Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат веднаш над секоја од колоните во табелата. За пребарување на предмет, доволно е да го впишете бројчето на предметот. Филтерот ќе се погрижи за останатото.
ПРИКАЗ НА СИТЕ СУДЕЊА
Предмет Датум Време Просторија Судија
МАЛВП-285/2011Четврток, 1.3.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-11/10Четврток, 1.3.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
К-179/11Четврток, 1.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
458/10-ЈЧетврток, 1.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1315/11Четврток, 1.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-189/12Четврток, 1.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-297/11Четврток, 1.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-1009/11Четврток, 1.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П1-416/11Четврток, 1.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-800/11Четврток, 1.3.201209:30Судница 8Зоран Соларски
К-803/11Четврток, 1.3.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-226/11Четврток, 1.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1339/11Четврток, 1.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-198/12Четврток, 1.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
2737/10-СЧетврток, 1.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
К-150/09Четврток, 1.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-656/08Четврток, 1.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-319/11Четврток, 1.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-319/11Четврток, 1.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1642/11Четврток, 1.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-182/12Четврток, 1.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-200/12Четврток, 1.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-1323/11Четврток, 1.3.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-157/09Четврток, 1.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
П2-199/11Четврток, 1.3.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
К-1057/11Четврток, 1.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-857/09Четврток, 1.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
ПРК-С-204/12Четврток, 1.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-133/12Четврток, 1.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-80/12Четврток, 1.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-135/12Четврток, 1.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-80/12Четврток, 1.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-113/12Четврток, 1.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
К-878/11Четврток, 1.3.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
К-526/10Четврток, 1.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1107/09Четврток, 1.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-85/12Четврток, 1.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-147/12Четврток, 1.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
К-1149/11Четврток, 1.3.201210:30Соба 86Савре Спасовски
П-705/08Четврток, 1.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
ОДС-8/12Четврток, 1.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
П-766/10Четврток, 1.3.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-116/12Четврток, 1.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-148/12Четврток, 1.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-150/12Четврток, 1.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-123/12Четврток, 1.3.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-153/12Четврток, 1.3.201210:50Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-492/2010Четврток, 1.3.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-285/11Четврток, 1.3.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
К-287/11Четврток, 1.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-96/08Четврток, 1.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-165/12Четврток, 1.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-18/12Четврток, 1.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-125/12Четврток, 1.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-154/12Четврток, 1.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
К-962/11Четврток, 1.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-974/08Четврток, 1.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-1038/11Четврток, 1.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-346/11Четврток, 1.3.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-942/11Четврток, 1.3.201211:00Судница 8Зоран Соларски
ПРК-С-126/12Четврток, 1.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-161/12Четврток, 1.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-87/12Четврток, 1.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
К-248/11Четврток, 1.3.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
К-1204/10Четврток, 1.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1082/10Четврток, 1.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-93/12Четврток, 1.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-166/12Четврток, 1.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
К-1096/11Четврток, 1.3.201211:30Соба 86Савре Спасовски
П-503/10Четврток, 1.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
П-683/10Четврток, 1.3.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-С-94/12Четврток, 1.3.201211:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-94/12Четврток, 1.3.201211:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-169/12Четврток, 1.3.201211:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-97/12Четврток, 1.3.201211:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-171/12Четврток, 1.3.201211:50Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-488/2011Четврток, 1.3.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-684/11Четврток, 1.3.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1193/09Четврток, 1.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1108/10Четврток, 1.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-101/12Четврток, 1.3.201212:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-177/12Четврток, 1.3.201212:00Соба 73Марина Дишковска
К-968/11Четврток, 1.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
К-822/11Четврток, 1.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
П1-751/11Четврток, 1.3.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-С-180/12Четврток, 1.3.201212:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-106/12Четврток, 1.3.201212:10Соба 73Марина Дишковска
П1-938/11Четврток, 1.3.201212:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПРК-С-112/12Четврток, 1.3.201212:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-107/12Четврток, 1.3.201212:30Соба 73Марина Дишковска
К-55/10Четврток, 1.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-181/09Четврток, 1.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-836/11Четврток, 1.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-217/11Четврток, 1.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-388/08Четврток, 1.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
П1-881/11Четврток, 1.3.201213:00Соба 19Виолета Тасевска
К-442/10Четврток, 1.3.201213:00Судница 8Зоран Соларски
К-1225/10Четврток, 1.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-877/10Четврток, 1.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
ВПП1-9/12Четврток, 1.3.201213:30Соба 93Татјана Коколанска
КС-87/2011Четврток, 1.3.201214:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-59/12Четврток, 1.3.201214:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПЛ1-ТС-159/11Четврток, 1.3.201215:00Соба 77Снежана Манев
РО-172/11Четврток, 1.3.201215:00Соба 77Снежана Манев
К-44/12Петок, 2.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
3381/10-СПеток, 2.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-981/11Петок, 2.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-618/11Петок, 2.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-964/11Петок, 2.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-416/10Петок, 2.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-761/11Петок, 2.3.201209:30Судница 3Видое Тасевски
П1-456/11Петок, 2.3.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-538/11Петок, 2.3.201209:30Судница 4Биљана Спиридоновска
П1-33/12Петок, 2.3.201209:45Судница 3Видое Тасевски
К-60/12Петок, 2.3.201210:00Судница 4Славица Спасиќ
2695/10-СПеток, 2.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ТС-93/11Петок, 2.3.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-1157/08Петок, 2.3.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-1169/07Петок, 2.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
К-951/09Петок, 2.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
КМ-14/12Петок, 2.3.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
ТС-95/11Петок, 2.3.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1004/11Петок, 2.3.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-65/11Петок, 2.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-928/11Петок, 2.3.201210:00Соба 21Видое Тасевски
К-108/10Петок, 2.3.201210:00Судница 8Биљана Спиридоновска
2376/10-СПеток, 2.3.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
2377/10-СПеток, 2.3.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
КМ-16/12Петок, 2.3.201210:10Соба 75Олгица Цветанова
2577/10-СПеток, 2.3.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
2647/10-СПеток, 2.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ТС-114/10Петок, 2.3.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1197/08Петок, 2.3.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
2751/10-СПеток, 2.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
2700/10-СПеток, 2.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-606/11Петок, 2.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-799/11Петок, 2.3.201210:30Судница 8Савре Спасовски
КМ-15/12Петок, 2.3.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
К-208/10Петок, 2.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1210/10Петок, 2.3.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-146/11Петок, 2.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-720/11Петок, 2.3.201210:30Соба 21Видое Тасевски
ОДС-2/12Петок, 2.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1246/11Петок, 2.3.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
2761/10-СПеток, 2.3.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
2754/10-СПеток, 2.3.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
П1-40/12Петок, 2.3.201210:45Судница 3Видое Тасевски
2756/10-СПеток, 2.3.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
2763/10-СПеток, 2.3.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
К-238/07Петок, 2.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
2880/10-СПеток, 2.3.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ТС-54/10Петок, 2.3.201211:00Соба 51Марија Скалова
К-112/08Петок, 2.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-605/11Петок, 2.3.201211:00Судница 8Савре Спасовски
К-751/11Петок, 2.3.201211:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-17/12Петок, 2.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П2-167/11Петок, 2.3.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-641/07Петок, 2.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-4/12Петок, 2.3.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
СТ-85/09Петок, 2.3.201211:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-894/10Петок, 2.3.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-1155/11Петок, 2.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-1386/11Петок, 2.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-6/12Петок, 2.3.201211:00Судница 3Видое Тасевски
2967/10-СПеток, 2.3.201211:05Соба 80Јаготка Денковска
2972/10-СПеток, 2.3.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
3057/10-СПеток, 2.3.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
3062/10-СПеток, 2.3.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-М-18/12Петок, 2.3.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
3140/10-СПеток, 2.3.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
3134/10-СПеток, 2.3.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
3147/10-СПеток, 2.3.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
3148/10-СПеток, 2.3.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-1189/09Петок, 2.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-19/12Петок, 2.3.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
П2-213/11Петок, 2.3.201211:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-70/11Петок, 2.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1264/11Петок, 2.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
П2-265/11Петок, 2.3.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
К-198/11Петок, 2.3.201211:30Судница 5Биљана Спиридоновска
К-1116/10Петок, 2.3.201211:30Судница 8Биљана Спиридоновска
3217/10-СПеток, 2.3.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
3216/10-СПеток, 2.3.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
3263/10-СПеток, 2.3.201211:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1680/11Петок, 2.3.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1674/11Петок, 2.3.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
К-993/09Петок, 2.3.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1504/11Петок, 2.3.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-890/11Петок, 2.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-624/11Петок, 2.3.201212:00Судница 6Муса Сулејмани
К-79/09Петок, 2.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-380/11Петок, 2.3.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1396/11Петок, 2.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-1361/11Петок, 2.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
П1-47/12Петок, 2.3.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-С-1464/11Петок, 2.3.201212:05Соба 80Јаготка Денковска
3364/10-СПеток, 2.3.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
3367/10-СПеток, 2.3.201212:15Соба 80Јаготка Денковска
3373/10-СПеток, 2.3.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
К-1115/10Петок, 2.3.201212:30Судница 4Славица Спасиќ
К-1370/11Петок, 2.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
КС-397/2011Петок, 2.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-479/08Петок, 2.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски
П1-661/11Петок, 2.3.201213:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-135/10Петок, 2.3.201213:00Судница 6Муса Сулејмани
К-847/11Петок, 2.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-739/11Петок, 2.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВП-70/2011Петок, 2.3.201214:00Соба 84Живка Ивановска
П1-264/11Петок, 2.3.201215:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-М-15/12Понеделник, 5.3.201203:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ-1-91/11Понеделник, 5.3.201209:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-142/11Понеделник, 5.3.201209:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-133/11Понеделник, 5.3.201209:20Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-257/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-499/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-295/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1081/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-324/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-367/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
822/10-ОПонеделник, 5.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-762/11Понеделник, 5.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-437/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-338/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-155/11Понеделник, 5.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-996/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-1271/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-841/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-979/11Понеделник, 5.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-332/11Понеделник, 5.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-234/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-83/12Понеделник, 5.3.201209:30Судница 8Зоран Соларски
ВПП-34/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-137/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-150/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-15/10Понеделник, 5.3.201209:30Соба 59Биљана Спиридоновска
П1-886/11Понеделник, 5.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-Ј-129/11Понеделник, 5.3.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-365/11Понеделник, 5.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
2732/10-СПонеделник, 5.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1360/11Понеделник, 5.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
67/11-ЈПонеделник, 5.3.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1401/11Понеделник, 5.3.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1361/11Понеделник, 5.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
3522/10-СПонеделник, 5.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
69/11-ЈПонеделник, 5.3.201209:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-157/11Понеделник, 5.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-119/11Понеделник, 5.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
336/11-ОПонеделник, 5.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
520/10-ЈПонеделник, 5.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-97/08Понеделник, 5.3.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
70/11-ЈПонеделник, 5.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1454/11Понеделник, 5.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-195/10Понеделник, 5.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-933/10Понеделник, 5.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
2088/10-СПонеделник, 5.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
2098/10-СПонеделник, 5.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
3516/10-СПонеделник, 5.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-1343/11Понеделник, 5.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
К-517/11Понеделник, 5.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
ПРК-М-12/12Понеделник, 5.3.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
П-1068/10Понеделник, 5.3.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
П-622/10Понеделник, 5.3.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-220/11Понеделник, 5.3.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-339/08Понеделник, 5.3.201210:00Судница 6Муса Сулејмани
СТ-28/11Понеделник, 5.3.201210:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-460/10Понеделник, 5.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
П1-37/12Понеделник, 5.3.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-149/11Понеделник, 5.3.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-96/11Понеделник, 5.3.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1484/11Понеделник, 5.3.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1497/11Понеделник, 5.3.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-132/11Понеделник, 5.3.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-107/11Понеделник, 5.3.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-148/11Понеделник, 5.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-148/11Понеделник, 5.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
3514/10-СПонеделник, 5.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-М-13/12Понеделник, 5.3.201210:10Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-Ј-147/11Понеделник, 5.3.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-252/12Понеделник, 5.3.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-152/11Понеделник, 5.3.201210:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-343/11Понеделник, 5.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-226/12Понеделник, 5.3.201210:20Соба 76Беџет Елези
555/10-ЈПонеделник, 5.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-144/11Понеделник, 5.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-М-14/12Понеделник, 5.3.201210:20Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-229/12Понеделник, 5.3.201210:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-516/2011Понеделник, 5.3.201210:30Соба 84Живка Ивановска
1958/10-СПонеделник, 5.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
2802/10-СПонеделник, 5.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
1893/10-СПонеделник, 5.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
1943/10-СПонеделник, 5.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
1957/10-СПонеделник, 5.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-432/2011Понеделник, 5.3.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
66/11-ЈПонеделник, 5.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-235/12Понеделник, 5.3.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-805/10Понеделник, 5.3.201210:30Судница 6Јулијана Гаревска
