Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат веднаш над секоја од колоните во табелата. За пребарување на предмет, доволно е да го впишете бројчето на предметот. Филтерот ќе се погрижи за останатото.
ПРИКАЗ НА СИТЕ СУДЕЊА
Предмет Датум Време Просторија Судија
ПРК-Ј-249/11Понеделник, 1.10.201201:15Соба 80Јаготка Денковска
К-1121/10Понеделник, 1.10.201209:00Судница 9Миодраг Величковски
К-917/11Понеделник, 1.10.201209:15Судница 9Миодраг Величковски
МАЛВП-219/2012Понеделник, 1.10.201209:30Соба 84Живка Ивановска
245/11-СПонеделник, 1.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-705/12Понеделник, 1.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-605/12Понеделник, 1.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-589/12Понеделник, 1.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-702/12Понеделник, 1.10.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-428/12Понеделник, 1.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-744/12Понеделник, 1.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-176/12Понеделник, 1.10.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
К-185/10Понеделник, 1.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-8/11Понеделник, 1.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-674/12Понеделник, 1.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1664/11Понеделник, 1.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-612/12Понеделник, 1.10.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-829/12Понеделник, 1.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-737/12Понеделник, 1.10.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-210/2012Понеделник, 1.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-833/12Понеделник, 1.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-856/11Понеделник, 1.10.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1312/11Понеделник, 1.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-772/11Понеделник, 1.10.201209:55Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-225/2012Понеделник, 1.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-39/12Понеделник, 1.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
3281/10-СПонеделник, 1.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПЛ-1-291/12Понеделник, 1.10.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
К-302/12Понеделник, 1.10.201210:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-811/12Понеделник, 1.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
К-1377/11Понеделник, 1.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-437/11Понеделник, 1.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-388/08Понеделник, 1.10.201210:00Соба 86Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-52/12Понеделник, 1.10.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-226/12Понеделник, 1.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-226/12Понеделник, 1.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-467/12Понеделник, 1.10.201210:00Судница 8Зоран Соларски
К-451/10Понеделник, 1.10.201210:00Судница 9Миодраг Величковски
К-783/12Понеделник, 1.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-697/12Понеделник, 1.10.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-697/12Понеделник, 1.10.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-574/12Понеделник, 1.10.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-52/12Понеделник, 1.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1806/11Понеделник, 1.10.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-86/2012Понеделник, 1.10.201210:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-299/11Понеделник, 1.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1379/11Понеделник, 1.10.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-297/12Понеделник, 1.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-894/11Понеделник, 1.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1277/11Понеделник, 1.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-353/10Понеделник, 1.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-946/09Понеделник, 1.10.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-529/12Понеделник, 1.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-50/12Понеделник, 1.10.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-462/12Понеделник, 1.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-564/11Понеделник, 1.10.201210:30Судница 8Зоран Соларски
П1-386/12Понеделник, 1.10.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-222/12Понеделник, 1.10.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
П1-187/12Понеделник, 1.10.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1127/11Понеделник, 1.10.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-157/12Понеделник, 1.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
К-1071/09Понеделник, 1.10.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-967/11Понеделник, 1.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-967/11Понеделник, 1.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-612/09Понеделник, 1.10.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-416/12Понеделник, 1.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-54/12Понеделник, 1.10.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-420/10Понеделник, 1.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-868/11Понеделник, 1.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1362/11Понеделник, 1.10.201211:00Судница 8Зоран Соларски
П1-282/12Понеделник, 1.10.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-131/12Понеделник, 1.10.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1108/10Понеделник, 1.10.201211:00Судница 9Миодраг Величковски
К-482/12Понеделник, 1.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
143/11-СПонеделник, 1.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-275/12Понеделник, 1.10.201211:15Соба 84Живка Ивановска
