.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-272/12Вторник, 5.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-300/12Вторник, 5.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1278/11Вторник, 5.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1279/11Вторник, 5.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1023/11Вторник, 5.6.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
К-264/12Вторник, 5.6.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-23/12Вторник, 5.6.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
К-346/11Вторник, 5.6.201214:00Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-Ј-388/11Среда, 6.6.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-29/12Среда, 6.6.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-341/09Среда, 6.6.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-19/11Среда, 6.6.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1104/11Среда, 6.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
111/11-ССреда, 6.6.201209:30Соба 75Олгица Цветанова
К-1334/11Среда, 6.6.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-902/09Среда, 6.6.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-444/11Среда, 6.6.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П-1363/04Среда, 6.6.201209:30Соба 21Видое Тасевски
К-791/11Среда, 6.6.201209:30Соба 81Миодраг Величковски
К-387/11Среда, 6.6.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-69/12Среда, 6.6.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-537/12Среда, 6.6.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-563/12Среда, 6.6.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-128/09Среда, 6.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-98/12Среда, 6.6.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-939/11Среда, 6.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-332/11Среда, 6.6.201210:00Судница 4Вите Доневски
КМ-28/12Среда, 6.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-673/11Среда, 6.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-31/12Среда, 6.6.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-937/11Среда, 6.6.201210:00Соба 85Зоран Соларски
П1-928/11Среда, 6.6.201210:00Соба 21Видое Тасевски
К-185/10Среда, 6.6.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-549/12Среда, 6.6.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-554/12Среда, 6.6.201210:10Соба 76Беџет Елези
К-950/11Среда, 6.6.201210:15Соба 85Зоран Соларски
ПЛ1-ТС-95/12Среда, 6.6.201210:20Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-595/12Среда, 6.6.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-64/09Среда, 6.6.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-789/11Среда, 6.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
КМ-21/12Среда, 6.6.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
КМ-58/11Среда, 6.6.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
ВПП1-13/12Среда, 6.6.201210:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-460/11Среда, 6.6.201210:30Судница 5Маја Денковска
К-462/10Среда, 6.6.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-93/12Среда, 6.6.201210:30Соба 21Видое Тасевски
К-487/12Среда, 6.6.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
К-824/11Среда, 6.6.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-92/12Среда, 6.6.201210:40Соба 17Марија Скалова
КМ-38/12Среда, 6.6.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-617/12Среда, 6.6.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-45/12Среда, 6.6.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-1057/09Среда, 6.6.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-444/10Среда, 6.6.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-101/12Среда, 6.6.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-867/11Среда, 6.6.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1000/11Среда, 6.6.201211:00Судница 4Вите Доневски
КМ-34/11Среда, 6.6.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
К-1390/11Среда, 6.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1390/11Среда, 6.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1390/11Среда, 6.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-67/12Среда, 6.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1004/11Среда, 6.6.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-125/12Среда, 6.6.201211:00Судница 5Маја Денковска
П-924/08Среда, 6.6.201211:00Соба 21Видое Тасевски
К-924/11Среда, 6.6.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-565/12Среда, 6.6.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-581/12Среда, 6.6.201211:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-245/11Среда, 6.6.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-596/12Среда, 6.6.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-106/12Среда, 6.6.201211:20Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-607/12Среда, 6.6.201211:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-609/12Среда, 6.6.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-1434/11Среда, 6.6.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-959/11Среда, 6.6.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-833/11Среда, 6.6.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
К-894/10Среда, 6.6.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-303/10Среда, 6.6.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-247/10Среда, 6.6.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-671/11Среда, 6.6.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1325/11Среда, 6.6.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-615/12Среда, 6.6.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-560/12Среда, 6.6.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-545/12Среда, 6.6.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-641/12Среда, 6.6.201211:40Соба 76Беџет Елези
ТС-132/11Среда, 6.6.201211:40Соба 17Марија Скалова
ПРК-Ј-412/11Среда, 6.6.201211:45Соба 76Беџет Елези
К-578/11Среда, 6.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-967/11Среда, 6.6.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-148/11Среда, 6.6.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-369/12Среда, 6.6.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-226/10Среда, 6.6.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-87/12Среда, 6.6.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-392/12Среда, 6.6.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-98/11Среда, 6.6.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1228/10Среда, 6.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-216/12Среда, 6.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1088/11Среда, 6.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
ПЛ1-ТС-86/12Среда, 6.6.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-46/12Среда, 6.6.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1225/10Среда, 6.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1087/11Среда, 6.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-317/09Среда, 6.6.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-85/12Среда, 6.6.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-966/10Среда, 6.6.201213:30Соба 85Зоран Соларски
ВПП-32/11Среда, 6.6.201213:30Соба 91Ленка Соколовска
К-110/12Среда, 6.6.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-84/12Среда, 6.6.201214:00Соба 77Снежана Манев
К-1145/10Среда, 6.6.201214:00Соба 85Зоран Соларски
ПЛ-1-126/12Четврток, 7.6.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
МАЛВП-22/2012Четврток, 7.6.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-344/12Четврток, 7.6.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-995/09Четврток, 7.6.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-552/12Четврток, 7.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
П1-17/12Четврток, 7.6.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П2-24/12Четврток, 7.6.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-950/11Четврток, 7.6.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-389/12Четврток, 7.6.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-356/03Четврток, 7.6.201209:30Судница 6Муса Сулејмани
К-81/10Четврток, 7.6.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П-751/10Четврток, 7.6.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-118/12Четврток, 7.6.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1417/11Четврток, 7.6.201209:30Соба 81Миодраг Величковски
РО-13/12Четврток, 7.6.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-345/12Четврток, 7.6.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-350/12Четврток, 7.6.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-352/12Четврток, 7.6.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-355/12Четврток, 7.6.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-357/12Четврток, 7.6.201209:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-358/12Четврток, 7.6.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
К-1198/09Четврток, 7.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-115/10Четврток, 7.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-66/12Четврток, 7.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
П1-207/12Четврток, 7.6.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П2-252/11Четврток, 7.6.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-354/11Четврток, 7.6.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-80/12Четврток, 7.6.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-420/10Четврток, 7.6.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-6/12Четврток, 7.6.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1089/11Четврток, 7.6.201210:00Судница 8Зоран Соларски