664/10-ОПонеделник, 5.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-380/11Понеделник, 5.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-562/11Понеделник, 5.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
К-1322/11Понеделник, 5.3.201210:30Соба 86Савре Спасовски
ПРК-Ј-322/11Понеделник, 5.3.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-458/11Понеделник, 5.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-136/11Понеделник, 5.3.201210:30Соба 77Снежана Манев
СТ-153/11Понеделник, 5.3.201210:30Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
П-1012/10Понеделник, 5.3.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-45/12Понеделник, 5.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-151/11Понеделник, 5.3.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-239/12Понеделник, 5.3.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-241/12Понеделник, 5.3.201210:40Соба 76Беџет Елези
596/10-ОПонеделник, 5.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-335/11Понеделник, 5.3.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-М-16/12Понеделник, 5.3.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-394/2011Понеделник, 5.3.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-242/12Понеделник, 5.3.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-157/11Понеделник, 5.3.201210:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-249/12Понеделник, 5.3.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-549/11Понеделник, 5.3.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-778/11Понеделник, 5.3.201210:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-505/2011Понеделник, 5.3.201211:00Соба 84Живка Ивановска
311/11-СПонеделник, 5.3.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-473/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
319/11-СПонеделник, 5.3.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-474/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-510/2011Понеделник, 5.3.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1080/08Понеделник, 5.3.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1080/08Понеделник, 5.3.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-448/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1275/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-645/10Понеделник, 5.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-55/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-756/11Понеделник, 5.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-859/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
КМ-12/12Понеделник, 5.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-548/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-213/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 77Снежана Манев
СТ-7/12Понеделник, 5.3.201211:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
П1-257/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-896/11Понеделник, 5.3.201211:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1515/11Понеделник, 5.3.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-444/11Понеделник, 5.3.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
3441/10-СПонеделник, 5.3.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-47/12Понеделник, 5.3.201211:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-53/12Понеделник, 5.3.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-512/11Понеделник, 5.3.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-54/12Понеделник, 5.3.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-2/12Понеделник, 5.3.201211:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-556/2010Понеделник, 5.3.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-1001/10Понеделник, 5.3.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-56/12Понеделник, 5.3.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-50/11Понеделник, 5.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-980/09Понеделник, 5.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-987/10Понеделник, 5.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-392/11Понеделник, 5.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
К-965/10Понеделник, 5.3.201211:30Соба 86Савре Спасовски
П2-174/11Понеделник, 5.3.201211:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-821/11Понеделник, 5.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-841/11Понеделник, 5.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
П-1085/10Понеделник, 5.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-210/11Понеделник, 5.3.201211:30Соба 77Снежана Манев
ОДС-7/12Понеделник, 5.3.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-236/11Понеделник, 5.3.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-Ј-59/12Понеделник, 5.3.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-10/12Понеделник, 5.3.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-62/12Понеделник, 5.3.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-12/12Понеделник, 5.3.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-4/12Понеделник, 5.3.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-177/11Понеделник, 5.3.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-436/2011Понеделник, 5.3.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-642/10Понеделник, 5.3.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1079/10Понеделник, 5.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-128/09Понеделник, 5.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-209/08Понеделник, 5.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
242/10-ЈПонеделник, 5.3.201212:00Соба 73Марина Дишковска
К-849/11Понеделник, 5.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
П1-565/11Понеделник, 5.3.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-222/11Понеделник, 5.3.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-1208/09Понеделник, 5.3.201212:00Судница 8Зоран Соларски
ПРК-О-381/11Понеделник, 5.3.201212:05Соба 76Беџет Елези
РО-241/11Понеделник, 5.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-1084/08Понеделник, 5.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1060/11Понеделник, 5.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-85/12Понеделник, 5.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-702/10Понеделник, 5.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1347/11Понеделник, 5.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
К-518/11Понеделник, 5.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
П1-440/11Понеделник, 5.3.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1399/11Понеделник, 5.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-460/11Понеделник, 5.3.201213:00Соба 117Неџат Мемети
К-1040/11Понеделник, 5.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-522/11Понеделник, 5.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1172/10Понеделник, 5.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1075/11Понеделник, 5.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-569/10Понеделник, 5.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1439/11Понеделник, 5.3.201213:30Соба 86Савре Спасовски
РО-271/11Понеделник, 5.3.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-1029/09Понеделник, 5.3.201213:30Судница 8Зоран Соларски
РО-14/12Понеделник, 5.3.201214:00Соба 77Снежана Манев
П-734/10Понеделник, 5.3.201215:00Соба 117Неџат Мемети
К-1098/07Вторник, 6.3.201204:00Судница 4Славица Спасиќ
К-1215/10Вторник, 6.3.201209:00Соба 86Савре Спасовски
МАЛВП-293/2010Вторник, 6.3.201209:20Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-351/2011Вторник, 6.3.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-251/11Вторник, 6.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1179/11Вторник, 6.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-214/11Вторник, 6.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
338/10-ЈВторник, 6.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-390/11Вторник, 6.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-282/08Вторник, 6.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-1/12Вторник, 6.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-675/11Вторник, 6.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-792/11Вторник, 6.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1122/10Вторник, 6.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1113/10Вторник, 6.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1300/11Вторник, 6.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-725/08Вторник, 6.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П-995/10Вторник, 6.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-128/11Вторник, 6.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-990/11Вторник, 6.3.201209:30Судница 5Биљана Спиридоновска
П2-168/11Вторник, 6.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-Ј-9/12Вторник, 6.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-11/12Вторник, 6.3.201209:50Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-463/2011Вторник, 6.3.201210:00Соба 84Живка Ивановска
257/11-СВторник, 6.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
534/10-ЈВторник, 6.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1365/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1218/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1385/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-468/10Вторник, 6.3.201210:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-478/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-478/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-478/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-12/12Вторник, 6.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-301/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-326/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-441/10Вторник, 6.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-Ј-261/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 79Ленка Бабановска
КМ-17/12Вторник, 6.3.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
14/11-ЈВторник, 6.3.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
К-1374/11Вторник, 6.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-148/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1443/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-718/11Вторник, 6.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
ТС-154/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
ТС-144/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П1-851/11Вторник, 6.3.201210:00Соба 21Видое Тасевски
К-322/11Вторник, 6.3.201210:00Судница 4Биљана Спиридоновска
ПРК-О-572/11Вторник, 6.3.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-350/11Вторник, 6.3.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-22/12Вторник, 6.3.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПИ-7/11Вторник, 6.3.201210:15Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-Ј-24/12Вторник, 6.3.201210:20Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-358/11Вторник, 6.3.201210:20Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-945/11Вторник, 6.3.201210:20Соба 79Ленка Бабановска
К-1436/11Вторник, 6.3.201210:20Соба 85Зоран Соларски
ПРК-С-907/11Вторник, 6.3.201210:25Соба 79Ленка Бабановска
МАЛВП-497/2011Вторник, 6.3.201210:30Соба 84Живка Ивановска
345/11-ОВторник, 6.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1121/11Вторник, 6.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1049/11Вторник, 6.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1169/11Вторник, 6.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
1960/10-СВторник, 6.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-29/12Вторник, 6.3.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-465/11Вторник, 6.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-465/11Вторник, 6.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1318/11Вторник, 6.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-568/11Вторник, 6.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-827/11Вторник, 6.3.201210:30Соба 21Видое Тасевски
П1-306/11Вторник, 6.3.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-946/11Вторник, 6.3.201210:35Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-Ј-33/12Вторник, 6.3.201210:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-379/10Вторник, 6.3.201210:40Соба 17Марија Скалова
МАЛВ-ТС-379/10Вторник, 6.3.201210:40Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-853/11Вторник, 6.3.201210:40Соба 79Ленка Бабановска
МАЛВП-333/2011Вторник, 6.3.201210:45Соба 84Живка Ивановска
К-1345/11Вторник, 6.3.201210:45Судница 44Муса Сулејмани
К-1452/11Вторник, 6.3.201210:45Соба 85Зоран Соларски
П-254/10Вторник, 6.3.201210:45Соба 21Видое Тасевски
ПРК-О-559/11Вторник, 6.3.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-37/12Вторник, 6.3.201210:50Соба 76Беџет Елези
694/10-ОВторник, 6.3.201210:50Соба 79Ленка Бабановска
2334/10-СВторник, 6.3.201210:55Соба 79Ленка Бабановска
МАЛВП-282/2011Вторник, 6.3.201211:00Соба 84Живка Ивановска
К-1239/07Вторник, 6.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-300/11Вторник, 6.3.201211:00Соба 76Беџет Елези
2518/10-СВторник, 6.3.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-810/10Вторник, 6.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1070/08Вторник, 6.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
ПРК-С-1214/11Вторник, 6.3.201211:00Соба 79Ленка Бабановска
КМ-11/12Вторник, 6.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-М-20/12Вторник, 6.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
51/11-ЈВторник, 6.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-725/11Вторник, 6.3.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-1363/11Вторник, 6.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-70/11Вторник, 6.3.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-946/10Вторник, 6.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-389/11Вторник, 6.3.201211:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-83/11Вторник, 6.3.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-821/09Вторник, 6.3.201211:00Судница 5Биљана Спиридоновска
3324/10-СВторник, 6.3.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1074/11Вторник, 6.3.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-270/11Вторник, 6.3.201211:15Соба 76Беџет Елези
К-1364/11Вторник, 6.3.201211:15Судница 44Муса Сулејмани
К-1031/11Вторник, 6.3.201211:15Соба 85Зоран Соларски
768/10-ОВторник, 6.3.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
2015/10-СВторник, 6.3.201211:20Соба 76Беџет Елези
2658/10-СВторник, 6.3.201211:25Соба 76Беџет Елези
2/11-ОВторник, 6.3.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
559/09-ОВторник, 6.3.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
208/11-СВторник, 6.3.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-627/08Вторник, 6.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-4/11Вторник, 6.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
КМ-34/11Вторник, 6.3.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
38/11-ЈВторник, 6.3.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
К-1366/11Вторник, 6.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1366/11Вторник, 6.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1422/11Вторник, 6.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-382/09Вторник, 6.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
П1-472/11Вторник, 6.3.201211:30Судница 3Видое Тасевски
ПЛ-1-92/11Вторник, 6.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-6/12Вторник, 6.3.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
3444/10-СВторник, 6.3.201211:35Соба 76Беџет Елези
563/09-ОВторник, 6.3.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1366/11Вторник, 6.3.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-232/11Вторник, 6.3.201211:45Соба 76Беџет Елези
К-1333/11Вторник, 6.3.201211:45Судница 44Муса Сулејмани
П-267/09Вторник, 6.3.201211:45Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-3/10Вторник, 6.3.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
487/09-ОВторник, 6.3.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-238/11Вторник, 6.3.201211:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-162/11Вторник, 6.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-20/08Вторник, 6.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-Ј-199/11Вторник, 6.3.201212:00Соба 79Ленка Бабановска
К-1331/11Вторник, 6.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-6/12Вторник, 6.3.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1053/11Вторник, 6.3.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-999/11Вторник, 6.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-143/11Вторник, 6.3.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-46/12Вторник, 6.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-413/11Вторник, 6.3.201212:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1151/11Вторник, 6.3.201212:15Соба 76Беџет Елези
П2-237/11Вторник, 6.3.201212:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПЛ-1-192/11Вторник, 6.3.201212:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1282/11Вторник, 6.3.201212:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-951/11Вторник, 6.3.201212:25Соба 76Беџет Елези
К-23/11Вторник, 6.3.201212:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1274/11Вторник, 6.3.201212:30Соба 76Беџет Елези
П1-859/11Вторник, 6.3.201212:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПЛ1-ТС-152/11Вторник, 6.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
ПЛ1-ТС-152/11Вторник, 6.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-1405/11Вторник, 6.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-1140/11Вторник, 6.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-121/10Вторник, 6.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-53/12Вторник, 6.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-991/11Вторник, 6.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски
К-1382/11Вторник, 6.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-50/11Вторник, 6.3.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-39/12Вторник, 6.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
МАЛВ-ТС-162/11Вторник, 6.3.201213:30Соба 43Јован Ѓорѓиевски
П1-216/11Вторник, 6.3.201213:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-777/11Вторник, 6.3.201213:45Соба 117Неџат Мемети
П1-876/11Вторник, 6.3.201214:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-399/11Вторник, 6.3.201214:00Соба 117Неџат Мемети
РО-27/11Вторник, 6.3.201215:00Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-506/2011Среда, 7.3.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
МАЛВП-506/2011Среда, 7.3.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-1071/11Среда, 7.3.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
2452/10-ССреда, 7.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
3191/10-ССреда, 7.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
2030/10-ССреда, 7.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-1160/11Среда, 7.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-1368/11Среда, 7.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П2-22/12Среда, 7.3.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-230/11Среда, 7.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-81/10Среда, 7.3.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П1-423/11Среда, 7.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-34/11Среда, 7.3.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
РО-5/12Среда, 7.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-546/11Среда, 7.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
12/11-ССреда, 7.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-479/11Среда, 7.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
П2-225/11Среда, 7.3.201209:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-С-1115/11Среда, 7.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-518/2011Среда, 7.3.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-333/11Среда, 7.3.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
К-982/11Среда, 7.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
417/10-ЈСреда, 7.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
404/10-ЈСреда, 7.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-705/11Среда, 7.3.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-1435/11Среда, 7.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
П1-22/12Среда, 7.3.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ-С1-136/10Среда, 7.3.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-592/11Среда, 7.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
СТ-78/03Среда, 7.3.201210:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-1017/10Среда, 7.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
П1-550/11Среда, 7.3.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