К-46/12Понеделник, 1.10.201211:15Соба 51Биљана Спиридоновска
37/11-СПонеделник, 1.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-968/11Понеделник, 1.10.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-273/12Понеделник, 1.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-192/12Понеделник, 1.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-430/12Понеделник, 1.10.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
324/11-СПонеделник, 1.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-722/12Понеделник, 1.10.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-959/11Понеделник, 1.10.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-157/09Понеделник, 1.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-129/12Понеделник, 1.10.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-816/11Понеделник, 1.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-816/11Понеделник, 1.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
ВПП-26/12Понеделник, 1.10.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-192/12Понеделник, 1.10.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
К-973/11Понеделник, 1.10.201211:30Судница 9Миодраг Величковски
К-1417/11Понеделник, 1.10.201211:32Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-265/12Понеделник, 1.10.201211:40Соба 84Живка Ивановска
326/11-СПонеделник, 1.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-486/11Понеделник, 1.10.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-227/12Понеделник, 1.10.201212:00Соба 84Живка Ивановска
К-507/12Понеделник, 1.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-639/11Понеделник, 1.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-1375/11Понеделник, 1.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-743/12Понеделник, 1.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-972/08Понеделник, 1.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-716/11Понеделник, 1.10.201212:00Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-338/12Понеделник, 1.10.201212:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-198/12Понеделник, 1.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-126/12Понеделник, 1.10.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-35/12Понеделник, 1.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
П1-601/11Понеделник, 1.10.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
К-817/12Понеделник, 1.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
К-602/12Понеделник, 1.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ-1-189/12Понеделник, 1.10.201212:10Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-720/11Понеделник, 1.10.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
К-609/12Понеделник, 1.10.201212:15Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-940/11Понеделник, 1.10.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-983/11Понеделник, 1.10.201212:30Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-368/12Понеделник, 1.10.201212:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПЛ1-ТС-150/11Понеделник, 1.10.201212:30Соба 77Снежана Манев
ПЛ1-ТС-43/12Понеделник, 1.10.201212:45Соба 77Снежана Манев
К-593/12Понеделник, 1.10.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-781/07Понеделник, 1.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
КС-КР-161/12Понеделник, 1.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
ПЛ-С1-136/10Понеделник, 1.10.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-548/12Понеделник, 1.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1137/11Понеделник, 1.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-827/12Понеделник, 1.10.201213:00Судница 9Миодраг Величковски
К-558/12Понеделник, 1.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-668/12Понеделник, 1.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-679/12Понеделник, 1.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-570/12Понеделник, 1.10.201213:15Соба 51Биљана Спиридоновска
К-697/12Понеделник, 1.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-687/12Понеделник, 1.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1137/09Понеделник, 1.10.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
П1-312/12Понеделник, 1.10.201213:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-322/12Понеделник, 1.10.201213:30Соба 93Татјана Коколанска
К-536/12Понеделник, 1.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1292/11Понеделник, 1.10.201213:45Соба 81Миодраг Величковски
К-451/12Понеделник, 1.10.201213:45Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-203/11Понеделник, 1.10.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
П1-131/12Понеделник, 1.10.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
К-844/12Понеделник, 1.10.201214:00Соба 81Биљана Спиридоновска
П-747/10Понеделник, 1.10.201215:00Соба 117Неџат Мемети
СТ-86/12Вторник, 2.10.201209:00Соба 36Емилија Стоименовска
ПРК-О-13/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-48/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-780/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
К-1328/11Вторник, 2.10.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-О-438/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-219/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-857/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-857/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-142/12Вторник, 2.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
50/11-СВторник, 2.10.201209:30Соба 75Олгица Цветанова
К-787/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-545/11Вторник, 2.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
П-1363/04Вторник, 2.10.201209:30Соба 21Видое Тасевски
ВПП2-46/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-20/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-291/12Вторник, 2.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-456/11Вторник, 2.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-685/12Вторник, 2.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