ТС-16/12Четврток, 7.6.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П2-38/12Четврток, 7.6.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
СТ-126/03Четврток, 7.6.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1282/11Четврток, 7.6.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
РО-32/12Четврток, 7.6.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-359/12Четврток, 7.6.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-361/12Четврток, 7.6.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-362/12Четврток, 7.6.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
П1-212/12Четврток, 7.6.201210:15Судница 2Мери Манаки Филиповска
ТС-15/11Четврток, 7.6.201210:15Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-С-363/12Четврток, 7.6.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-364/12Четврток, 7.6.201210:25Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-131/12Четврток, 7.6.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-374/12Четврток, 7.6.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-612/09Четврток, 7.6.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-562/11Четврток, 7.6.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ОДС-21/12Четврток, 7.6.201210:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПЛ1-ТС-81/12Четврток, 7.6.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-407/12Четврток, 7.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-393/09Четврток, 7.6.201210:30Судница 8Зоран Соларски
ТС-27/11Четврток, 7.6.201210:30Соба 90Сунчица Ефремовска
П2-248/11Четврток, 7.6.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
К-431/12Четврток, 7.6.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
РО-27/12Четврток, 7.6.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-375/12Четврток, 7.6.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-378/12Четврток, 7.6.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ТС-30/11Четврток, 7.6.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-384/12Четврток, 7.6.201210:45Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВ-ТС-35/12Четврток, 7.6.201210:45Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-С-392/12Четврток, 7.6.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-397/12Четврток, 7.6.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-127/12Четврток, 7.6.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-398/12Четврток, 7.6.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-466/10Четврток, 7.6.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-82/12Четврток, 7.6.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П2-246/11Четврток, 7.6.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
П-1068/10Четврток, 7.6.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-82/12Четврток, 7.6.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-647/10Четврток, 7.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-36/12Четврток, 7.6.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ТС-26/12Четврток, 7.6.201211:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П2-33/12Четврток, 7.6.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
СТ-171/04Четврток, 7.6.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
К-327/10Четврток, 7.6.201211:00Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-С-401/12Четврток, 7.6.201211:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-405/12Четврток, 7.6.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-138/12Четврток, 7.6.201211:15Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-410/12Четврток, 7.6.201211:15Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВ-ТС-244/11Четврток, 7.6.201211:15Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-С-412/12Четврток, 7.6.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВ-ТС-29/12Четврток, 7.6.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-415/12Четврток, 7.6.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-416/12Четврток, 7.6.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-317/12Четврток, 7.6.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ОДС-18/12Четврток, 7.6.201211:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-81/12Четврток, 7.6.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-156/12Четврток, 7.6.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-88/12Четврток, 7.6.201211:30Соба 77Снежана Манев
П2-79/12Четврток, 7.6.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-601/11Четврток, 7.6.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
К-940/11Четврток, 7.6.201211:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-С-418/12Четврток, 7.6.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-419/12Четврток, 7.6.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-142/12Четврток, 7.6.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПЛ-1-136/12Четврток, 7.6.201211:45Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-420/12Четврток, 7.6.201211:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-425/12Четврток, 7.6.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-430/12Четврток, 7.6.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-135/12Четврток, 7.6.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
2761/10-СЧетврток, 7.6.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-311/12Четврток, 7.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П-503/10Четврток, 7.6.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-83/12Четврток, 7.6.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-896/11Четврток, 7.6.201212:00Судница 8Зоран Соларски
ТС-138/11Четврток, 7.6.201212:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П1-176/12Четврток, 7.6.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-387/11Четврток, 7.6.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
К-411/12Четврток, 7.6.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
2763/10-СЧетврток, 7.6.201212:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-484/12Четврток, 7.6.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-634/12Четврток, 7.6.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-118/12Четврток, 7.6.201212:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПЛ1-ТС-91/12Четврток, 7.6.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-378/12Четврток, 7.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-147/12Четврток, 7.6.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1211/09Четврток, 7.6.201213:00Судница 8Зоран Соларски
П1-155/12Четврток, 7.6.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-29/12Четврток, 7.6.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-213/12Четврток, 7.6.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
К-1218/08Четврток, 7.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-90/12Четврток, 7.6.201213:15Соба 77Снежана Манев
К-1204/10Четврток, 7.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-100/12Четврток, 7.6.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-907/10Четврток, 7.6.201213:30Судница 8Зоран Соларски
К-361/12Четврток, 7.6.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
КС-87/2011Четврток, 7.6.201214:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-101/12Четврток, 7.6.201214:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-838/11Четврток, 7.6.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1030/10Четврток, 7.6.201214:00Соба 81Миодраг Величковски
К-319/11Четврток, 7.6.201214:15Соба 81Миодраг Величковски
П2-72/12Четврток, 7.6.201214:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-285/12Петок, 8.6.201209:15Соба 85Зоран Соларски
МАЛВ-ТС-310/11Петок, 8.6.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-439/07Петок, 8.6.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-504/12Петок, 8.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
3335/10-СПеток, 8.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-687/11Петок, 8.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-61/11Петок, 8.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
П1-876/11Петок, 8.6.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-876/10Петок, 8.6.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-183/12Петок, 8.6.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-199/12Петок, 8.6.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-523/12Петок, 8.6.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-84/12Петок, 8.6.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-324/12Петок, 8.6.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-423/12Петок, 8.6.201209:50Соба 73Марина Дишковска
МАЛВ-ТС-321/10Петок, 8.6.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-133/12Петок, 8.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-468/12Петок, 8.6.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-28/12Петок, 8.6.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-186/12Петок, 8.6.201210:00Судница 4Вите Доневски
КМ-39/12Петок, 8.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
КМ-40/12Петок, 8.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
П2-129/11Петок, 8.6.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-1182/07Петок, 8.6.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-145/11Петок, 8.6.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-465/12Петок, 8.6.201210:00Соба 85Зоран Соларски
П1-161/12Петок, 8.6.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-761/07Петок, 8.6.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-86/12Петок, 8.6.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-213/12Петок, 8.6.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-841/11Петок, 8.6.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ТС-25/10Петок, 8.6.201210:30Соба 17Марија Скалова