РО-268/11Среда, 7.3.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-136/12Среда, 7.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-69/11Среда, 7.3.201210:00Судница 5Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-240/11Среда, 7.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-38/12Среда, 7.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-27/12Среда, 7.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-28/12Среда, 7.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-513/2011Среда, 7.3.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
К-1250/11Среда, 7.3.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
К-1175/09Среда, 7.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-677/09Среда, 7.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-31/12Среда, 7.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-27/12Среда, 7.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
П1-921/11Среда, 7.3.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-131/11Среда, 7.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
СТ-10/12Среда, 7.3.201210:30Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-907/10Среда, 7.3.201210:30Судница 8Зоран Соларски
П2-8/12Среда, 7.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
РО-266/11Среда, 7.3.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-519/11Среда, 7.3.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1228/11Среда, 7.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1468/11Среда, 7.3.201210:50Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-255/2009Среда, 7.3.201211:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-95/2010Среда, 7.3.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-516/09Среда, 7.3.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
К-741/09Среда, 7.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1046/11Среда, 7.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-417/09Среда, 7.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1137/09Среда, 7.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-460/09Среда, 7.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-504/11Среда, 7.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-873/11Среда, 7.3.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П-939/07Среда, 7.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-67/11Среда, 7.3.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-157/11Среда, 7.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
СТ-37/11Среда, 7.3.201211:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-852/11Среда, 7.3.201211:00Судница 8Зоран Соларски
П1-553/11Среда, 7.3.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
РО-9/12Среда, 7.3.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ1-ТС-108/11Среда, 7.3.201211:15Соба 77Снежана Манев
К-446/10Среда, 7.3.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
К-1087/09Среда, 7.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1218/09Среда, 7.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-744/11Среда, 7.3.201211:30Соба 86Савре Спасовски
К-1168/09Среда, 7.3.201211:30Судница 8Зоран Соларски
РО-7/12Среда, 7.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ1-ТС-66/11Среда, 7.3.201211:45Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-504/2011Среда, 7.3.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1076/11Среда, 7.3.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
К-299/09Среда, 7.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-985/08Среда, 7.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1043/07Среда, 7.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
П1-26/12Среда, 7.3.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
РО-281/11Среда, 7.3.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-753/11Среда, 7.3.201212:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПЛ1-ТС-81/11Среда, 7.3.201212:15Соба 77Снежана Манев
ПЛ1-ТС-7/12Среда, 7.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-1079/11Среда, 7.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1195/11Среда, 7.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-642/08Среда, 7.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-388/11Среда, 7.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1444/11Среда, 7.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
П1-18/12Среда, 7.3.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-56/11Среда, 7.3.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
П-1257/10Среда, 7.3.201213:00Соба 117Неџат Мемети
П2-75/11Среда, 7.3.201213:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПЛ1-ТС-8/12Среда, 7.3.201213:15Соба 77Снежана Манев
К-880/11Среда, 7.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1298/11Среда, 7.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-10/12Среда, 7.3.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-171/10Среда, 7.3.201213:30Судница 8Зоран Соларски
К-1143/11Среда, 7.3.201213:30Судница 5Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-9/12Среда, 7.3.201213:45Соба 77Снежана Манев
К-488/10Четврток, 8.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-19/10Четврток, 8.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-104/11Четврток, 8.3.201209:30Судница 5Биљана Спиридоновска
К-742/11Четврток, 8.3.201210:00Судница 4Славица Спасиќ
К-517/09Четврток, 8.3.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-401/09Четврток, 8.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
К-315/11Четврток, 8.3.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-692/11Четврток, 8.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-283/11Четврток, 8.3.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
К-1085/11Четврток, 8.3.201210:45Соба 85Зоран Соларски
К-1440/11Четврток, 8.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-960/09Четврток, 8.3.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-992/10Четврток, 8.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-757/11Четврток, 8.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-595/10Четврток, 8.3.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-570/11Четврток, 8.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-793/11Четврток, 8.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-220/08Четврток, 8.3.201213:00Соба 85Зоран Соларски
П1-717/11Петок, 9.3.201209:20Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-С-408/12Петок, 9.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-81/2011Петок, 9.3.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-205/11Петок, 9.3.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
К-3/12Петок, 9.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-19/11Петок, 9.3.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1104/11Петок, 9.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-1251/11Петок, 9.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-1414/11Петок, 9.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-48/11Петок, 9.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-915/09Петок, 9.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
П2-254/11Петок, 9.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
К-1076/08Петок, 9.3.201209:30Соба 49Биљана Спиридоновска
П1-680/11Петок, 9.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-430/2011Петок, 9.3.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-938/11Петок, 9.3.201210:00Судница 4Славица Спасиќ
К-820/11Петок, 9.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-546/11Петок, 9.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
ПРК-М-22/12Петок, 9.3.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
К-695/11Петок, 9.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-695/11Петок, 9.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-331/08Петок, 9.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ПРК-М-2/12Петок, 9.3.201210:20Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-423/2011Петок, 9.3.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
К-469/11Петок, 9.3.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
К-240/10Петок, 9.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1212/10Петок, 9.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-111/12Петок, 9.3.201210:30Соба 86Савре Спасовски
КМ-18/12Петок, 9.3.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
К-1413/11Петок, 9.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
П2-4/12Петок, 9.3.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
П2-39/12Петок, 9.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
П1-536/11Петок, 9.3.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-М-9/12Петок, 9.3.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-223/2011Петок, 9.3.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-428/10Петок, 9.3.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
К-91/12Петок, 9.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-61/11Петок, 9.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-643/09Петок, 9.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
ПРК-М-11/12Петок, 9.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
К-1121/10Петок, 9.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
П2-218/11Петок, 9.3.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
П-1129/10Петок, 9.3.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-М-66/11Петок, 9.3.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
К-296/11Петок, 9.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-542/10Петок, 9.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-643/10Петок, 9.3.201211:30Соба 86Савре Спасовски
ПРК-М-82/11Петок, 9.3.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
К-1000/10Петок, 9.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
ПРК-М-91/11Петок, 9.3.201211:40Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-464/2011Петок, 9.3.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-748/11Петок, 9.3.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1375/11Петок, 9.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-980/11Петок, 9.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1394/11Петок, 9.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
К-767/11Петок, 9.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-495/11Петок, 9.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1194/11Петок, 9.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-52/11Петок, 9.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1095/09Петок, 9.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1450/11Петок, 9.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1444/11Петок, 9.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-663/10Петок, 9.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
К-1432/11Петок, 9.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-322/10Петок, 9.3.201213:00Судница 6Муса Сулејмани
П1-836/11Петок, 9.3.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1283/11Петок, 9.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-277/11Петок, 9.3.201213:30Соба 86Савре Спасовски
П1-435/11Петок, 9.3.201214:00Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-545/2010Понеделник, 12.3.201209:30Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-143/2011Понеделник, 12.3.201209:30Соба 84Живка Ивановска
656/10-ЈПонеделник, 12.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-563/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1641/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-573/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1090/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1063/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1137/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1626/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-766/07Понеделник, 12.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-180/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-34/12Понеделник, 12.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-711/11Понеделник, 12.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-237/10Понеделник, 12.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1145/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-456/11Понеделник, 12.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-426/09Понеделник, 12.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П-33/05Понеделник, 12.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
П-328/10Понеделник, 12.3.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-165/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-570/11Понеделник, 12.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-367/2011Понеделник, 12.3.201209:40Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-418/11Понеделник, 12.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-198/11Понеделник, 12.3.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-571/11Понеделник, 12.3.201209:50Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-512/2011Понеделник, 12.3.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-936/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-241/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
320/11-СПонеделник, 12.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
2385/10-СПонеделник, 12.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-214/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-204/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-410/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-418/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-418/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-265/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 51Марија Скалова
К-312/11Понеделник, 12.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
К-953/09Понеделник, 12.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
П1-728/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
РО-250/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-192/06Понеделник, 12.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-833/09Понеделник, 12.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1240/10Понеделник, 12.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1240/10Понеделник, 12.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-732/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-1007/11Понеделник, 12.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-820/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-158/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-278/11Понеделник, 12.3.201210:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-Ј-412/11Понеделник, 12.3.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-212/11Понеделник, 12.3.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-149/2011Понеделник, 12.3.201210:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-421/11Понеделник, 12.3.201210:15Соба 76Беџет Елези
П1-801/11Понеделник, 12.3.201210:15Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-159/11Понеделник, 12.3.201210:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-219/11Понеделник, 12.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
544/10-ЈПонеделник, 12.3.201210:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-129/2011Понеделник, 12.3.201210:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1652/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1664/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1669/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1717/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1693/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1767/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1665/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-536/09Понеделник, 12.3.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-244/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ТС-126/10Понеделник, 12.3.201210:30Соба 51Марија Скалова
К-1164/10Понеделник, 12.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
РО-1/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-67/10Понеделник, 12.3.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-619/09Понеделник, 12.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
П2-233/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 21Видое Тасевски
П1-32/12Понеделник, 12.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1441/11Понеделник, 12.3.201210:30Соба 59Биљана Спиридоновска
2510/10-СПонеделник, 12.3.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-249/11Понеделник, 12.3.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-417/2011Понеделник, 12.3.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-259/11Понеделник, 12.3.201210:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1034/11Понеделник, 12.3.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-168/11Понеделник, 12.3.201210:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-278/11Понеделник, 12.3.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-292/11Понеделник, 12.3.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
11/11-СПонеделник, 12.3.201210:55Соба 76Беџет Елези
К-954/06Понеделник, 12.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
74/11-ЈПонеделник, 12.3.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-803/11Понеделник, 12.3.201211:00Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-277/11Понеделник, 12.3.201211:00Соба 51Марија Скалова
К-355/10Понеделник, 12.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
РО-207/11Понеделник, 12.3.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-392/11Понеделник, 12.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1239/10Понеделник, 12.3.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-344/09Понеделник, 12.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-418/09Понеделник, 12.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
П2-18/12Понеделник, 12.3.201211:00Соба 21Видое Тасевски
П-1227/10Понеделник, 12.3.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-169/11Понеделник, 12.3.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-724/11Понеделник, 12.3.201211:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1002/11Понеделник, 12.3.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1002/11Понеделник, 12.3.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-307/11Понеделник, 12.3.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-482/11Понеделник, 12.3.201211:15Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-179/11Понеделник, 12.3.201211:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-308/11Понеделник, 12.3.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
К-1042/10Понеделник, 12.3.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-310/11Понеделник, 12.3.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ТС-131/11Понеделник, 12.3.201211:30Соба 51Марија Скалова
К-987/11Понеделник, 12.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
П2-189/11Понеделник, 12.3.201211:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
РО-253/11Понеделник, 12.3.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-806/11Понеделник, 12.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1221/09Понеделник, 12.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
ПРК-Ј-332/11Понеделник, 12.3.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-313/11Понеделник, 12.3.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1667/11Понеделник, 12.3.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-186/11Понеделник, 12.3.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-342/11Понеделник, 12.3.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
К-1067/10Понеделник, 12.3.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-375/11Понеделник, 12.3.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1692/11Понеделник, 12.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
ТС-123/11Понеделник, 12.3.201212:00Соба 51Марија Скалова
К-1045/08Понеделник, 12.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-737/11Понеделник, 12.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-1448/11Понеделник, 12.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1214/11Понеделник, 12.3.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-16/12Понеделник, 12.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-187/11Понеделник, 12.3.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1755/11Понеделник, 12.3.201212:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-25/12Понеделник, 12.3.201212:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1760/11Понеделник, 12.3.201212:20Соба 76Беџет Елези
РО-269/11Понеделник, 12.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-21/12Понеделник, 12.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-157/12Понеделник, 12.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-926/11Понеделник, 12.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-176/12Понеделник, 12.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-446/11Понеделник, 12.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски
РО-236/11Понеделник, 12.3.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-1447/11Понеделник, 12.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
П1-700/11Понеделник, 12.3.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
П1-34/12Понеделник, 12.3.201213:00Соба 117Неџат Мемети
К-118/10Понеделник, 12.3.201213:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-186/11Понеделник, 12.3.201213:30Соба 80Јаготка Денковска