53/11-СВторник, 2.10.201209:45Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-Ј-388/11Вторник, 2.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
54/11-СВторник, 2.10.201209:55Соба 75Олгица Цветанова
МАЛВП-119/2012Вторник, 2.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-О-678/12Вторник, 2.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-798/12Вторник, 2.10.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-557/11Вторник, 2.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-191/12Вторник, 2.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
МАЛВ-ТС-309/10Вторник, 2.10.201210:00Соба 90Марија Скалова
К-451/11Вторник, 2.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-1183/10Вторник, 2.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
К-416/11Вторник, 2.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-С-361/11Вторник, 2.10.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-231/12Вторник, 2.10.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1110/10Вторник, 2.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
К-683/10Вторник, 2.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-263/12Вторник, 2.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
П1-813/11Вторник, 2.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-70/12Вторник, 2.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-319/10Вторник, 2.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-58/10Вторник, 2.10.201210:00Соба 118Бранка Наумоска
П1-221/12Вторник, 2.10.201210:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-О-540/11Вторник, 2.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-45/12Вторник, 2.10.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-474/11Вторник, 2.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-364/11Вторник, 2.10.201210:15Соба 75Олгица Цветанова
К-972/11Вторник, 2.10.201210:15Соба 85Зоран Соларски
П2-107/12Вторник, 2.10.201210:15Соба 21Видое Тасевски
ПРК-С-1081/11Вторник, 2.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-537/12Вторник, 2.10.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-563/12Вторник, 2.10.201210:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-160/12Вторник, 2.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-820/12Вторник, 2.10.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-609/12Вторник, 2.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-193/12Вторник, 2.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-680/11Вторник, 2.10.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-344/12Вторник, 2.10.201210:30Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-73/12Вторник, 2.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
СТ-67/11Вторник, 2.10.201210:30Соба 118Бранка Наумоска
ПРК-С-234/12Вторник, 2.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-641/12Вторник, 2.10.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-7/12Вторник, 2.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-69/12Вторник, 2.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-80/2012Вторник, 2.10.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-461/11Вторник, 2.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-752/11Вторник, 2.10.201210:45Соба 75Олгица Цветанова
П1-318/12Вторник, 2.10.201210:45Соба 21Видое Тасевски
ПРК-С-828/12Вторник, 2.10.201210:46Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-341/11Вторник, 2.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-409/12Вторник, 2.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-164/11Вторник, 2.10.201210:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-512/11Вторник, 2.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-37/12Вторник, 2.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-195/12Вторник, 2.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-94/11Вторник, 2.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-97/12Вторник, 2.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-381/11Вторник, 2.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-197/12Вторник, 2.10.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-488/12Вторник, 2.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-994/11Вторник, 2.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-С-832/11Вторник, 2.10.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-212/12Вторник, 2.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
СТ-85/09Вторник, 2.10.201211:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-563/12Вторник, 2.10.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-462/09Вторник, 2.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-612/11Вторник, 2.10.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-76/12Вторник, 2.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-347/09Вторник, 2.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП2-59/12Вторник, 2.10.201211:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-367/12Вторник, 2.10.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-286/12Вторник, 2.10.201211:10Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-553/12Вторник, 2.10.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-553/12Вторник, 2.10.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-518/12Вторник, 2.10.201211:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1279/11Вторник, 2.10.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ-1-288/12Вторник, 2.10.201211:20Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-613/12Вторник, 2.10.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-780/12Вторник, 2.10.201211:25Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-282/12Вторник, 2.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-858/12Вторник, 2.10.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-818/12Вторник, 2.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-199/12Вторник, 2.10.201211:30Соба 17Марија Скалова