ТС-25/10Петок, 8.6.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-1012/11Петок, 8.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
442/10-ЈПеток, 8.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-289/12Петок, 8.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-518/12Петок, 8.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
2796/10-СПеток, 8.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
К-75/07Петок, 8.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-180/11Петок, 8.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-208/10Петок, 8.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
ПРК-О-205/12Петок, 8.6.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-284/12Петок, 8.6.201210:40Соба 73Марина Дишковска
25/11-ЈПеток, 8.6.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-О-80/12Петок, 8.6.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПЛ1-ТС-107/12Петок, 8.6.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-1193/09Петок, 8.6.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-430/11Петок, 8.6.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-84/12Петок, 8.6.201211:00Соба 73Марина Дишковска
К-328/11Петок, 8.6.201211:00Судница 4Вите Доневски
КМ-41/12Петок, 8.6.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
К-1015/09Петок, 8.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1427/11Петок, 8.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ПИ-1/12Петок, 8.6.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
П1-135/11Петок, 8.6.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
К-432/11Петок, 8.6.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-210/12Петок, 8.6.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПЛ1-ТС-111/12Петок, 8.6.201211:20Соба 17Марија Скалова
КМ-22/12Петок, 8.6.201211:20Соба 75Олгица Цветанова
К-677/09Петок, 8.6.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-О-73/12Петок, 8.6.201211:30Соба 73Марина Дишковска
К-15/12Петок, 8.6.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-424/11Петок, 8.6.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-204/12Петок, 8.6.201211:40Соба 73Марина Дишковска
П2-3/12Петок, 8.6.201211:45Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-417/09Петок, 8.6.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-О-501/12Петок, 8.6.201212:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-90/11Петок, 8.6.201212:00Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-Ј-90/11Петок, 8.6.201212:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-227/12Петок, 8.6.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
МАЛВ-ТС-14/12Петок, 8.6.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
П2-118/12Петок, 8.6.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
К-538/11Петок, 8.6.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1163/10Петок, 8.6.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-233/12Петок, 8.6.201212:30Соба 85Зоран Соларски
К-1209/10Петок, 8.6.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1123/11Петок, 8.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-267/12Петок, 8.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-393/12Петок, 8.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
ВПП-23/12Петок, 8.6.201213:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-1382/11Петок, 8.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
П1-104/12Петок, 8.6.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-821/09Петок, 8.6.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ТС-181/08Петок, 8.6.201213:15Соба 17Марија Скалова
К-577/11Петок, 8.6.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-255/11Петок, 8.6.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-910/10Петок, 8.6.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-143/12Петок, 8.6.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
П1-767/11Недела, 10.6.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П-808/10Понеделник, 11.6.201209:00Соба 117Неџат Мемети
К-865/09Понеделник, 11.6.201209:15Судница 8Зоран Соларски
МАЛВП-545/2010Понеделник, 11.6.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-324/11Понеделник, 11.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-324/2011Понеделник, 11.6.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-428/10Понеделник, 11.6.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1575/11Понеделник, 11.6.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-1445/11Понеделник, 11.6.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-С-732/12Понеделник, 11.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-735/12Понеделник, 11.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
658/10-ОПонеделник, 11.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-720/12Понеделник, 11.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-1038/11Понеделник, 11.6.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-1357/11Понеделник, 11.6.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-1102/11Понеделник, 11.6.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-1356/11Понеделник, 11.6.201209:30Соба 86Савре Спасовски
КМ-39/11Понеделник, 11.6.201209:30Соба 75Олгица Цветанова
К-1072/11Понеделник, 11.6.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
ПСО-24/12Понеделник, 11.6.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-486/11Понеделник, 11.6.201209:30Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-95/12Понеделник, 11.6.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-95/12Понеделник, 11.6.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-251/11Понеделник, 11.6.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-429/11Понеделник, 11.6.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1385/11Понеделник, 11.6.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
57/11-ЈПонеделник, 11.6.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-94/11Понеделник, 11.6.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-736/12Понеделник, 11.6.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-740/12Понеделник, 11.6.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1034/11Понеделник, 11.6.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1692/11Понеделник, 11.6.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-741/12Понеделник, 11.6.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-755/12Понеделник, 11.6.201209:50Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-33/2012Понеделник, 11.6.201210:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-407/2011Понеделник, 11.6.201210:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-527/2011Понеделник, 11.6.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1121/11Понеделник, 11.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-241/11Понеделник, 11.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-97/2012Понеделник, 11.6.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-266/11Понеделник, 11.6.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-О-584/11Понеделник, 11.6.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-1401/11Понеделник, 11.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1154/11Понеделник, 11.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-1084/11Понеделник, 11.6.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-694/12Понеделник, 11.6.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-694/12Понеделник, 11.6.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-261/12Понеделник, 11.6.201210:00Соба 86Савре Спасовски
П1-189/12Понеделник, 11.6.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-26/12Понеделник, 11.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-155/11Понеделник, 11.6.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-423/12Понеделник, 11.6.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-418/11Понеделник, 11.6.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1017/10Понеделник, 11.6.201210:00Судница 8Зоран Соларски
П1-116/12Понеделник, 11.6.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-111/12Понеделник, 11.6.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-852/11Понеделник, 11.6.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-96/12Понеделник, 11.6.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-52/12Понеделник, 11.6.201210:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1717/11Понеделник, 11.6.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1641/11Понеделник, 11.6.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-194/11Понеделник, 11.6.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-698/12Понеделник, 11.6.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-727/12Понеделник, 11.6.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-688/12Понеделник, 11.6.201210:10Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-112/2012Понеделник, 11.6.201210:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-318/12Понеделник, 11.6.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1492/11Понеделник, 11.6.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-308/12Понеделник, 11.6.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-308/12Понеделник, 11.6.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1702/11Понеделник, 11.6.201210:15Соба 76Беџет Елези
К-1115/09Понеделник, 11.6.201210:15Судница 8Зоран Соларски