К-915/11Понеделник, 12.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
РО-255/11Понеделник, 12.3.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-702/11Понеделник, 12.3.201213:30Соба 85Зоран Соларски
П1-903/11Понеделник, 12.3.201213:30Соба 93Татјана Коколанска
П1-935/11Понеделник, 12.3.201214:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-247/11Понеделник, 12.3.201214:00Соба 77Снежана Манев
П1-604/11Понеделник, 12.3.201214:00Соба 117Неџат Мемети
РО-279/11Понеделник, 12.3.201214:15Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-302/2011Вторник, 13.3.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-290/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-258/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-296/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-274/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-280/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-259/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-282/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-278/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-267/12Вторник, 13.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-319/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
3385/10-СВторник, 13.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-409/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-612/09Вторник, 13.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1162/08Вторник, 13.3.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-7/12Вторник, 13.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
П1-127/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-61/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П2-239/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
СТ-144/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-405/10Вторник, 13.3.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П1-484/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-942/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
РО-285/11Вторник, 13.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1306/11Вторник, 13.3.201209:30Судница 5Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1699/11Вторник, 13.3.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1706/11Вторник, 13.3.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1691/11Вторник, 13.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-520/2011Вторник, 13.3.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1725/11Вторник, 13.3.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
П2-7/12Вторник, 13.3.201209:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-С-1733/11Вторник, 13.3.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1701/11Вторник, 13.3.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1737/11Вторник, 13.3.201209:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1672/11Вторник, 13.3.201209:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-502/2011Вторник, 13.3.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-315/12Вторник, 13.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-318/12Вторник, 13.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-304/12Вторник, 13.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-307/12Вторник, 13.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-297/12Вторник, 13.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-308/12Вторник, 13.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-278/2011Вторник, 13.3.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-438/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1741/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1702/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-34/10Вторник, 13.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-384/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1000/11Вторник, 13.3.201210:00Судница 4Вите Доневски
П1-17/12Вторник, 13.3.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-119/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-799/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
МАЛВП-521/2008Вторник, 13.3.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ТС-86/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1115/09Вторник, 13.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
МАЛВ-ТС-71/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
ТС-147/11Вторник, 13.3.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-С-1746/11Вторник, 13.3.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1731/11Вторник, 13.3.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1753/11Вторник, 13.3.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1734/11Вторник, 13.3.201210:10Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-102/2011Вторник, 13.3.201210:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1763/11Вторник, 13.3.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1740/11Вторник, 13.3.201210:15Соба 7+Беџет Елези
П2-238/11Вторник, 13.3.201210:15Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-С-1790/11Вторник, 13.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1777/11Вторник, 13.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1744/11Вторник, 13.3.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1751/11Вторник, 13.3.201210:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-414/2011Вторник, 13.3.201210:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1448/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-322/12Вторник, 13.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-330/12Вторник, 13.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1252/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1492/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1492/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-336/12Вторник, 13.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-1038/10Вторник, 13.3.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-О-383/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-349/09Вторник, 13.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П2-34/12Вторник, 13.3.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-113/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-221/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-488/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-277/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1141/09Вторник, 13.3.201210:30Судница 5Биљана Спиридоновска
П1-791/11Вторник, 13.3.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-Ј-433/11Вторник, 13.3.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-132/11Вторник, 13.3.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-316/2009Вторник, 13.3.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1781/11Вторник, 13.3.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1782/11Вторник, 13.3.201210:45Соба 76Беџет Елези
П1-74/12Вторник, 13.3.201210:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-1/12Вторник, 13.3.201210:45Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-92/2011Вторник, 13.3.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1215/09Вторник, 13.3.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
К-969/09Вторник, 13.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-618/09Вторник, 13.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1120/10Вторник, 13.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
П1-946/11Вторник, 13.3.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-138/11Вторник, 13.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-14/12Вторник, 13.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
ТС-87/11Вторник, 13.3.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
СТ-154/11Вторник, 13.3.201211:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-898/11Вторник, 13.3.201211:00Судница 8Зоран Соларски
ТС-139/11Вторник, 13.3.201211:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-688/11Вторник, 13.3.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П-819/10Вторник, 13.3.201211:00Соба 117Неџат Мемети
КМ-2/12Вторник, 13.3.201211:10Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-499/2011Вторник, 13.3.201211:15Соба 84Живка Ивановска
П1-55/12Вторник, 13.3.201211:15Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-140/11Вторник, 13.3.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-1659/11Вторник, 13.3.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1659/11Вторник, 13.3.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1814/11Вторник, 13.3.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1798/11Вторник, 13.3.201211:20Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-350/2011Вторник, 13.3.201211:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-1809/11Вторник, 13.3.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
3490/10-СВторник, 13.3.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-137/11Вторник, 13.3.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-1030/11Вторник, 13.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-970/08Вторник, 13.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
П-921/09Вторник, 13.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
ТС-88/11Вторник, 13.3.201211:30Соба 90Сунчица Ефремовска
РО-235/11Вторник, 13.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
3494/10-СВторник, 13.3.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1820/11Вторник, 13.3.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1657/11Вторник, 13.3.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1823/11Вторник, 13.3.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1828/11Вторник, 13.3.201211:45Соба 80Јаготка Денковска
РО-16/12Вторник, 13.3.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
37/11-СВторник, 13.3.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-584/11Вторник, 13.3.201211:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1062/11Вторник, 13.3.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
К-1274/11Вторник, 13.3.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-905/11Вторник, 13.3.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-82/12Вторник, 13.3.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-427/11Вторник, 13.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-13/12Вторник, 13.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-618/11Вторник, 13.3.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
П-374/10Вторник, 13.3.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
МАЛВ-ТС-70/11Вторник, 13.3.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1166/09Вторник, 13.3.201212:00Судница 8Зоран Соларски
ТС-8/11Вторник, 13.3.201212:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П2-242/11Вторник, 13.3.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
РО-17/12Вторник, 13.3.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-923/11Вторник, 13.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-412/11Вторник, 13.3.201212:05Соба 80Јаготка Денковска
135/11-СВторник, 13.3.201212:05Соба 80Јаготка Денковска
324/11-СВторник, 13.3.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
326/11-СВторник, 13.3.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
139/11-СВторник, 13.3.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1826/11Вторник, 13.3.201212:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-365/11Вторник, 13.3.201212:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-429/11Вторник, 13.3.201212:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1038/11Вторник, 13.3.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-417/11Вторник, 13.3.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-440/11Вторник, 13.3.201212:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-405/11Вторник, 13.3.201212:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-453/11Вторник, 13.3.201212:30Соба 76Беџет Елези
К-1258/11Вторник, 13.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1349/11Вторник, 13.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1213/11Вторник, 13.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1088/11Вторник, 13.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-270/09Вторник, 13.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
ТС-83/11Вторник, 13.3.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1066/11Вторник, 13.3.201213:00Судница 8Зоран Соларски
П1-833/11Вторник, 13.3.201213:00Соба 117Неџат Мемети
К-24/12Вторник, 13.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-637/10Вторник, 13.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
РО-229/11Вторник, 13.3.201213:15Соба 77Снежана Манев
К-1355/11Вторник, 13.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
П1-501/11Вторник, 13.3.201214:00Соба 117Неџат Мемети
К-528/10Среда, 14.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
МАЛВ-ТС-352/11Среда, 14.3.201209:30Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-339/12Среда, 14.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-31/12Среда, 14.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-294/11Среда, 14.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-107/12Среда, 14.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-986/10Среда, 14.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
П1-892/11Среда, 14.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-1019/08Среда, 14.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1427/11Среда, 14.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1141/11Среда, 14.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-4/12Среда, 14.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-477/08Среда, 14.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-893/11Среда, 14.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
К-1016/11Среда, 14.3.201209:30Соба 59Биљана Спиридоновска
П-747/10Среда, 14.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-Ј-55/12Среда, 14.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-46/12Среда, 14.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-57/12Среда, 14.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-64/12Среда, 14.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
К-83/10Среда, 14.3.201210:00Судница 4Славица Спасиќ
К-439/11Среда, 14.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-52/09Среда, 14.3.201210:00Соба 51Марија Скалова
ПРК-О-543/11Среда, 14.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-394/11Среда, 14.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-134/11Среда, 14.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ-С1-85/10Среда, 14.3.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-1421/11Среда, 14.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1421/11Среда, 14.3.201210:00Судница 6Муса Сулејмани
К-563/10Среда, 14.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-276/11Среда, 14.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-442/11Среда, 14.3.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-1032/09Среда, 14.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
П2-249/11Среда, 14.3.201210:00Соба 21Видое Тасевски
К-255/11Среда, 14.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-79/12Среда, 14.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-69/12Среда, 14.3.201210:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-328/12Среда, 14.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-40/12Среда, 14.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
П2-241/11Среда, 14.3.201210:15Соба 21Видое Тасевски
ПРК-С-276/12Среда, 14.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-327/12Среда, 14.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-324/12Среда, 14.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
К-491/11Среда, 14.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-272/12Среда, 14.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-320/12Среда, 14.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПЛ1-ТС-138/11Среда, 14.3.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-8/12Среда, 14.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-879/11Среда, 14.3.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-525/09Среда, 14.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-902/11Среда, 14.3.201210:30Соба 21Видое Тасевски
П1-71/12Среда, 14.3.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-270/12Среда, 14.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-268/12Среда, 14.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
К-701/11Среда, 14.3.201210:45Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-265/12Среда, 14.3.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-262/12Среда, 14.3.201210:50Соба 73Марина Дишковска
К-787/11Среда, 14.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
К-195/12Среда, 14.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-145/10Среда, 14.3.201211:00Соба 51Марија Скалова
К-317/09Среда, 14.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-338/12Среда, 14.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-316/12Среда, 14.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-256/12Среда, 14.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
К-178/11Среда, 14.3.201211:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-137/11Среда, 14.3.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-30/11Среда, 14.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1202/11Среда, 14.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
СТ-116/09Среда, 14.3.201211:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-1373/11Среда, 14.3.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-588/11Среда, 14.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-459/10Среда, 14.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
П2-26/12Среда, 14.3.201211:00Соба 21Видое Тасевски
П1-238/11Среда, 14.3.201211:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-305/12Среда, 14.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-303/12Среда, 14.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-295/12Среда, 14.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-299/12Среда, 14.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
К-1201/10Среда, 14.3.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
ТС-97/11Среда, 14.3.201211:30Соба 51Марија Скалова
ПРК-С-285/12Среда, 14.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-289/12Среда, 14.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПЛ1-ТС-139/11Среда, 14.3.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-625/11Среда, 14.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-846/10Среда, 14.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
П-1193/09Среда, 14.3.201211:30Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-123/11Среда, 14.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-895/10Среда, 14.3.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-284/12Среда, 14.3.201211:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-281/12Среда, 14.3.201211:40Соба 73Марина Дишковска
П1-295/11Среда, 14.3.201211:45Соба 21Видое Тасевски
П-795/10Среда, 14.3.201211:45Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-338/12Среда, 14.3.201211:50Соба 73Марина Дишковска
МАЛВ-ТС-344/11Среда, 14.3.201212:00Соба 51Марија Скалова
К-593/11Среда, 14.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-14/12Среда, 14.3.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-1130/11Среда, 14.3.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-589/11Среда, 14.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-792/10Среда, 14.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-792/10Среда, 14.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ТС-79/11Среда, 14.3.201212:20Соба 17Марија Скалова
ПЛ1-ТС-13/12Среда, 14.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-1111/11Среда, 14.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-1455/11Среда, 14.3.201212:30Судница 5Биљана Спиридоновска
К-277/10Среда, 14.3.201213:00Судница 4Славица Спасиќ
К-731/11Среда, 14.3.201213:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-Ј-379/11Среда, 14.3.201213:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-379/11Среда, 14.3.201213:00Соба 73Марина Дишковска
К-80/11Среда, 14.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-11/12Среда, 14.3.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-819/10Среда, 14.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1077/11Среда, 14.3.201213:00Судница 6Муса Сулејмани
К-1145/10Среда, 14.3.201213:00Соба 85Зоран Соларски
П1-135/11Среда, 14.3.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1188/11Среда, 14.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-73/12Среда, 14.3.201213:00Соба 117Неџат Мемети
ПЛ1-ТС-12/12Среда, 14.3.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-1086/11Среда, 14.3.201213:30Соба 85Зоран Соларски
ПЛ1-ТС-15/12Среда, 14.3.201213:45Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-559/2010Среда, 14.3.201214:00Соба 84Живка Ивановска
РО-112/11Среда, 14.3.201214:00Соба 77Снежана Манев