К-990/09Вторник, 2.10.201211:30Судница 8Савре Спасовски
ПРК-С-1325/11Вторник, 2.10.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
ТС-152/11Вторник, 2.10.201211:30Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-40/12Вторник, 2.10.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-1155/11Вторник, 2.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-134/12Вторник, 2.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-845/12Вторник, 2.10.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-296/12Вторник, 2.10.201211:40Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-296/12Вторник, 2.10.201211:40Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-856/12Вторник, 2.10.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-292/12Вторник, 2.10.201211:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-781/12Вторник, 2.10.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1371/11Вторник, 2.10.201211:45Соба 75Олгица Цветанова
П1-301/12Вторник, 2.10.201211:45Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-157/11Вторник, 2.10.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-862/12Вторник, 2.10.201211:50Соба 76Беџет Елези
ТС-67/12Вторник, 2.10.201211:50Соба 17Марија Скалова
ТС-51/10Вторник, 2.10.201211:50Соба 17Марија Скалова
К-877/12Вторник, 2.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
К-1128/10Вторник, 2.10.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-369/12Вторник, 2.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-418/09Вторник, 2.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
П1-178/12Вторник, 2.10.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-45/12Вторник, 2.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-91/11Вторник, 2.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-795/12Вторник, 2.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-813/12Вторник, 2.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-119/12Вторник, 2.10.201212:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-140/11Вторник, 2.10.201212:35Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-239/12Вторник, 2.10.201212:40Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-253/12Вторник, 2.10.201212:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-125/12Вторник, 2.10.201212:50Соба 82Мирослав Георгиевски
К-520/10Вторник, 2.10.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-675/12Вторник, 2.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1228/10Вторник, 2.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-610/12Вторник, 2.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-156/12Вторник, 2.10.201213:00Судница 8Савре Спасовски
К-1239/10Вторник, 2.10.201213:00Соба 85Зоран Соларски
П2-65/12Вторник, 2.10.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-245/12Вторник, 2.10.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
К-968/10Вторник, 2.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-95/12Вторник, 2.10.201213:15Соба 17Марија Скалова
К-1442/11Вторник, 2.10.201213:30Судница 8Савре Спасовски
К-1062/10Вторник, 2.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП2-78/12Вторник, 2.10.201214:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-458/12Вторник, 2.10.201214:00Соба 117Неџат Мемети
ВПП1-35/12Вторник, 2.10.201215:00Соба 93Татјана Коколанска
П1-101/11Вторник, 2.10.201215:00Соба 117Неџат Мемети
К-852/12Среда, 3.10.201209:15Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-208/12Среда, 3.10.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-431/11Среда, 3.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
69/11-ЈСреда, 3.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-80/12Среда, 3.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-622/12Среда, 3.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-948/12Среда, 3.10.201209:30Судница 6Јулијана Гаревска
К-231/06Среда, 3.10.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-876/12Среда, 3.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П1-236/12Среда, 3.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-752/12Среда, 3.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
ТС-59/12Среда, 3.10.201209:30Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-756/12Среда, 3.10.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П1-917/11Среда, 3.10.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П2-112/12Среда, 3.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-258/12Среда, 3.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-742/12Среда, 3.10.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-732/12Среда, 3.10.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-736/12Среда, 3.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-278/11Среда, 3.10.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-740/12Среда, 3.10.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-259/12Среда, 3.10.201209:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-755/12Среда, 3.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-762/12Среда, 3.10.201209:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-100/12Среда, 3.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-789/12Среда, 3.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-219/12Среда, 3.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-763/12Среда, 3.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-864/12Среда, 3.10.201210:00Соба 86Савре Спасовски
П1-369/12Среда, 3.10.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-70/12Среда, 3.10.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-950/11Среда, 3.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-36/12Среда, 3.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-100/12Среда, 3.10.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-811/12Среда, 3.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-49/12Среда, 3.10.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-649/12Среда, 3.10.201210:00Судница 8Зоран Соларски