ПРК-С-1274/11Понеделник, 11.6.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-725/12Понеделник, 11.6.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1366/11Понеделник, 11.6.201210:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-412/2011Понеделник, 11.6.201210:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1448/11Понеделник, 11.6.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-62/2012Понеделник, 11.6.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
К-554/11Понеделник, 11.6.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
544/10-ЈПонеделник, 11.6.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-49/09Понеделник, 11.6.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-С-710/12Понеделник, 11.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1224/11Понеделник, 11.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-729/12Понеделник, 11.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-719/12Понеделник, 11.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
К-1164/11Понеделник, 11.6.201210:30Соба 86Савре Спасовски
КМ-25/12Понеделник, 11.6.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-123/11Понеделник, 11.6.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-237/10Понеделник, 11.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-756/11Понеделник, 11.6.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-152/12Понеделник, 11.6.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1212/10Понеделник, 11.6.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-97/12Понеделник, 11.6.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1798/11Понеделник, 11.6.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-708/12Понеделник, 11.6.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-707/12Понеделник, 11.6.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1614/11Понеделник, 11.6.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-729/12Понеделник, 11.6.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-728/12Понеделник, 11.6.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1701/11Понеделник, 11.6.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-147/12Понеделник, 11.6.201211:00Соба 84Живка Ивановска
К-660/10Понеделник, 11.6.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-421/11Понеделник, 11.6.201211:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-656/12Понеделник, 11.6.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-164/11Понеделник, 11.6.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-341/11Понеделник, 11.6.201211:00Соба 73Марина Дишковска
КМ-23/12Понеделник, 11.6.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-667/11Понеделник, 11.6.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-147/11Понеделник, 11.6.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-508/10Понеделник, 11.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-429/12Понеделник, 11.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-986/11Понеделник, 11.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-986/11Понеделник, 11.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-986/11Понеделник, 11.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-2/12Понеделник, 11.6.201211:00Судница 8Зоран Соларски
П1-343/11Понеделник, 11.6.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
К-62/11Понеделник, 11.6.201211:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-98/12Понеделник, 11.6.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-139/12Понеделник, 11.6.201211:10Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1781/11Понеделник, 11.6.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-395/12Понеделник, 11.6.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-140/12Понеделник, 11.6.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-661/12Понеделник, 11.6.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-541/12Понеделник, 11.6.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-149/12Понеделник, 11.6.201211:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-461/11Понеделник, 11.6.201211:20Соба 73Марина Дишковска
ПЛ-1-156/12Понеделник, 11.6.201211:30Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-545/2010Понеделник, 11.6.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-1103/11Понеделник, 11.6.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
К-130/12Понеделник, 11.6.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-Ј-150/12Понеделник, 11.6.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-257/12Понеделник, 11.6.201211:30Соба 73Марина Дишковска
П2-93/12Понеделник, 11.6.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-33/12Понеделник, 11.6.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-603/09Понеделник, 11.6.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-179/12Понеделник, 11.6.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-932/11Понеделник, 11.6.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1225/11Понеделник, 11.6.201211:30Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-101/12Понеделник, 11.6.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1218/11Понеделник, 11.6.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ-1-142/12Понеделник, 11.6.201211:40Соба 84Живка Ивановска
2439/10-СПонеделник, 11.6.201211:40Соба 73Марина Дишковска
КМ-43/12Понеделник, 11.6.201211:45Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ-1-102/12Понеделник, 11.6.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-163/12Понеделник, 11.6.201211:50Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-234/12Понеделник, 11.6.201211:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-7/12Понеделник, 11.6.201211:50Соба 73Марина Дишковска
ПЛ-1-157/12Понеделник, 11.6.201212:00Соба 84Живка Ивановска
К-30/12Понеделник, 11.6.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1513/11Понеделник, 11.6.201212:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-440/11Понеделник, 11.6.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-1075/11Понеделник, 11.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-19/12Понеделник, 11.6.201212:00Соба 17Марија Скалова
14/11-СПонеделник, 11.6.201212:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-725/11Понеделник, 11.6.201212:00Соба 73Марина Дишковска
К-293/12Понеделник, 11.6.201212:00Соба 86Савре Спасовски
КМ-44/12Понеделник, 11.6.201212:00Соба 75Олгица Цветанова
П-1164/10Понеделник, 11.6.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-32/12Понеделник, 11.6.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-1066/11Понеделник, 11.6.201212:00Судница 8Зоран Соларски
П1-134/12Понеделник, 11.6.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-817/11Понеделник, 11.6.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1010/11Понеделник, 11.6.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-С-1421/11Понеделник, 11.6.201212:10Соба 73Марина Дишковска
3333/10-СПонеделник, 11.6.201212:10Соба 73Марина Дишковска
К-684/10Понеделник, 11.6.201212:30Судница 4Славица Спасиќ
ПЛ1-ТС-94/12Понеделник, 11.6.201212:30Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-426/2011Понеделник, 11.6.201213:00Судница 1Љубица Ристеска
К-253/12Понеделник, 11.6.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-460/09Понеделник, 11.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-974/11Понеделник, 11.6.201213:00Соба 86Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-29/11Понеделник, 11.6.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-453/11Понеделник, 11.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-205/12Понеделник, 11.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
ВПП-91/09Понеделник, 11.6.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-441/12Понеделник, 11.6.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
К-1406/11Понеделник, 11.6.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1286/11Понеделник, 11.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-225/11Понеделник, 11.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-217/12Понеделник, 11.6.201213:15Соба 117Неџат Мемети
К-251/10Понеделник, 11.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-499/11Понеделник, 11.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-2/11Понеделник, 11.6.201213:30Соба 17Марија Скалова
К-1166/09Понеделник, 11.6.201213:30Судница 8Зоран Соларски
К-1065/11Понеделник, 11.6.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
П1-855/11Понеделник, 11.6.201213:30Соба 117Неџат Мемети
К-843/10Понеделник, 11.6.201214:00Соба 59Славица Спасиќ
ТС-21/12Понеделник, 11.6.201214:00Соба 17Марија Скалова
П1-117/12Понеделник, 11.6.201214:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-89/12Понеделник, 11.6.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
К-388/12Понеделник, 11.6.201214:00Соба 81Миодраг Величковски
К-351/12Понеделник, 11.6.201214:15Соба 81Миодраг Величковски
МАЛВ-ТС-22/12Понеделник, 11.6.201214:30Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-1705/11Вторник, 12.6.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-1314/11Вторник, 12.6.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
К-28/12Вторник, 12.6.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1235/11Вторник, 12.6.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-202/12Вторник, 12.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-92/10Вторник, 12.6.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-1128/11Вторник, 12.6.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-805/11Вторник, 12.6.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-103/12Вторник, 12.6.201209:30Соба 21Видое Тасевски