РО-114/11Среда, 14.3.201214:00Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-419/2011Четврток, 15.3.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-1196/08Четврток, 15.3.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-465/11Четврток, 15.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-140/12Четврток, 15.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-1013/11Четврток, 15.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1428/11Четврток, 15.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-1122/11Четврток, 15.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-1144/11Четврток, 15.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-1385/11Четврток, 15.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П2-263/11Четврток, 15.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П-1029/10Четврток, 15.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-10/12Четврток, 15.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
ПРК-С-489/11Четврток, 15.3.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-394/11Четврток, 15.3.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-388/11Четврток, 15.3.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-589/11Четврток, 15.3.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-639/11Четврток, 15.3.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-685/11Четврток, 15.3.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-773/11Четврток, 15.3.201209:55Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-431/2011Четврток, 15.3.201210:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-219/2011Четврток, 15.3.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-266/11Четврток, 15.3.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-808/11Четврток, 15.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-23/12Четврток, 15.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-244/11Четврток, 15.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-109/11Четврток, 15.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1208/11Четврток, 15.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-328/11Четврток, 15.3.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-1147/11Четврток, 15.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
КМ-3/12Четврток, 15.3.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-593/11Четврток, 15.3.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
П-743/09Четврток, 15.3.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
К-1188/10Четврток, 15.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
К-799/10Четврток, 15.3.201210:00Соба 49Биљана Спиридоновска
К-152/11Четврток, 15.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-856/11Четврток, 15.3.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-878/11Четврток, 15.3.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-940/11Четврток, 15.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-389/11Четврток, 15.3.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-983/11Четврток, 15.3.201210:25Соба 80Јаготка Денковска
К-1196/11Четврток, 15.3.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-985/11Четврток, 15.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-43/10Четврток, 15.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1081/11Четврток, 15.3.201210:30Соба 86Савре Спасовски
КМ-4/12Четврток, 15.3.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-815/11Четврток, 15.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
ТС-138/11Четврток, 15.3.201210:30Соба 90Сунчица Ефремовска
К-282/10Четврток, 15.3.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-968/11Четврток, 15.3.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1791/11Четврток, 15.3.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1160/11Четврток, 15.3.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
3320/10-СЧетврток, 15.3.201210:40Соба 76Беџет Елези
3328/10-СЧетврток, 15.3.201210:45Соба 76Беџет Елези
К-660/11Четврток, 15.3.201210:45Судница 8Зоран Соларски
ПРК-С-222/12Четврток, 15.3.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-397/11Четврток, 15.3.201210:50Соба 76Беџет Елези
3380/10-СЧетврток, 15.3.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-397/11Четврток, 15.3.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1608/11Четврток, 15.3.201210:55Соба 76Беџет Елези
К-82/12Четврток, 15.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-194/12Четврток, 15.3.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-785/11Четврток, 15.3.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1250/11Четврток, 15.3.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1614/11Четврток, 15.3.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-1035/10Четврток, 15.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-906/08Четврток, 15.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-65/09Четврток, 15.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-1305/11Четврток, 15.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
КМ-5/12Четврток, 15.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
ВПП-37/11Четврток, 15.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
К-227/10Четврток, 15.3.201211:00Судница 8Зоран Соларски
ТС-77/11Четврток, 15.3.201211:00Соба 90Сунчица Ефремовска
П1-583/11Четврток, 15.3.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
3388/10-СЧетврток, 15.3.201211:05Соба 80Јаготка Денковска
723/10-ОЧетврток, 15.3.201211:05Соба 76Беџет Елези
3394/10-СЧетврток, 15.3.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
3398/10-СЧетврток, 15.3.201211:15Соба 80Јаготка Денковска
3423/10-СЧетврток, 15.3.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
3425/10-СЧетврток, 15.3.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-2/12Четврток, 15.3.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-5/12Четврток, 15.3.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-531/2011Четврток, 15.3.201211:30Судница 1Љубица Ристеска
К-27/12Четврток, 15.3.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-35/12Четврток, 15.3.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-718/09Четврток, 15.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-186/11Четврток, 15.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
КМ-6/12Четврток, 15.3.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-516/11Четврток, 15.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
МАЛВ-ТС-254/11Четврток, 15.3.201211:30Соба 90Сунчица Ефремовска
К-925/10Четврток, 15.3.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-36/12Четврток, 15.3.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-41/12Четврток, 15.3.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-42/12Четврток, 15.3.201211:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-47/12Четврток, 15.3.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
2913/10-СЧетврток, 15.3.201211:50Соба 76Беџет Елези
2912/10-СЧетврток, 15.3.201211:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-62/12Четврток, 15.3.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
К-38/07Четврток, 15.3.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
К-555/11Четврток, 15.3.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-69/12Четврток, 15.3.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
680/10-ЈЧетврток, 15.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
537/10-ЈЧетврток, 15.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-1129/10Четврток, 15.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-977/11Четврток, 15.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
ТС-134/11Четврток, 15.3.201212:00Соба 90Сунчица Ефремовска
МАЛВ-ТС-355/11Четврток, 15.3.201212:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-329/11Четврток, 15.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1321/11Четврток, 15.3.201212:15Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-233/11Четврток, 15.3.201212:15Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-Ј-151/11Четврток, 15.3.201212:20Соба 76Беџет Елези
К-1154/11Четврток, 15.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1359/11Четврток, 15.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1028/10Четврток, 15.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1193/11Четврток, 15.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1228/10Четврток, 15.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-958/11Четврток, 15.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
К-755/10Четврток, 15.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
К-955/11Четврток, 15.3.201213:00Судница 8Зоран Соларски
П1-783/11Четврток, 15.3.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-1/12Четврток, 15.3.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1099/11Четврток, 15.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1142/11Четврток, 15.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1132/11Четврток, 15.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-985/11Четврток, 15.3.201213:30Судница 8Зоран Соларски
П1-759/11Четврток, 15.3.201213:30Соба 91Ленка Соколовска
К-1126/11Четврток, 15.3.201213:30Судница 5Биљана Спиридоновска
К-1241/07Петок, 16.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
МАЛВ-ТС-363/11Петок, 16.3.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-290/11Петок, 16.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-338/11Петок, 16.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-1015/09Петок, 16.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-899/11Петок, 16.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-750/08Петок, 16.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П-922/10Петок, 16.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
К-983/11Петок, 16.3.201209:30Судница 44Биљана Спиридоновска
МАЛВ-ТС-337/11Петок, 16.3.201210:00Соба 51Марија Скалова
К-509/11Петок, 16.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1151/10Петок, 16.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
К-1020/11Петок, 16.3.201210:00Судница 6Муса Сулејмани
К-1216/10Петок, 16.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-944/11Петок, 16.3.201210:00Соба 21Видое Тасевски
П1-944/11Петок, 16.3.201210:00Соба 21Видое Тасевски
К-858/10Петок, 16.3.201210:00Судница 44Биљана Спиридоновска
П1-12/12Петок, 16.3.201210:15Соба 21Видое Тасевски
П1-12/12Петок, 16.3.201210:15Соба 21Видое Тасевски
К-182/11Петок, 16.3.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
К-541/11Петок, 16.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-809/11Петок, 16.3.201210:30Судница 8Савре Спасовски
К-1184/10Петок, 16.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-708/11Петок, 16.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-311/11Петок, 16.3.201210:30Соба 21Видое Тасевски
К-824/11Петок, 16.3.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-38/12Петок, 16.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
К-1323/07Петок, 16.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
МАЛВ-ТС-249/11Петок, 16.3.201211:00Соба 51Марија Скалова
К-79/10Петок, 16.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-828/10Петок, 16.3.201211:00Судница 8Савре Спасовски
К-986/11Петок, 16.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1067/11Петок, 16.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
П-388/08Петок, 16.3.201211:00Соба 21Видое Тасевски
К-473/10Петок, 16.3.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-446/11Петок, 16.3.201211:15Соба 21Видое Тасевски
МАЛВ-ТС-288/11Петок, 16.3.201211:30Соба 51Марија Скалова
К-785/10Петок, 16.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-715/04Петок, 16.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
К-12/12Петок, 16.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-94/12Петок, 16.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
П1-613/11Петок, 16.3.201211:30Соба 21Видое Тасевски
К-1062/10Петок, 16.3.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-988/11Петок, 16.3.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ТС-90/11Петок, 16.3.201212:00Соба 51Марија Скалова
К-701/09Петок, 16.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-494/11Петок, 16.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1273/11Петок, 16.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-817/10Петок, 16.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-110/12Петок, 16.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-883/10Петок, 16.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-1222/11Петок, 16.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-1344/11Петок, 16.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-841/11Петок, 16.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски
К-27/09Петок, 16.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски
К-453/11Петок, 16.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-365/11Петок, 16.3.201213:00Судница 6Муса Сулејмани
К-113/12Петок, 16.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
МАЛВП-563/2010Петок, 16.3.201213:30Соба 84Живка Ивановска
К-51/11Петок, 16.3.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
МАЛВП-138/2011Понеделник, 19.3.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-44/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-49/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-9/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-24/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-30/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-16/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-10/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-12/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-23/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-11/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-26/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-28/2012Понеделник, 19.3.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-554/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-О-511/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
60/11-ЈПонеделник, 19.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-843/11Понеделник, 19.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-С-1590/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1193/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-339/12Понеделник, 19.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-970/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
ВПП-4/12Понеделник, 19.3.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П-185/10Понеделник, 19.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-146/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 77Снежана Манев
К-789/07Понеделник, 19.3.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П1-814/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-183/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-895/11Понеделник, 19.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1513/11Понеделник, 19.3.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1599/11Понеделник, 19.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-575/11Понеделник, 19.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-456/11Понеделник, 19.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-456/11Понеделник, 19.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-2/2012Понеделник, 19.3.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1534/11Понеделник, 19.3.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-184/11Понеделник, 19.3.201209:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1541/11Понеделник, 19.3.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-305/11Понеделник, 19.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1765/11Понеделник, 19.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1575/11Понеделник, 19.3.201209:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-5/2012Понеделник, 19.3.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-64/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-81/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-63/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-76/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-59/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-56/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-65/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-73/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-89/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-95/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-22/2012Понеделник, 19.3.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1309/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-О-34/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-5/12Понеделник, 19.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1595/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-1052/11Понеделник, 19.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-112/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-809/10Понеделник, 19.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-1802/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1805/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-115/11Понеделник, 19.3.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-974/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
П1-70/12Понеделник, 19.3.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-Ј-141/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-103/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-819/11Понеделник, 19.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
ПЛ-1-182/11Понеделник, 19.3.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-672/10Понеделник, 19.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-411/11Понеделник, 19.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1810/11Понеделник, 19.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-412/2011Понеделник, 19.3.201210:15Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-6/2012Понеделник, 19.3.201210:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-100/12Понеделник, 19.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-90/12Понеделник, 19.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-99/12Понеделник, 19.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-104/12Понеделник, 19.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-103/12Понеделник, 19.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-1270/11Понеделник, 19.3.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-533/11Понеделник, 19.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-881/09Понеделник, 19.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-76/11Понеделник, 19.3.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-1230/11Понеделник, 19.3.201210:30Судница 8Савре Спасовски
КМ-62/11Понеделник, 19.3.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
КМ-19/12Понеделник, 19.3.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-28/12Понеделник, 19.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-832/11Понеделник, 19.3.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-185/11Понеделник, 19.3.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1594/11Понеделник, 19.3.201210:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-387/2011Понеделник, 19.3.201210:45Соба 84Живка Ивановска
КМ-58/11Понеделник, 19.3.201210:45Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-532/2011Понеделник, 19.3.201211:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-45/2010Понеделник, 19.3.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-749/11Понеделник, 19.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
57/11-ЈПонеделник, 19.3.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-1027/11Понеделник, 19.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1073/10Понеделник, 19.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
816/10-ОПонеделник, 19.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-765/11Понеделник, 19.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1704/11Понеделник, 19.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
58/10-ОПонеделник, 19.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
К-482/11Понеделник, 19.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-961/10Понеделник, 19.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-562/11Понеделник, 19.3.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-20/12Понеделник, 19.3.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-3/12Понеделник, 19.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
П-28/10Понеделник, 19.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-85/11Понеделник, 19.3.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-1091/09Понеделник, 19.3.201211:00Судница 8Зоран Соларски
П1-526/11Понеделник, 19.3.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-180/11Понеделник, 19.3.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
2511/10-СПонеделник, 19.3.201211:10Соба 76Беџет Елези
2724/10-СПонеделник, 19.3.201211:15Соба 76Беџет Елези
КМ-59/11Понеделник, 19.3.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-575/11Понеделник, 19.3.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1829/11Понеделник, 19.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
199/11-СПонеделник, 19.3.201211:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-557/11Понеделник, 19.3.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-491/10Понеделник, 19.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-550/09Понеделник, 19.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