К-1139/11Среда, 3.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-80/12Среда, 3.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-330/12Среда, 3.10.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-859/12Среда, 3.10.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-266/12Среда, 3.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-329/11Среда, 3.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-257/12Среда, 3.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-167/11Среда, 3.10.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-258/12Среда, 3.10.201210:15Соба 76Беџет Елези
КМ-71/12Среда, 3.10.201210:15Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-1120/12Среда, 3.10.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1121/12Среда, 3.10.201210:25Соба 76Беџет Елези
КМ-72/12Среда, 3.10.201210:25Соба 75Олгица Цветанова
К-127/07Среда, 3.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-385/11Среда, 3.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1126/12Среда, 3.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-410/10Среда, 3.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-755/12Среда, 3.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
П1-212/12Среда, 3.10.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-47/12Среда, 3.10.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
КМ-72/12Среда, 3.10.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-90/12Среда, 3.10.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
К-927/11Среда, 3.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-756/11Среда, 3.10.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
К-789/12Среда, 3.10.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-31/12Среда, 3.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1132/12Среда, 3.10.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1133/12Среда, 3.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
КМ-73/12Среда, 3.10.201210:40Соба 75Олгица Цветанова
ТС-17/12Среда, 3.10.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-Ј-455/11Среда, 3.10.201210:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1139/12Среда, 3.10.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1141/12Среда, 3.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1145/12Среда, 3.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-285/12Среда, 3.10.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-Ј-185/12Среда, 3.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1146/12Среда, 3.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-466/10Среда, 3.10.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-915/11Среда, 3.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-778/12Среда, 3.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
КМ-75/12Среда, 3.10.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П-878/10Среда, 3.10.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-393/12Среда, 3.10.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-37/12Среда, 3.10.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-501/12Среда, 3.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-16/12Среда, 3.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-942/11Среда, 3.10.201211:00Судница 8Зоран Соларски
П2-139/12Среда, 3.10.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
К-871/12Среда, 3.10.201211:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-32/12Среда, 3.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1151/12Среда, 3.10.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1152/12Среда, 3.10.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1155/12Среда, 3.10.201211:15Соба 76Беџет Елези
КМ-41/12Среда, 3.10.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
КМ-76/12Среда, 3.10.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-1158/12Среда, 3.10.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-572/11Среда, 3.10.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1160/12Среда, 3.10.201211:25Соба 76Беџет Елези
КМ-77/12Среда, 3.10.201211:25Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ-1-289/12Среда, 3.10.201211:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-306/12Среда, 3.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1162/12Среда, 3.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-1234/10Среда, 3.10.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-987/10Среда, 3.10.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-845/12Среда, 3.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
П2-106/12Среда, 3.10.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
К-774/12Среда, 3.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-343/11Среда, 3.10.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-33/12Среда, 3.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-472/12Среда, 3.10.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1163/12Среда, 3.10.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1164/12Среда, 3.10.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1166/12Среда, 3.10.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-516/11Среда, 3.10.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-361/11Среда, 3.10.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1167/12Среда, 3.10.201211:50Соба 76Беџет Елези
КМ-78/12Среда, 3.10.201211:50Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-1174/12Среда, 3.10.201211:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1170/12Среда, 3.10.201211:55Соба 76Беџет Елези
К-832/12Среда, 3.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-260/12Среда, 3.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-760/12Среда, 3.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-918/11Среда, 3.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-476/12Среда, 3.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-626/11Среда, 3.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-623/12Среда, 3.10.201212:00Соба 86Савре Спасовски