П1-149/12Вторник, 12.6.201209:30Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-103/12Вторник, 12.6.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-339/11Вторник, 12.6.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-447/11Вторник, 12.6.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1706/11Вторник, 12.6.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-21/12Вторник, 12.6.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-401/11Вторник, 12.6.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1828/11Вторник, 12.6.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-8/12Вторник, 12.6.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-2/12Вторник, 12.6.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-16/12Вторник, 12.6.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-655/12Вторник, 12.6.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-743/11Вторник, 12.6.201209:50Соба 78Јаготка Денковска
ПРК-С-801/12Вторник, 12.6.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-143/12Вторник, 12.6.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-516/12Вторник, 12.6.201209:55Соба 78Јаготка Денковска
ПРК-С-188/12Вторник, 12.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-207/12Вторник, 12.6.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-803/12Вторник, 12.6.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-652/12Вторник, 12.6.201210:00Соба 78Јаготка Денковска
К-747/11Вторник, 12.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1084/08Вторник, 12.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1359/11Вторник, 12.6.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-222/12Вторник, 12.6.201210:00Судница 8Савре Спасовски
39/11-ЈВторник, 12.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-600/11Вторник, 12.6.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-445/11Вторник, 12.6.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-361/11Вторник, 12.6.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-108/12Вторник, 12.6.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1095/11Вторник, 12.6.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-401/09Вторник, 12.6.201210:00Судница 5Маја Денковска
К-1226/10Вторник, 12.6.201210:00Судница 5Маја Денковска
ТС-2/12Вторник, 12.6.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
ПЛ-1-104/12Вторник, 12.6.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-230/10Вторник, 12.6.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-520/12Вторник, 12.6.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-703/12Вторник, 12.6.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-435/11Вторник, 12.6.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-687/12Вторник, 12.6.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-805/12Вторник, 12.6.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-М-47/12Вторник, 12.6.201210:10Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-О-414/11Вторник, 12.6.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-271/12Вторник, 12.6.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ТС-25/12Вторник, 12.6.201210:15Соба 90Сунчица Ефремовска
ПЛ-1-105/12Вторник, 12.6.201210:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1714/11Вторник, 12.6.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-811/12Вторник, 12.6.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-109/12Вторник, 12.6.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1708/11Вторник, 12.6.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1807/11Вторник, 12.6.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-723/12Вторник, 12.6.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-1051/11Вторник, 12.6.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
К-1052/11Вторник, 12.6.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1230/09Вторник, 12.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-109/11Вторник, 12.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-980/11Вторник, 12.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-430/09Вторник, 12.6.201210:30Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-48/12Вторник, 12.6.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
К-1020/10Вторник, 12.6.201210:30Судница 5Маја Денковска
ТС-32/12Вторник, 12.6.201210:30Соба 90Сунчица Ефремовска
П1-196/12Вторник, 12.6.201210:30Соба 21Видое Тасевски
К-410/12Вторник, 12.6.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-705/12Вторник, 12.6.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1793/11Вторник, 12.6.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-773/11Вторник, 12.6.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-431/11Вторник, 12.6.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-692/12Вторник, 12.6.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-618/12Вторник, 12.6.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-110/12Вторник, 12.6.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1302/11Вторник, 12.6.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-660/12Вторник, 12.6.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ТС-41/12Вторник, 12.6.201210:45Соба 90Сунчица Ефремовска
ПЛ-1-57/12Вторник, 12.6.201210:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-645/12Вторник, 12.6.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-701/12Вторник, 12.6.201210:50Соба 78Јаготка Денковска
ПРК-С-724/12Вторник, 12.6.201210:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-756/12Вторник, 12.6.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-650/12Вторник, 12.6.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-127/12Вторник, 12.6.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-559/11Вторник, 12.6.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-970/10Вторник, 12.6.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-1442/11Вторник, 12.6.201211:00Судница 8Савре Спасовски
КМ-33/12Вторник, 12.6.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-М-49/12Вторник, 12.6.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-134/12Вторник, 12.6.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1210/10Вторник, 12.6.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-147/12Вторник, 12.6.201211:00Судница 5Маја Денковска
МАЛВ-ТС-24/12Вторник, 12.6.201211:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П1-883/11Вторник, 12.6.201211:00Соба 21Видое Тасевски
РО-46/12Вторник, 12.6.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1438/11Вторник, 12.6.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-752/12Вторник, 12.6.201211:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-749/12Вторник, 12.6.201211:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-730/12Вторник, 12.6.201211:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-684/12Вторник, 12.6.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВ-ТС-13/12Вторник, 12.6.201211:15Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-С-686/12Вторник, 12.6.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-773/12Вторник, 12.6.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
КМ-45/12Вторник, 12.6.201211:20Соба 75Олгица Цветанова
ТС-153/11Вторник, 12.6.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-855/11Вторник, 12.6.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-670/12Вторник, 12.6.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-1207/11Вторник, 12.6.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-805/10Вторник, 12.6.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-145/11Вторник, 12.6.201211:30Соба 79Ленка Бабановска
К-460/12Вторник, 12.6.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-162/12Вторник, 12.6.201211:30Судница 5Маја Денковска
ТС-20/12Вторник, 12.6.201211:30Соба 90Сунчица Ефремовска
П2-46/12Вторник, 12.6.201211:30Соба 21Видое Тасевски
РО-50/12Вторник, 12.6.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-764/12Вторник, 12.6.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1725/11Вторник, 12.6.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ТС-37/12Вторник, 12.6.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1741/11Вторник, 12.6.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1657/11Вторник, 12.6.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1657/11Вторник, 12.6.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-778/12Вторник, 12.6.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
К-17/12Вторник, 12.6.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
К-519/11Вторник, 12.6.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
К-173/12Вторник, 12.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1027/11Вторник, 12.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1453/11Вторник, 12.6.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-991/11Вторник, 12.6.201212:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-136/12Вторник, 12.6.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-442/12Вторник, 12.6.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-417/12Вторник, 12.6.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-1229/11Вторник, 12.6.201212:00Судница 5Маја Денковска
П-995/10Вторник, 12.6.201212:00Соба 21Видое Тасевски
К-232/10Вторник, 12.6.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-139/12Вторник, 12.6.201212:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1452/11Вторник, 12.6.201212:30Соба 85Зоран Соларски
К-237/11Вторник, 12.6.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-375/12Вторник, 12.6.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-939/10Вторник, 12.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-974/08Вторник, 12.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-579/10Вторник, 12.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-397/12Вторник, 12.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-134/11Вторник, 12.6.201213:00Судница 8Савре Спасовски