507/10-ОПонеделник, 19.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-556/11Понеделник, 19.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
К-57/12Понеделник, 19.3.201211:30Соба 86Савре Спасовски
П1-15/12Понеделник, 19.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-140/11Понеделник, 19.3.201211:30Соба 77Снежана Манев
ПЛ-1-190/11Понеделник, 19.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1329/11Понеделник, 19.3.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-194/11Понеделник, 19.3.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-194/11Понеделник, 19.3.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ТС-124/11Понеделник, 19.3.201211:50Соба 17Марија Скалова
К-386/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-325/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-1159/11Понеделник, 19.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-80/09Понеделник, 19.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-963/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-963/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 73Марина Дишковска
К-1357/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
К-1356/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
П1-847/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-141/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-1365/07Понеделник, 19.3.201212:00Судница 8Зоран Соларски
ПЛ-1-191/11Понеделник, 19.3.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-646/11Понеделник, 19.3.201212:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПЛ1-ТС-142/11Понеделник, 19.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
П2-2/12Понеделник, 19.3.201212:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
МАЛВП-500/2011Понеделник, 19.3.201213:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1423/11Понеделник, 19.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-898/09Понеделник, 19.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1123/11Понеделник, 19.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1080/11Понеделник, 19.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1117/11Понеделник, 19.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-50/12Понеделник, 19.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
П1-25/12Понеделник, 19.3.201213:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПЛ1-ТС-143/11Понеделник, 19.3.201213:00Соба 77Снежана Манев
П1-316/11Понеделник, 19.3.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1437/11Понеделник, 19.3.201213:00Судница 4Биљана Спиридоновска
К-1119/11Понеделник, 19.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1212/11Понеделник, 19.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-18/12Понеделник, 19.3.201213:15Соба 77Снежана Манев
К-1113/11Понеделник, 19.3.201213:15Судница 5Биљана Спиридоновска
К-98/12Понеделник, 19.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-311/10Понеделник, 19.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1008/07Понеделник, 19.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-971/10Понеделник, 19.3.201213:30Судница 8Зоран Соларски
П1-444/11Понеделник, 19.3.201213:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-382/11Понеделник, 19.3.201213:30Соба 117Неџат Мемети
ПЛ1-ТС-17/12Понеделник, 19.3.201213:45Соба 77Снежана Манев
ПЛ1-ТС-16/12Понеделник, 19.3.201214:00Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-377/2010Вторник, 20.3.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-143/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-128/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-141/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-114/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-138/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-110/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-120/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-118/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-134/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-131/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-880/08Вторник, 20.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-390/11Вторник, 20.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-255/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-254/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-444/10Вторник, 20.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-85/08Вторник, 20.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-1199/09Вторник, 20.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1408/11Вторник, 20.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-1223/09Вторник, 20.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-1226/10Вторник, 20.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П-980/09Вторник, 20.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-2/12Вторник, 20.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-263/12Вторник, 20.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-261/12Вторник, 20.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-524/2011Вторник, 20.3.201209:45Соба 84Живка Ивановска
К-1418/11Вторник, 20.3.201209:45Соба 85Зоран Соларски
К-862/11Вторник, 20.3.201209:45Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-436/11Вторник, 20.3.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-266/12Вторник, 20.3.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-269/12Вторник, 20.3.201209:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-496/2010Вторник, 20.3.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-159/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-170/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-144/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-151/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-160/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-176/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-149/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-175/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-273/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
2505/10-СВторник, 20.3.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-64/09Вторник, 20.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-3/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 51Марија Скалова
К-626/11Вторник, 20.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-577/11Вторник, 20.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-474/11Вторник, 20.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
К-603/09Вторник, 20.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-15/12Вторник, 20.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-7/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1381/11Вторник, 20.3.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-531/09Вторник, 20.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-5/12Вторник, 20.3.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-327/10Вторник, 20.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-291/12Вторник, 20.3.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-641/11Вторник, 20.3.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-406/11Вторник, 20.3.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1334/11Вторник, 20.3.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-298/12Вторник, 20.3.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-301/12Вторник, 20.3.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-30/12Вторник, 20.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-434/11Вторник, 20.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-302/12Вторник, 20.3.201210:20Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-374/11Вторник, 20.3.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-309/12Вторник, 20.3.201210:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-391/2011Вторник, 20.3.201210:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-185/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-188/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-202/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-181/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-191/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-196/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-196/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-207/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-372/08Вторник, 20.3.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-310/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-1434/11Вторник, 20.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1209/10Вторник, 20.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-640/11Вторник, 20.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-395/11Вторник, 20.3.201210:30Судница 8Савре Спасовски
К-611/10Вторник, 20.3.201210:30Судница 6Муса Сулејмани
К-520/11Вторник, 20.3.201210:30Судница 6Муса Сулејмани
К-1388/11Вторник, 20.3.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-1139/11Вторник, 20.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-104/11Вторник, 20.3.201210:30Соба 21Видое Тасевски
П1-775/11Вторник, 20.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-3/12Вторник, 20.3.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-415/11Вторник, 20.3.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-311/12Вторник, 20.3.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-312/12Вторник, 20.3.201210:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-268/11Вторник, 20.3.201210:40Соба 51Марија Скалова
МАЛВ-ТС-268/11Вторник, 20.3.201210:40Соба 51Марија Скалова
МАЛВП-369/2011Вторник, 20.3.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-317/12Вторник, 20.3.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-109/11Вторник, 20.3.201210:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-359/11Вторник, 20.3.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-323/12Вторник, 20.3.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-325/12Вторник, 20.3.201210:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-299/2011Вторник, 20.3.201211:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-255/2011Вторник, 20.3.201211:00Соба 84Живка Ивановска
К-1192/11Вторник, 20.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-395/11Вторник, 20.3.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-326/12Вторник, 20.3.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-341/09Вторник, 20.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1104/10Вторник, 20.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-324/11Вторник, 20.3.201211:00Соба 51Марија Скалова
К-439/07Вторник, 20.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-439/07Вторник, 20.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-346/11Вторник, 20.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-92/10Вторник, 20.3.201211:00Судница 8Савре Спасовски
К-273/11Вторник, 20.3.201211:00Судница 6Муса Сулејмани
ТС-126/11Вторник, 20.3.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1425/11Вторник, 20.3.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-1101/11Вторник, 20.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-19/12Вторник, 20.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-518/11Вторник, 20.3.201211:00Соба 21Видое Тасевски
П1-844/11Вторник, 20.3.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-23/12Вторник, 20.3.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1053/10Вторник, 20.3.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-337/12Вторник, 20.3.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-335/12Вторник, 20.3.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-25/12Вторник, 20.3.201211:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-О-28/12Вторник, 20.3.201211:20Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-168/11Вторник, 20.3.201211:20Соба 51Марија Скалова
ТС-8/12Вторник, 20.3.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-О-553/11Вторник, 20.3.201211:25Соба 76Беџет Елези
К-293/08Вторник, 20.3.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-33/12Вторник, 20.3.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-653/10Вторник, 20.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1442/11Вторник, 20.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
К-41/12Вторник, 20.3.201211:30Судница 6Муса Сулејмани
К-422/11Вторник, 20.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-21/12Вторник, 20.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-О-574/11Вторник, 20.3.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-42/12Вторник, 20.3.201211:40Соба 76Беџет Елези
ТС-66/11Вторник, 20.3.201211:40Соба 51Марија Скалова
ПРК-Ј-234/11Вторник, 20.3.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-26/12Вторник, 20.3.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-49/12Вторник, 20.3.201211:50Соба 76Беџет Елези
К-526/09Вторник, 20.3.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-10/12Вторник, 20.3.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-50/12Вторник, 20.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-5/08Вторник, 20.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-321/10Вторник, 20.3.201212:00Соба 17Марија Скалова
К-904/10Вторник, 20.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-49/08Вторник, 20.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-35/12Вторник, 20.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-105/11Вторник, 20.3.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-33/12Вторник, 20.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-28/12Вторник, 20.3.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-337/11Вторник, 20.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-58/12Вторник, 20.3.201212:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-61/12Вторник, 20.3.201212:20Соба 76Беџет Елези
К-1061/10Вторник, 20.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-370/10Вторник, 20.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1295/11Вторник, 20.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-155/11Вторник, 20.3.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1053/10Вторник, 20.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-93/12Вторник, 20.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ТС-132/11Вторник, 20.3.201213:15Соба 17Марија Скалова
К-864/11Вторник, 20.3.201213:30Соба 85Зоран Соларски
П1-219/11Вторник, 20.3.201213:30Соба 93Татјана Коколанска
К-252/10Вторник, 20.3.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-216/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-247/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-250/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-230/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-237/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-208/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-233/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-227/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-221/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-231/12Среда, 21.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-1179/11Среда, 21.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПРК-С-726/11Среда, 21.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-725/11Среда, 21.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-970/10Среда, 21.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-451/11Среда, 21.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-213/09Среда, 21.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П1-945/11Среда, 21.3.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-666/11Среда, 21.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
РО-278/11Среда, 21.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-531/11Среда, 21.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
14/11-ССреда, 21.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
2455/10-ССреда, 21.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
3567/10-ССреда, 21.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1421/11Среда, 21.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-8/12Среда, 21.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-7/12Среда, 21.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-24/12Среда, 21.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-6/12Среда, 21.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-21/12Среда, 21.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-8/12Среда, 21.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-1205/10Среда, 21.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1072/08Среда, 21.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
3023/10-ССреда, 21.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-14/12Среда, 21.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
3351/10-ССреда, 21.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-25/11Среда, 21.3.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-766/11Среда, 21.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
ПРК-С-1507/11Среда, 21.3.201210:00Соба 79Ленка Бабановска
ПЛ1-ТС-120/11Среда, 21.3.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-863/09Среда, 21.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
П1-732/11Среда, 21.3.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
РО-262/11Среда, 21.3.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
556/10-ЈСреда, 21.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-341/11Среда, 21.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
658/10-ОСреда, 21.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-534/11Среда, 21.3.201210:10Соба 79Ленка Бабановска
3111/10-ССреда, 21.3.201210:10Соба 79Ленка Бабановска
299/11-ССреда, 21.3.201210:15Соба 79Ленка Бабановска
157/11-ОСреда, 21.3.201210:15Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-987/11Среда, 21.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-94/11Среда, 21.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-205/11Среда, 21.3.201210:20Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-Ј-34/12Среда, 21.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-15/12Среда, 21.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-251/12Среда, 21.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-26/12Среда, 21.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-394/10Среда, 21.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-521/08Среда, 21.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-1076/11Среда, 21.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1061/11Среда, 21.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1125/11Среда, 21.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
П1-48/12Среда, 21.3.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
305/11-ССреда, 21.3.201210:30Соба 79Ленка Бабановска
П2-152/11Среда, 21.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
П2-152/11Среда, 21.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
П2-152/11Среда, 21.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-129/11Среда, 21.3.201210:30Соба 77Снежана Манев
РО-242/11Среда, 21.3.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-564/11Среда, 21.3.201210:35Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1122/11Среда, 21.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-436/11Среда, 21.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-724/11Среда, 21.3.201210:40Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-234/12Среда, 21.3.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-884/11Среда, 21.3.201210:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-774/11Среда, 21.3.201210:50Соба 79Ленка Бабановска
МАЛВП-337/2011Среда, 21.3.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1057/09Среда, 21.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1185/09Среда, 21.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-206/12Среда, 21.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-246/12Среда, 21.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-54/12Среда, 21.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-240/12Среда, 21.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
К-1240/11Среда, 21.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-286/11Среда, 21.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
П-854/09Среда, 21.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-144/11Среда, 21.3.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-382/10Среда, 21.3.201211:00Судница 8Зоран Соларски
РО-84/11Среда, 21.3.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-16/12Среда, 21.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-7/12Среда, 21.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
К-668/09Среда, 21.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-1613/11Среда, 21.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
К-1242/11Среда, 21.3.201211:30Соба 86Савре Спасовски
К-1242/11Среда, 21.3.201211:30Соба 86Савре Спасовски
П-1253/10Среда, 21.3.201211:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-36/12Среда, 21.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-117/11Среда, 21.3.201211:30Соба 77Снежана Манев