КМ-79/12Среда, 3.10.201212:00Соба 75Олгица Цветанова
П-185/10Среда, 3.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-67/11Среда, 3.10.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-343/12Среда, 3.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-44/12Среда, 3.10.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-573/11Среда, 3.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
П1-258/12Среда, 3.10.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-932/11Среда, 3.10.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
К-875/12Среда, 3.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-155/12Среда, 3.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-168/12Среда, 3.10.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-180/11Среда, 3.10.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-144/12Среда, 3.10.201212:15Соба 82Мирослав Георгиевски
РО-44/12Среда, 3.10.201212:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-289/11Среда, 3.10.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-504/09Среда, 3.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-8/12Среда, 3.10.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-1118/11Среда, 3.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-116/12Среда, 3.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1246/09Среда, 3.10.201213:00Судница 5Маја Денковска
ВПП-31/10Среда, 3.10.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
К-881/12Среда, 3.10.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-Ј-53/12Среда, 3.10.201213:15Соба 80Јаготка Денковска
К-705/12Среда, 3.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-760/12Среда, 3.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-230/12Среда, 3.10.201213:15Соба 93Татјана Коколанска
685/10-ЈСреда, 3.10.201213:30Соба 80Јаготка Денковска
К-225/11Среда, 3.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1286/11Среда, 3.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-677/09Среда, 3.10.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-7/12Среда, 3.10.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-323/12Среда, 3.10.201213:30Судница 8Зоран Соларски
ПЛ1-ТС-64/12Среда, 3.10.201214:00Соба 77Снежана Манев
П1-340/12Среда, 3.10.201214:00Соба 93Татјана Коколанска
К-891/12Среда, 3.10.201214:00Соба 81Миодраг Величковски
К-753/12Среда, 3.10.201214:30Судница 9Миодраг Величковски
П1-317/12Четврток, 4.10.201209:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-791/12Четврток, 4.10.201209:15Соба 85Зоран Соларски
К-341/12Четврток, 4.10.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
К-455/12Четврток, 4.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-106/12Четврток, 4.10.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-202/12Четврток, 4.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-1070/08Четврток, 4.10.201209:30Судница 8Савре Спасовски
ВПП1-3/12Четврток, 4.10.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-419/12Четврток, 4.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-1333/11Четврток, 4.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-806/12Четврток, 4.10.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-1060/10Четврток, 4.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-461/12Четврток, 4.10.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П2-169/12Четврток, 4.10.201209:30Соба 21Видое Тасевски
К-325/10Четврток, 4.10.201209:30Судница 9Миодраг Величковски
КС-КР-118/12Четврток, 4.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
МАЛВП-15/2012Четврток, 4.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
К-1071/11Четврток, 4.10.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ТС-55/12Четврток, 4.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-935/12Четврток, 4.10.201210:00Судница 6Јулијана Гаревска
К-69/12Четврток, 4.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-446/11Четврток, 4.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-С-860/12Четврток, 4.10.201210:00Соба 79Ленка Бабановска
КМ-88/12Четврток, 4.10.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
К-870/11Четврток, 4.10.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-493/12Четврток, 4.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
ВПП2-72/12Четврток, 4.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-820/11Четврток, 4.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
П-1227/10Четврток, 4.10.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1211/08Четврток, 4.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-214/06Четврток, 4.10.201210:00Соба 118Бранка Наумоска
ПРК-М-116/12Четврток, 4.10.201210:10Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-944/12Четврток, 4.10.201210:15Соба 79Ленка Бабановска
К-511/12Четврток, 4.10.201210:15Соба 85Зоран Соларски
ТС-18/12Четврток, 4.10.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-92/12Четврток, 4.10.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
МАЛВ-ТС-43/12Четврток, 4.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-338/11Четврток, 4.10.201210:30Судница 8Савре Спасовски
КМ-89/12Четврток, 4.10.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
К-521/12Четврток, 4.10.201210:30Соба 85Зоран Соларски
МАЛВП-556/2010Четврток, 4.10.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-М-104/12Четврток, 4.10.201210:45Соба 23Олгица Цветанова
КМ-90/12Четврток, 4.10.201210:50Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-М-117/12Четврток, 4.10.201210:50Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-117/12Четврток, 4.10.201210:50Соба 23Олгица Цветанова
К-325/12Четврток, 4.10.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
ТС-60/12Четврток, 4.10.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-847/12Четврток, 4.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-171/11Четврток, 4.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-100/12Четврток, 4.10.201211:00Соба 23Олгица Цветанова