К-1031/11Вторник, 12.6.201213:00Соба 85Зоран Соларски
К-1371/11Вторник, 12.6.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-181/12Вторник, 12.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-742/11Вторник, 12.6.201213:30Судница 4Славица Спасиќ
К-13/12Вторник, 12.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-184/12Вторник, 12.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-231/06Вторник, 12.6.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-715/04Вторник, 12.6.201213:30Судница 8Савре Спасовски
К-511/11Вторник, 12.6.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-86/12Среда, 13.6.201209:00Соба 86Савре Спасовски
МАЛВП-95/2012Среда, 13.6.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-954/06Среда, 13.6.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-204/11Среда, 13.6.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-1129/10Среда, 13.6.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-510/10Среда, 13.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-107/12Среда, 13.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-1385/11Среда, 13.6.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-1394/11Среда, 13.6.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П-929/09Среда, 13.6.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-100/12Среда, 13.6.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-163/11Среда, 13.6.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-789/07Среда, 13.6.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П1-102/12Среда, 13.6.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П2-82/12Среда, 13.6.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1103/10Среда, 13.6.201209:30Соба 81Миодраг Величковски
К-1103/10Среда, 13.6.201209:30Соба 81Миодраг Величковски
П1-221/12Среда, 13.6.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-557/11Среда, 13.6.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-163/12Среда, 13.6.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-167/12Среда, 13.6.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-249/11Среда, 13.6.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-249/11Среда, 13.6.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
727/10-ЈСреда, 13.6.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-169/12Среда, 13.6.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-171/12Среда, 13.6.201209:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-455/11Среда, 13.6.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-799/12Среда, 13.6.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-179/11Среда, 13.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-14/12Среда, 13.6.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-1112/08Среда, 13.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1144/11Среда, 13.6.201210:00Соба 86Савре Спасовски
РО-261/11Среда, 13.6.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-964/11Среда, 13.6.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
СТ-121/11Среда, 13.6.201210:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-720/07Среда, 13.6.201210:00Судница 8Зоран Соларски
К-917/11Среда, 13.6.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
К-295/12Среда, 13.6.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-101/11Среда, 13.6.201210:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-806/12Среда, 13.6.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-671/12Среда, 13.6.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-385/11Среда, 13.6.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-767/12Среда, 13.6.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-436/11Среда, 13.6.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-774/12Среда, 13.6.201210:20Соба 76Беџет Елези
69/11-ЈСреда, 13.6.201210:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-776/12Среда, 13.6.201210:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-10/2012Среда, 13.6.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
К-556/08Среда, 13.6.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-359/11Среда, 13.6.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-180/11Среда, 13.6.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-361/11Среда, 13.6.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-361/11Среда, 13.6.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-777/12Среда, 13.6.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-980/09Среда, 13.6.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-73/11Среда, 13.6.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-946/09Среда, 13.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-252/09Среда, 13.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ВПП1-15/12Среда, 13.6.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
ВПП1-15/12Среда, 13.6.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-15/12Среда, 13.6.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-174/11Среда, 13.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-70/11Среда, 13.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-206/12Среда, 13.6.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
К-451/10Среда, 13.6.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
70/11-ЈСреда, 13.6.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-780/12Среда, 13.6.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-56/12Среда, 13.6.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-784/12Среда, 13.6.201210:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-419/2011Среда, 13.6.201210:45Судница 1Љубица Ристеска
78/11-ЈСреда, 13.6.201210:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-785/12Среда, 13.6.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-790/12Среда, 13.6.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-129/11Среда, 13.6.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-663/12Среда, 13.6.201210:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-23/2012Среда, 13.6.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-Ј-450/11Среда, 13.6.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-808/12Среда, 13.6.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-1375/11Среда, 13.6.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-15/12Среда, 13.6.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-372/12Среда, 13.6.201211:00Соба 86Савре Спасовски
К-828/10Среда, 13.6.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-188/11Среда, 13.6.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-18/12Среда, 13.6.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-395/10Среда, 13.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-633/11Среда, 13.6.201211:00Судница 8Зоран Соларски
П1-125/12Среда, 13.6.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
ПРК-О-676/12Среда, 13.6.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-219/11Среда, 13.6.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-680/12Среда, 13.6.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-177/11Среда, 13.6.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-307/11Среда, 13.6.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-132/11Среда, 13.6.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-330/12Среда, 13.6.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-198/11Среда, 13.6.201211:30Соба 17Марија Скалова
К-1036/10Среда, 13.6.201211:30Соба 86Савре Спасовски
К-376/12Среда, 13.6.201211:30Соба 86Савре Спасовски
П-743/09Среда, 13.6.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-269/11Среда, 13.6.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-543/10Среда, 13.6.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-543/10Среда, 13.6.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-543/10Среда, 13.6.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-800/11Среда, 13.6.201211:30Судница 8Зоран Соларски
П1-80/12Среда, 13.6.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
К-108/10Среда, 13.6.201211:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-Ј-434/11Среда, 13.6.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-161/11Среда, 13.6.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
703/10-ЈСреда, 13.6.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ТС-51/09Среда, 13.6.201211:50Соба 17Марија Скалова
ВПП-13/09Среда, 13.6.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-116/09Среда, 13.6.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-244/11Среда, 13.6.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-807/11Среда, 13.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1131/10Среда, 13.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-961/10Среда, 13.6.201212:00Соба 86Савре Спасовски
РО-247/11Среда, 13.6.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-48/11Среда, 13.6.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-297/12Среда, 13.6.201212:00Судница 8Зоран Соларски
П1-41/12Среда, 13.6.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
К-933/10Среда, 13.6.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
К-881/11Среда, 13.6.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
П-28/10Среда, 13.6.201213:00Соба 19Виолета Тасевска
К-819/10Среда, 13.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-135/10Среда, 13.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1168/09Среда, 13.6.201213:00Судница 8Зоран Соларски
П1-166/12Среда, 13.6.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-583/11Среда, 13.6.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1108/10Среда, 13.6.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