РО-270/11Среда, 21.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
РО-204/11Среда, 21.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-784/11Среда, 21.3.201211:30Соба 117Неџат Мемети
3333/10-ССреда, 21.3.201211:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-66/12Среда, 21.3.201211:40Соба 73Марина Дишковска
РО-12/12Среда, 21.3.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1286/11Среда, 21.3.201211:50Соба 73Марина Дишковска
К-906/11Среда, 21.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-715/11Среда, 21.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-967/08Среда, 21.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1224/11Среда, 21.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
К-45/12Среда, 21.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
П1-810/11Среда, 21.3.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-115/11Среда, 21.3.201212:00Соба 77Снежана Манев
П1-949/11Среда, 21.3.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-30/12Среда, 21.3.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ1-ТС-44/11Среда, 21.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-396/2010Среда, 21.3.201213:00Соба 84Живка Ивановска
К-496/11Среда, 21.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1134/11Среда, 21.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1175/11Среда, 21.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-644/11Среда, 21.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
П-1177/09Среда, 21.3.201213:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-73/11Среда, 21.3.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-1074/11Среда, 21.3.201213:00Судница 8Зоран Соларски
П1-612/11Среда, 21.3.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
П-836/10Среда, 21.3.201213:00Соба 117Неџат Мемети
К-1041/09Среда, 21.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-864/11Среда, 21.3.201213:15Соба 19Виолета Тасевска
К-267/11Среда, 21.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1142/08Среда, 21.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-536/11Среда, 21.3.201213:30Соба 86Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-126/11Среда, 21.3.201213:30Соба 77Снежана Манев
ПЛ1-ТС-124/11Среда, 21.3.201214:00Соба 77Снежана Манев
РО-201/11Среда, 21.3.201214:30Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-266/2011Четврток, 22.3.201209:30Соба 84Живка Ивановска
К-1171/09Четврток, 22.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-554/11Четврток, 22.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-554/11Четврток, 22.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
400/10-ЈЧетврток, 22.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-390/10Четврток, 22.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-3/11Четврток, 22.3.201209:30Судница 6Муса Сулејмани
К-1095/11Четврток, 22.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-1378/11Четврток, 22.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П-602/10Четврток, 22.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
К-22/12Четврток, 22.3.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П-780/10Четврток, 22.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
2434/10-СЧетврток, 22.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-885/11Четврток, 22.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
76/11-ЈЧетврток, 22.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-205/2011Четврток, 22.3.201209:45Соба 84Живка Ивановска
3335/10-СЧетврток, 22.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-126/2010Четврток, 22.3.201210:00Соба 84Живка Ивановска
К-191/05Четврток, 22.3.201210:00Судница 4Славица Спасиќ
МАЛВ-ТС-310/11Четврток, 22.3.201210:00Соба 51Марија Скалова
МАЛВ-ТС-310/11Четврток, 22.3.201210:00Соба 51Марија Скалова
К-1137/09Четврток, 22.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
442/10-ЈЧетврток, 22.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
К-416/11Четврток, 22.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
РО-6/12Четврток, 22.3.201210:00Соба 77Снежана Манев
ТС-152/11Четврток, 22.3.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1128/11Четврток, 22.3.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-1419/11Четврток, 22.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
МАЛВ-ТС-244/11Четврток, 22.3.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-319/10Четврток, 22.3.201210:00Судница 6Биљана Спиридоновска
К-652/10Четврток, 22.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-409/11Четврток, 22.3.201210:00Соба 117Неџат Мемети
2126/10-СЧетврток, 22.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ТС-89/11Четврток, 22.3.201210:15Соба 90Сунчица Ефремовска
ПРК-С-1211/11Четврток, 22.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
МАЛВ-ТС-383/11Четврток, 22.3.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-870/11Четврток, 22.3.201210:20Соба 85Зоран Соларски
К-1094/09Четврток, 22.3.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
МАЛВ-ТС-73/11Четврток, 22.3.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-346/11Четврток, 22.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-92/11Четврток, 22.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
2110/10-СЧетврток, 22.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-671/11Четврток, 22.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
К-479/11Четврток, 22.3.201210:30Судница 8Савре Спасовски
К-479/11Четврток, 22.3.201210:30Судница 8Савре Спасовски
РО-8/12Четврток, 22.3.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-1037/11Четврток, 22.3.201210:30Судница 6Муса Сулејмани
К-515/11Четврток, 22.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
ТС-75/11Четврток, 22.3.201210:30Соба 90Сунчица Ефремовска
П1-629/11Четврток, 22.3.201210:30Соба 21Видое Тасевски
К-579/11Четврток, 22.3.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
2796/10-СЧетврток, 22.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
К-1189/11Четврток, 22.3.201210:45Соба 85Зоран Соларски
МАЛВ-ТС-811/09Четврток, 22.3.201210:45Соба 90Сунчица Ефремовска
МАЛВП-623/2010Четврток, 22.3.201211:00Соба 84Живка Ивановска
К-837/09Четврток, 22.3.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
ТС-78/10Четврток, 22.3.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-410/08Четврток, 22.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-428/12Четврток, 22.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1450/11Четврток, 22.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-687/11Четврток, 22.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
К-1075/10Четврток, 22.3.201211:00Судница 8Савре Спасовски
РО-11/12Четврток, 22.3.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-1198/11Четврток, 22.3.201211:00Судница 6Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-247/11Четврток, 22.3.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-545/11Четврток, 22.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
МАЛВ-ТС-278/11Четврток, 22.3.201211:00Соба 90Сунчица Ефремовска
МАЛВ-ТС-217/11Четврток, 22.3.201211:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-1133/11Четврток, 22.3.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-386/11Четврток, 22.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-424/12Четврток, 22.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-379/12Четврток, 22.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-426/12Четврток, 22.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
РО-10/12Четврток, 22.3.201211:15Соба 77Снежана Манев
К-950/11Четврток, 22.3.201211:15Соба 85Зоран Соларски
ПРК-Ј-248/11Четврток, 22.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-613/11Четврток, 22.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
ТС-153/11Четврток, 22.3.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1451/11Четврток, 22.3.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
К-1030/10Четврток, 22.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-696/11Четврток, 22.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1037/11Четврток, 22.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
РО-282/11Четврток, 22.3.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-552/11Четврток, 22.3.201211:30Судница 6Муса Сулејмани
К-104/12Четврток, 22.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-1163/11Четврток, 22.3.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1133/11Четврток, 22.3.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-630/11Четврток, 22.3.201211:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-465/12Четврток, 22.3.201211:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-459/12Четврток, 22.3.201211:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-396/12Четврток, 22.3.201211:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1783/11Четврток, 22.3.201211:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-423/12Четврток, 22.3.201212:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-411/12Четврток, 22.3.201212:00Соба 73Марина Дишковска
К-994/11Четврток, 22.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
РО-292/11Четврток, 22.3.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-1125/11Четврток, 22.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1015/11Четврток, 22.3.201212:00Судница 6Муса Сулејмани
ТС-130/11Четврток, 22.3.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
МАЛВ-ТС-374/10Четврток, 22.3.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
СТ-158/11Четврток, 22.3.201212:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-937/11Четврток, 22.3.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-840/11Четврток, 22.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
МАЛВ-ТС-303/11Четврток, 22.3.201212:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-1402/11Четврток, 22.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-380/12Четврток, 22.3.201212:10Соба 73Марина Дишковска
РО-3/12Четврток, 22.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-43/12Четврток, 22.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-126/10Четврток, 22.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1073/11Четврток, 22.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски
К-1118/11Четврток, 22.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-930/07Четврток, 22.3.201213:00Судница 6Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-374/10Четврток, 22.3.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
СТ-121/11Четврток, 22.3.201213:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-364/09Четврток, 22.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-101/11Четврток, 22.3.201213:00Соба 117Неџат Мемети
РО-1/12Четврток, 22.3.201213:15Соба 77Снежана Манев
К-811/10Четврток, 22.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-690/11Четврток, 22.3.201213:30Соба 85Зоран Соларски
П2-20/12Четврток, 22.3.201213:30Соба 117Неџат Мемети
К-142/11Четврток, 22.3.201214:00Судница 8Зоран Соларски
ВПП1-4/12Четврток, 22.3.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
П2-131/11Четврток, 22.3.201215:15Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-743/11Петок, 23.3.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-578/11Петок, 23.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1182/11Петок, 23.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
П1-828/11Петок, 23.3.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П-1625/04Петок, 23.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П-484/10Петок, 23.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-767/11Петок, 23.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-449/11Петок, 23.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-139/12Петок, 23.3.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-156/12Петок, 23.3.201209:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-158/12Петок, 23.3.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
К-1087/11Петок, 23.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-492/07Петок, 23.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-871/11Петок, 23.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
П1-925/11Петок, 23.3.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-905/11Петок, 23.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
П2-227/11Петок, 23.3.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П-445/10Петок, 23.3.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
ПРК-С-163/12Петок, 23.3.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-168/12Петок, 23.3.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-172/12Петок, 23.3.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-192/12Петок, 23.3.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
К-465/10Петок, 23.3.201210:15Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-236/12Петок, 23.3.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-238/12Петок, 23.3.201210:25Соба 80Јаготка Денковска
3248/10-СПеток, 23.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-248/12Петок, 23.3.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-533/11Петок, 23.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-716/11Петок, 23.3.201210:30Соба 86Савре Спасовски
П1-937/11Петок, 23.3.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П2-27/12Петок, 23.3.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-926/11Петок, 23.3.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-749/11Петок, 23.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
П1-900/11Петок, 23.3.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-96/12Петок, 23.3.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-102/12Петок, 23.3.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-105/12Петок, 23.3.201210:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-121/12Петок, 23.3.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-319/12Петок, 23.3.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-137/12Петок, 23.3.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-329/12Петок, 23.3.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-972/08Петок, 23.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-815/11Петок, 23.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-898/11Петок, 23.3.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П-1164/10Петок, 23.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
П2-94/11Петок, 23.3.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
К-963/11Петок, 23.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-6/09Петок, 23.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-511/09Петок, 23.3.201211:30Соба 86Савре Спасовски
К-394/11Петок, 23.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
П2-29/12Петок, 23.3.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-171/11Петок, 23.3.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
К-948/11Петок, 23.3.201211:30Соба 86Биљана Спиридоновска
МАЛВП-492/2011Петок, 23.3.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-918/11Петок, 23.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-949/11Петок, 23.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
П1-56/12Петок, 23.3.201212:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-781/07Петок, 23.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1153/11Петок, 23.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-25/12Петок, 23.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1204/11Петок, 23.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-135/12Петок, 23.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
П-697/10Петок, 23.3.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1112/08Петок, 23.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-101/12Петок, 23.3.201213:30Соба 86Савре Спасовски
П-252/10Петок, 23.3.201213:30Соба 91Ленка Соколовска
П-808/10Петок, 23.3.201213:30Соба 117Неџат Мемети
СТ-14/12Понеделник, 26.3.201209:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
ПРК-С-1770/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1711/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1709/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1705/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1712/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1713/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1714/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1812/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1695/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1710/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1708/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1363/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1715/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-920/11Понеделник, 26.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1064/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-958/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-296/09Понеделник, 26.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
П1-845/11Понеделник, 26.3.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПЛ1-ТС-4/12Понеделник, 26.3.201209:30Соба 77Снежана Манев
К-163/11Понеделник, 26.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-573/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-1110/10Понеделник, 26.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-619/11Понеделник, 26.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
П-497/10Понеделник, 26.3.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-20/12Понеделник, 26.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П-1001/07Понеделник, 26.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-8/12Понеделник, 26.3.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-20/12Понеделник, 26.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-22/12Понеделник, 26.3.201209:45Соба 76Беџет Елези
П1-429/11Понеделник, 26.3.201209:45Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-22/12Понеделник, 26.3.201209:45Соба 82Мирослав Георгиевски
МАЛВП-592/2010Понеделник, 26.3.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-О-524/11Понеделник, 26.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1807/11Понеделник, 26.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-416/11Понеделник, 26.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-726/09Понеделник, 26.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-350/11Понеделник, 26.3.201210:00Соба 51Марија Скалова
К-325/09Понеделник, 26.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-19/12Понеделник, 26.3.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-70/12Понеделник, 26.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-64/11Понеделник, 26.3.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
СТ-145/11Понеделник, 26.3.201210:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-683/10Понеделник, 26.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-24/12Понеделник, 26.3.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-747/10Понеделник, 26.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
МАЛВП-249/2011Понеделник, 26.3.201210:15Соба 84Живка Ивановска
709/10-ЈПонеделник, 26.3.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-27/12Понеделник, 26.3.201210:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-39/12Понеделник, 26.3.201210:20Соба 76Беџет Елези
ТС-67/11Понеделник, 26.3.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-57/12Понеделник, 26.3.201210:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-407/2011Понеделник, 26.3.201210:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-О-578/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-578/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1784/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-509/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1785/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1822/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1793/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-1183/10Понеделник, 26.3.201210:30Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-20/12Понеделник, 26.3.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-54/12Понеделник, 26.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-607/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-521/10Понеделник, 26.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-805/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-140/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-916/11Понеделник, 26.3.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-525/11Понеделник, 26.3.201210:40Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-106/11Понеделник, 26.3.201210:40Соба 51Марија Скалова
МАЛВП-389/2011Понеделник, 26.3.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-32/12Понеделник, 26.3.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-22/12Понеделник, 26.3.201210:45Соба 77Снежана Манев
МАЛВП-275/2011Понеделник, 26.3.201211:00Соба 84Живка Ивановска
ТС-103/11Понеделник, 26.3.201211:00Соба 51Марија Скалова
К-357/09Понеделник, 26.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-993/11Понеделник, 26.3.201211:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-24/12Понеделник, 26.3.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-1167/09Понеделник, 26.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-78/11Понеделник, 26.3.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-509/10Понеделник, 26.3.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-413/07Понеделник, 26.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-872/11Понеделник, 26.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-780/11Понеделник, 26.3.201211:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-145/11Понеделник, 26.3.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-748/10Понеделник, 26.3.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-930/11Понеделник, 26.3.201211:00Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-507/2011Понеделник, 26.3.201211:15Соба 84Живка Ивановска
ПЛ1-ТС-21/12Понеделник, 26.3.201211:15Соба 77Снежана Манев
ПЛ-1-55/10Понеделник, 26.3.201211:15Соба 82Мирослав Георгиевски
МАЛВП-251/2011Понеделник, 26.3.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-894/11Понеделник, 26.3.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
581/10-ЈПонеделник, 26.3.201211:30Соба 76Беџет Елези
ТС-28/10Понеделник, 26.3.201211:30Соба 51Марија Скалова
К-721/09Понеделник, 26.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-23/12Понеделник, 26.3.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-979/10Понеделник, 26.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-979/10Понеделник, 26.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
ТС-12/12Понеделник, 26.3.201211:30Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-76/12Понеделник, 26.3.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-1084/11Понеделник, 26.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
П1-640/11Понеделник, 26.3.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-103/11Понеделник, 26.3.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
МАЛВП-460/2011Понеделник, 26.3.201211:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-О-399/11Понеделник, 26.3.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-969/11Понеделник, 26.3.201211:50Соба 76Беџет Елези
ТС-61/11Понеделник, 26.3.201211:50Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-1505/11Понеделник, 26.3.201211:55Соба 76Беџет Елези
К-931/09Понеделник, 26.3.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
2911/10-СПонеделник, 26.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
2910/10-СПонеделник, 26.3.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-402/09Понеделник, 26.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1281/11Понеделник, 26.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-1420/11Понеделник, 26.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-25/12Понеделник, 26.3.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-1211/11Понеделник, 26.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-816/11Понеделник, 26.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-1/12Понеделник, 26.3.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-47/12Понеделник, 26.3.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-307/11Понеделник, 26.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
П1-685/11Понеделник, 26.3.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
К-736/10Понеделник, 26.3.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
632/10-ОПонеделник, 26.3.201212:10Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-220/11Понеделник, 26.3.201212:10Соба 17Марија Скалова
ПРК-Ј-382/11Понеделник, 26.3.201212:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-396/11Понеделник, 26.3.201212:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1362/11Понеделник, 26.3.201212:25Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-26/12Понеделник, 26.3.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-99/12Понеделник, 26.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-662/07Понеделник, 26.3.201213:00Судница 4Славица Спасиќ
К-1149/09Понеделник, 26.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1169/09Понеделник, 26.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-149/11Понеделник, 26.3.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-1137/11Понеделник, 26.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
П1-838/11Понеделник, 26.3.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1041/10Понеделник, 26.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-659/09Понеделник, 26.3.201213:30Судница 8Савре Спасовски
К-40/12Понеделник, 26.3.201213:30Соба 85Зоран Соларски
К-1263/11Понеделник, 26.3.201214:00Судница 8Савре Спасовски
П-768/10Понеделник, 26.3.201214:00Соба 117Неџат Мемети
П1-482/11Вторник, 27.3.201208:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-192/11Вторник, 27.3.201209:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-564/11Вторник, 27.3.201209:15Судница 8Зоран Соларски
ПРК-Ј-413/11Вторник, 27.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-422/11Вторник, 27.3.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-166/10Вторник, 27.3.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-132/12Вторник, 27.3.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-28/12Вторник, 27.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-939/08Вторник, 27.3.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-1686/11Вторник, 27.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-262/11Вторник, 27.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-549/11Вторник, 27.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П1-743/11Вторник, 27.3.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-354/11Вторник, 27.3.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-247/11Вторник, 27.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
ПРК-С-129/12Вторник, 27.3.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-314/11Вторник, 27.3.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1761/11Вторник, 27.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-407/11Вторник, 27.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-Ј-435/11Вторник, 27.3.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-86/12Вторник, 27.3.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-92/12Вторник, 27.3.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1738/11Вторник, 27.3.201209:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-130/12Вторник, 27.3.201209:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-431/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1285/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-447/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-528/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-334/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-579/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1302/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-736/08Вторник, 27.3.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
К-105/12Вторник, 27.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-457/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-271/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-О-423/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 73Марина Дишковска
ТС-141/11Вторник, 27.3.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-157/08Вторник, 27.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
ПРК-С-136/12Вторник, 27.3.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-334/11Вторник, 27.3.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1668/11Вторник, 27.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1677/11Вторник, 27.3.201210:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-145/12Вторник, 27.3.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-155/12Вторник, 27.3.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1747/11Вторник, 27.3.201210:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-187/12Вторник, 27.3.201210:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1580/11Вторник, 27.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-414/11Вторник, 27.3.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-983/08Вторник, 27.3.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-190/12Вторник, 27.3.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-49/09Вторник, 27.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1077/08Вторник, 27.3.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-1754/11Вторник, 27.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1750/11Вторник, 27.3.201210:30Соба 73Марина Дишковска
К-784/11Вторник, 27.3.201210:30Судница 4Вите Доневски
К-271/11Вторник, 27.3.201210:30Соба 86Савре Спасовски
П1-580/11Вторник, 27.3.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-С-199/12Вторник, 27.3.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-215/12Вторник, 27.3.201210:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1716/11Вторник, 27.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1759/11Вторник, 27.3.201210:40Соба 73Марина Дишковска
К-289/11Вторник, 27.3.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1245/11Вторник, 27.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-308/11Вторник, 27.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-О-402/11Вторник, 27.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-855/11Вторник, 27.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-1296/11Вторник, 27.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-860/11Вторник, 27.3.201211:00Соба 73Марина Дишковска
К-719/11Вторник, 27.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-86/12Вторник, 27.3.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-623/11Вторник, 27.3.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П-1070/10Вторник, 27.3.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
МАЛВ-ТС-15/12Вторник, 27.3.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-71/11Вторник, 27.3.201211:00Судница 8Зоран Соларски
2847/10-СВторник, 27.3.201211:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-167/12Вторник, 27.3.201211:15Соба 76Беџет Елези
2105/10-СВторник, 27.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-664/11Вторник, 27.3.201211:20Соба 73Марина Дишковска
МАЛВ-ТС-17/12Вторник, 27.3.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-520/10Вторник, 27.3.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-О-531/11Вторник, 27.3.201211:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-219/12Вторник, 27.3.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-58/12Вторник, 27.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
2495/10-СВторник, 27.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
2745/10-СВторник, 27.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
2070/10-СВторник, 27.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
2128/10-СВторник, 27.3.201211:30Соба 73Марина Дишковска
К-28/11Вторник, 27.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
П-609/10Вторник, 27.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
К-908/10Вторник, 27.3.201211:30Судница 8Зоран Соларски
ПРК-С-178/12Вторник, 27.3.201211:45Соба 76Беџет Елези
К-1070/11Вторник, 27.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-12/11Вторник, 27.3.201212:00Соба 86Савре Спасовски
П1-667/11Вторник, 27.3.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
К-501/10Вторник, 27.3.201212:00Судница 8Зоран Соларски
П1-948/11Вторник, 27.3.201212:30Соба 19Виолета Тасевска
К-30/12Вторник, 27.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-926/07Вторник, 27.3.201213:00Судница 4Славица Спасиќ
К-10/12Вторник, 27.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-512/11Вторник, 27.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1221/11Вторник, 27.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1262/11Вторник, 27.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-428/11Вторник, 27.3.201213:00Соба 86Савре Спасовски
П1-773/11Вторник, 27.3.201213:00Соба 19Виолета Тасевска
К-1131/10Вторник, 27.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-645/11Вторник, 27.3.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-77/12Вторник, 27.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-662/10Вторник, 27.3.201213:30Соба 86Савре Спасовски
К-415/10Вторник, 27.3.201213:30Судница 8Зоран Соларски
К-1367/11Среда, 28.3.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
К-1248/11Среда, 28.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-288/09Среда, 28.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1158/11Среда, 28.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-18/12Среда, 28.3.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-981/09Среда, 28.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-790/10Среда, 28.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
П-1363/04Среда, 28.3.201209:30Соба 21Видое Тасевски
П1-269/11Среда, 28.3.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
РО-21/12Среда, 28.3.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-210/10Среда, 28.3.201210:00Судница 8Савре Спасовски
К-382/08Среда, 28.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-992/11Среда, 28.3.201210:00Судница 8Зоран Соларски
К-540/08Среда, 28.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-154/11Среда, 28.3.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-29/12Среда, 28.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-608/11Среда, 28.3.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
К-725/11Среда, 28.3.201210:30Судница 8Савре Спасовски
К-868/11Среда, 28.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-865/09Среда, 28.3.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-820/07Среда, 28.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
К-67/12Среда, 28.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-11/12Среда, 28.3.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-246/11Среда, 28.3.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-647/11Среда, 28.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-385/11Среда, 28.3.201211:00Соба 21Видое Тасевски
К-571/11Среда, 28.3.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-571/11Среда, 28.3.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-402/10Среда, 28.3.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
К-763/11Среда, 28.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
К-763/11Среда, 28.3.201211:30Судница 8Савре Спасовски
К-1158/11Среда, 28.3.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1107/11Среда, 28.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-1353/11Среда, 28.3.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-660/10Среда, 28.3.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
К-833/10Среда, 28.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-96/11Среда, 28.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1128/10Среда, 28.3.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-73/12Среда, 28.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-1103/11Среда, 28.3.201212:30Соба 59Славица Спасиќ
К-748/09Среда, 28.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-1135/11Среда, 28.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-469/05Среда, 28.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски
К-1346/11Среда, 28.3.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-430/09Среда, 28.3.201213:30Судница 8Савре Спасовски
К-1235/10Среда, 28.3.201213:30Соба 85Зоран Соларски
МАЛВП-198/2011Четврток, 29.3.201209:30Соба 84Живка Ивановска
К-881/11Четврток, 29.3.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
К-540/11Четврток, 29.3.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1241/09Четврток, 29.3.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-Ј-351/11Четврток, 29.3.201209:30Соба 73Марина Дишковска
К-1268/11Четврток, 29.3.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-493/08Четврток, 29.3.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П1-282/11Четврток, 29.3.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-1129/11Четврток, 29.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-175/12Четврток, 29.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-139/10Четврток, 29.3.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П2-227/11Четврток, 29.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-934/11Четврток, 29.3.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-878/11Четврток, 29.3.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1762/11Четврток, 29.3.201209:40Соба 73Марина Дишковска
МАЛВП-482/2011Четврток, 29.3.201209:45Соба 84Живка Ивановска
К-427/11Четврток, 29.3.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1230/09Четврток, 29.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1304/11Четврток, 29.3.201210:00Соба 86Савре Спасовски
СТ-286/05Четврток, 29.3.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-999/09Четврток, 29.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-112/09Четврток, 29.3.201210:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-79/11Четврток, 29.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-379/10Четврток, 29.3.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
К-785/11Четврток, 29.3.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-592/10Четврток, 29.3.201210:30Судница 4Вите Доневски
К-1105/11Четврток, 29.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВП-127/2011Четврток, 29.3.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-81/12Четврток, 29.3.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1024/09Четврток, 29.3.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-579/10Четврток, 29.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-510/10Четврток, 29.3.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-370/09Четврток, 29.3.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВП-67/2011Четврток, 29.3.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-790/07Четврток, 29.3.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
К-71/12Четврток, 29.3.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-355/09Четврток, 29.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-504/09Четврток, 29.3.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
П-806/09Четврток, 29.3.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-874/11Четврток, 29.3.201211:30Соба 117Неџат Мемети
К-124/12Четврток, 29.3.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1125/10Четврток, 29.3.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-210/09Четврток, 29.3.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-90/12Четврток, 29.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-991/10Четврток, 29.3.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
СТ-6/99Четврток, 29.3.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-17/12Четврток, 29.3.201212:30Соба 59Славица Спасиќ
МАЛВП-479/2011Четврток, 29.3.201213:00Соба 84Живка Ивановска
К-1121/11Четврток, 29.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-147/11Четврток, 29.3.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1237/11Четврток, 29.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1257/11Четврток, 29.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-532/11Четврток, 29.3.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1152/11Четврток, 29.3.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
П-1270/10Четврток, 29.3.201213:00Соба 117Неџат Мемети
К-413/10Четврток, 29.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-913/10Четврток, 29.3.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-72/10Четврток, 29.3.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-843/10Четврток, 29.3.201214:00Соба 59Славица Спасиќ
К-396/09Петок, 30.3.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-783/11Петок, 30.3.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-462/09Петок, 30.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-1429/11Петок, 30.3.201209:30Судница 5Маја Денковска
МАЛВ-ТС-198/11Петок, 30.3.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-1046/09Петок, 30.3.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-59/10Петок, 30.3.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-268/11Петок, 30.3.201210:00Судница 5Маја Денковска
К-534/11Петок, 30.3.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-698/11Петок, 30.3.201210:15Судница 44Муса Сулејмани
ТС-127/11Петок, 30.3.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-1157/09Петок, 30.3.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-717/10Петок, 30.3.201210:30Судница 5Маја Денковска
К-111/09Петок, 30.3.201210:45Судница 44Муса Сулејмани
ТС-51/09Петок, 30.3.201211:00Соба 51Марија Скалова
К-169/11Петок, 30.3.201211:00Судница 8Савре Спасовски
К-514/10Петок, 30.3.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-846/11Петок, 30.3.201211:30Судница 5Маја Денковска
ТС-181/08Петок, 30.3.201211:40Соба 17Марија Скалова
К-588/09Петок, 30.3.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-691/11Петок, 30.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-1014/11Петок, 30.3.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-89/12Петок, 30.3.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-1433/11Петок, 30.3.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-900/08Петок, 30.3.201213:00Судница 8Савре Спасовски