К-385/12Среда, 13.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-335/12Среда, 13.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-3/12Среда, 13.6.201213:15Соба 17Марија Скалова
РО-26/12Среда, 13.6.201213:15Соба 77Снежана Манев
П1-38/12Среда, 13.6.201213:15Соба 117Неџат Мемети
К-196/12Среда, 13.6.201213:30Судница 4Славица Спасиќ
К-913/10Среда, 13.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-863/10Среда, 13.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-368/12Среда, 13.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-83/12Среда, 13.6.201213:30Судница 8Зоран Соларски
К-347/10Среда, 13.6.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
РО-292/11Среда, 13.6.201213:45Соба 77Снежана Манев
РО-280/11Среда, 13.6.201214:00Соба 77Снежана Манев
П1-43/12Среда, 13.6.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
К-380/12Среда, 13.6.201214:00Соба 81Миодраг Величковски
П1-9/12Среда, 13.6.201214:00Соба 117Неџат Мемети
К-334/12Среда, 13.6.201214:30Соба 81Миодраг Величковски
П2-58/12Четврток, 14.6.201209:00Соба 117Неџат Мемети
ВПП1-12/12Четврток, 14.6.201209:20Соба 93Татјана Коколанска
СТ-147/11Четврток, 14.6.201209:30Соба 36Емилија Стоименовска
МАЛВП-64/2012Четврток, 14.6.201209:30Соба 84Живка Ивановска
К-908/11Четврток, 14.6.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-516/11Четврток, 14.6.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-236/12Четврток, 14.6.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-76/11Четврток, 14.6.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-69/12Четврток, 14.6.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-600/06Четврток, 14.6.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-1300/11Четврток, 14.6.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-1440/11Четврток, 14.6.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-178/12Четврток, 14.6.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-54/12Четврток, 14.6.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1012/10Четврток, 14.6.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П2-168/11Четврток, 14.6.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-О-572/11Четврток, 14.6.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-18/2012Четврток, 14.6.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-712/12Четврток, 14.6.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-714/12Четврток, 14.6.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-114/12Четврток, 14.6.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-370/12Четврток, 14.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-115/11Четврток, 14.6.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-482/11Четврток, 14.6.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-451/11Четврток, 14.6.201210:00Судница 4Вите Доневски
526/10-ОЧетврток, 14.6.201210:00Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-М-38/12Четврток, 14.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
ОДС-12/12Четврток, 14.6.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-1056/11Четврток, 14.6.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-31/12Четврток, 14.6.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1436/11Четврток, 14.6.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-146/11Четврток, 14.6.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-820/11Четврток, 14.6.201210:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-55/12Четврток, 14.6.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1296/11Четврток, 14.6.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-260/12Четврток, 14.6.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-38/2012Четврток, 14.6.201210:15Соба 84Живка Ивановска
П2-78/12Четврток, 14.6.201210:15Соба 21Видое Тасевски
ПРК-С-277/12Четврток, 14.6.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-116/12Четврток, 14.6.201210:20Соба 17Марија Скалова
ПРК-М-34/12Четврток, 14.6.201210:20Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВ-ТС-33/12Четврток, 14.6.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1214/11Четврток, 14.6.201210:20Соба 85Зоран Соларски
К-1098/07Четврток, 14.6.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-306/12Четврток, 14.6.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-1275/11Четврток, 14.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1275/11Четврток, 14.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-809/11Четврток, 14.6.201210:30Судница 8Савре Спасовски
К-287/12Четврток, 14.6.201210:30Судница 8Савре Спасовски
К-981/09Четврток, 14.6.201210:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-58/12Четврток, 14.6.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-562/10Четврток, 14.6.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-472/12Четврток, 14.6.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-М-36/12Четврток, 14.6.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-М-36/12Четврток, 14.6.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
СТ-50/11Четврток, 14.6.201210:45Соба 36Емилија Стоименовска
К-259/12Четврток, 14.6.201210:45Соба 85Зоран Соларски
ПЛ-1-183/11Четврток, 14.6.201210:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-477/12Четврток, 14.6.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ТС-34/12Четврток, 14.6.201210:50Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-497/12Четврток, 14.6.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-539/11Четврток, 14.6.201211:00Соба 75Јаготка Денковска
ПРК-О-14/12Четврток, 14.6.201211:00Соба 75Јаготка Денковска
750/10-ОЧетврток, 14.6.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-455/12Четврток, 14.6.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1289/11Четврток, 14.6.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-416/11Четврток, 14.6.201211:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-31/12Четврток, 14.6.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
ВПП1-43/11Четврток, 14.6.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-252/12Четврток, 14.6.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-1321/11Четврток, 14.6.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-456/12Четврток, 14.6.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-827/11Четврток, 14.6.201211:00Соба 21Видое Тасевски
ОДС-22/12Четврток, 14.6.201211:00Соба 117Неџат Мемети
К-1223/09Четврток, 14.6.201211:15Соба 85Зоран Соларски
МАЛВ-ТС-28/12Четврток, 14.6.201211:20Соба 17Марија Скалова
ТС-18/12Четврток, 14.6.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
МАЛВП-5/2012Четврток, 14.6.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-1197/08Четврток, 14.6.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
К-792/11Четврток, 14.6.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-588/09Четврток, 14.6.201211:30Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-33/12Четврток, 14.6.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
К-202/10Четврток, 14.6.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-537/11Четврток, 14.6.201211:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-182/11Четврток, 14.6.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ТС-78/10Четврток, 14.6.201211:40Соба 17Марија Скалова
ПЛ1-ТС-158/12Четврток, 14.6.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-491/12Четврток, 14.6.201211:45Соба 85Зоран Соларски
ПРК-Ј-140/11Четврток, 14.6.201211:50Соба 75Олгица Цветанова
К-238/07Четврток, 14.6.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-382/11Четврток, 14.6.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-71/12Четврток, 14.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1380/11Четврток, 14.6.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-49/08Четврток, 14.6.201212:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-162/12Четврток, 14.6.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-161/11Четврток, 14.6.201212:00Судница 5Маја Денковска
П1-640/11Четврток, 14.6.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
Р-80/04Четврток, 14.6.201212:00Соба 117Неџат Мемети
765/10-ОЧетврток, 14.6.201212:10Соба 75Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-165/12Четврток, 14.6.201212:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-386/12Четврток, 14.6.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-300/10Четврток, 14.6.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-398/12Четврток, 14.6.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1283/11Четврток, 14.6.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-409/12Четврток, 14.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1257/11Четврток, 14.6.201213:00Судница 4Вите Доневски
ТС-147/11Четврток, 14.6.201213:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-132/12Четврток, 14.6.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
МАЛВ-ТС-265/11Четврток, 14.6.201213:15Соба 17Марија Скалова
П1-685/11Четврток, 14.6.201213:15Соба 93Татјана Коколанска
К-1163/11Четврток, 14.6.201213:15Соба 51Биљана Спиридоновска
К-516/09Четврток, 14.6.201213:30Соба 59Славица Спасиќ
К-1330/11Четврток, 14.6.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-248/12Четврток, 14.6.201213:30Соба 85Зоран Соларски
К-22/12Четврток, 14.6.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-923/11Четврток, 14.6.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-115/12Четврток, 14.6.201214:00Соба 117Неџат Мемети
П1-519/11Четврток, 14.6.201215:00Соба 117Неџат Мемети
СТ-67/11Петок, 15.6.201209:00Соба 36Емилија Стоименовска
ПЛ-1-150/12Петок, 15.6.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-556/08Петок, 15.6.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
688/10-ЈПеток, 15.6.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-1313/11Петок, 15.6.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-Ј-248/11Петок, 15.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-796/12Петок, 15.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-796/12Петок, 15.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-860/11Петок, 15.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-407/11Петок, 15.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-798/12Петок, 15.6.201209:30Соба 73Марина Дишковска
П1-135/12Петок, 15.6.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-О-430/11Петок, 15.6.201209:30Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-О-430/11Петок, 15.6.201209:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-15/12Петок, 15.6.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П-185/10Петок, 15.6.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-279/11Петок, 15.6.201209:30Соба 77Снежана Манев
К-853/10Петок, 15.6.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-853/10Петок, 15.6.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
П2-115/12Петок, 15.6.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
К-171/10Петок, 15.6.201209:30Соба 81Миодраг Величковски
К-1126/11Петок, 15.6.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1365/11Петок, 15.6.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
692/10-ЈПеток, 15.6.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-762/12Петок, 15.6.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-758/12Петок, 15.6.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-775/12Петок, 15.6.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-772/12Петок, 15.6.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПЛ-1-152/12Петок, 15.6.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1024/11Петок, 15.6.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-28/10Петок, 15.6.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-970/08Петок, 15.6.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-787/12Петок, 15.6.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-781/12Петок, 15.6.201210:00Соба 73Марина Дишковска
П1-170/12Петок, 15.6.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-67/11Петок, 15.6.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-31/12Петок, 15.6.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
П-1070/10Петок, 15.6.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-100/11Петок, 15.6.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-365/10Петок, 15.6.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-525/12Петок, 15.6.201210:00Судница 8Зоран Соларски
П2-109/12Петок, 15.6.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-788/11Петок, 15.6.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-952/11Петок, 15.6.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
К-337/12Петок, 15.6.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
693/10-ЈПеток, 15.6.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-789/12Петок, 15.6.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-788/12Петок, 15.6.201210:10Соба 73Марина Дишковска
КМ-10/12Петок, 15.6.201210:15Соба 75Олгица Цветанова
648/10-ЈПеток, 15.6.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
694/10-ЈПеток, 15.6.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-793/12Петок, 15.6.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-797/12Петок, 15.6.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПЛ-1-154/12Петок, 15.6.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
К-60/12Петок, 15.6.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-742/12Петок, 15.6.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-105/12Петок, 15.6.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-477/10Петок, 15.6.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-618/09Петок, 15.6.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-О-672/12Петок, 15.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-668/12Петок, 15.6.201210:30Соба 73Марина Дишковска
КМ-1/12Петок, 15.6.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-221/11Петок, 15.6.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
К-1259/11Петок, 15.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-551/12Петок, 15.6.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-903/11Петок, 15.6.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
3140/10-СПеток, 15.6.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-667/12Петок, 15.6.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-173/12Петок, 15.6.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-744/12Петок, 15.6.201210:45Соба 80Јаготка Денковска
КМ-13/12Петок, 15.6.201210:45Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-750/12Петок, 15.6.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-166/12Петок, 15.6.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-170/12Петок, 15.6.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-768/12Петок, 15.6.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-148/12Петок, 15.6.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
О-148/12Петок, 15.6.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
3147/10-СПеток, 15.6.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-880/11Петок, 15.6.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1122/09Петок, 15.6.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-164/12Петок, 15.6.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-158/12Петок, 15.6.201211:00Соба 73Марина Дишковска
КМ-8/12Петок, 15.6.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-881/11Петок, 15.6.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
К-965/11Петок, 15.6.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-815/08Петок, 15.6.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-325/10Петок, 15.6.201211:00Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-О-433/11Петок, 15.6.201211:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-770/12Петок, 15.6.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1810/11Петок, 15.6.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1765/11Петок, 15.6.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПЛ-1-166/12Петок, 15.6.201211:15Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-792/12Петок, 15.6.201211:15Соба 80Јаготка Денковска
2455/10-СПеток, 15.6.201211:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1076/11Петок, 15.6.201211:20Соба 73Марина Дишковска
К-526/09Петок, 15.6.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
К-359/12Петок, 15.6.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-721/09Петок, 15.6.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-111/11Петок, 15.6.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-513/11Петок, 15.6.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-540/11Петок, 15.6.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-М-52/12Петок, 15.6.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-175/12Петок, 15.6.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
К-896/10Петок, 15.6.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1157/10Петок, 15.6.201211:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-Ј-454/11Петок, 15.6.201211:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1739/11Петок, 15.6.201211:40Соба 73Марина Дишковска
3351/10-СПеток, 15.6.201211:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-508/11Петок, 15.6.201211:40Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ-1-165/12Петок, 15.6.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
ПЛ-1-170/12Петок, 15.6.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1416/11Петок, 15.6.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
К-1446/11Петок, 15.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1030/11Петок, 15.6.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-985/08Петок, 15.6.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-М-53/12Петок, 15.6.201212:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-49/12Петок, 15.6.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
К-971/10Петок, 15.6.201212:00Судница 8Зоран Соларски
П2-125/12Петок, 15.6.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
К-7/10Петок, 15.6.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-169/12Петок, 15.6.201212:15Судница 1Љубица Ристеска
К-492/06Петок, 15.6.201212:30Судница 4Славица Спасиќ
П1-286/11Петок, 15.6.201212:30Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-95/11Петок, 15.6.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-249/10Петок, 15.6.201213:00Судница 4Славица Спасиќ
РО-23/12Петок, 15.6.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-739/11Петок, 15.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1125/11Петок, 15.6.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-52/09Петок, 15.6.201213:00Судница 8Зоран Соларски
К-194/12Петок, 15.6.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
К-1335/11Петок, 15.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1319/11Петок, 15.6.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1403/11Петок, 15.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1339/11Петок, 15.6.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-97/11Петок, 15.6.201213:30Соба 51Марија Скалова
ПЛ1-ТС-113/12Петок, 15.6.201213:30Соба 77Снежана Манев
П1-553/11Петок, 15.6.201213:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1018/11Петок, 15.6.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
ВПП-26/11Петок, 15.6.201213:30Соба 117Неџат Мемети
К-401/12Петок, 15.6.201214:00Соба 81Миодраг Величковски
К-1215/11Петок, 15.6.201214:15Соба 81Миодраг Величковски
К-223/12Петок, 15.6.201214:30Соба 81Миодраг Величковски