ТС-22/12Четврток, 4.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ТС-15/11Четврток, 4.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
СТ-116/09Четврток, 4.10.201211:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-442/11Четврток, 4.10.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-717/10Четврток, 4.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-161/11Четврток, 4.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
КС-КР-214/12Четврток, 4.10.201211:00Судница 9Миодраг Величковски
К-319/12Четврток, 4.10.201211:00Судница 9Миодраг Величковски
ТС-25/12Четврток, 4.10.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
МАЛВП-527/2011Четврток, 4.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-790/07Четврток, 4.10.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
ТС-56/12Четврток, 4.10.201211:30Соба 17Марија Скалова
СТ-10/12Четврток, 4.10.201211:30Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-854/11Четврток, 4.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
ВПП1-37/12Четврток, 4.10.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-903/11Четврток, 4.10.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-М-99/12Четврток, 4.10.201211:40Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-204/12Четврток, 4.10.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-742/11Четврток, 4.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ТС-58/12Четврток, 4.10.201212:00Соба 17Марија Скалова
К-523/12Четврток, 4.10.201212:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-99/12Четврток, 4.10.201212:00Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-106/12Четврток, 4.10.201212:00Соба 23Олгица Цветанова
К-1199/09Четврток, 4.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-207/12Четврток, 4.10.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-784/12Четврток, 4.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-465/10Четврток, 4.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
К-295/12Четврток, 4.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-852/11Четврток, 4.10.201212:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-880/12Четврток, 4.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-1084/11Четврток, 4.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-314/12Четврток, 4.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1193/11Четврток, 4.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-472/12Четврток, 4.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-20/08Четврток, 4.10.201213:00Судница 8Савре Спасовски
П1-356/12Четврток, 4.10.201213:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-1145/10Четврток, 4.10.201213:00Соба 85Зоран Соларски
П1-43/12Четврток, 4.10.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-171/10Четврток, 4.10.201213:00Судница 9Миодраг Величковски
К-29/12Четврток, 4.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-456/12Четврток, 4.10.201213:30Судница 5Маја Денковска
К-771/12Четврток, 4.10.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
К-778/11Четврток, 4.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-476/11Петок, 5.10.201209:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-405/10Петок, 5.10.201209:15Судница 9Миодраг Величковски
ПЛ-1-185/12Петок, 5.10.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-165/10Петок, 5.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-644/12Петок, 5.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-1057/09Петок, 5.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-615/12Петок, 5.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
П1-562/11Петок, 5.10.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П2-103/11Петок, 5.10.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-477/12Петок, 5.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П1-224/12Петок, 5.10.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
О-34/06Петок, 5.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-670/12Петок, 5.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-255/11Петок, 5.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-677/12Петок, 5.10.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
П1-170/12Петок, 5.10.201209:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
ВПП-4/07Петок, 5.10.201209:45Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-О-477/11Петок, 5.10.201209:55Соба 80Јаготка Денковска
К-736/08Петок, 5.10.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-937/12Петок, 5.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-937/12Петок, 5.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
К-394/10Петок, 5.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-15/12Петок, 5.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ВПП-97/09Петок, 5.10.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1157/10Петок, 5.10.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
К-382/10Петок, 5.10.201210:00Соба 81Миодраг Величковски
К-672/10Петок, 5.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-79/12Петок, 5.10.201210:00Соба 118Бранка Наумоска
ПРК-С-1811/11Петок, 5.10.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1811/11Петок, 5.10.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1792/11Петок, 5.10.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-47/12Петок, 5.10.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-157/12Петок, 5.10.201210:25Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-148/2012Петок, 5.10.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-236/12Петок, 5.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-1075/11Петок, 5.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-150/09Петок, 5.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-213/12Петок, 5.10.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
ЗАВ-43/09Петок, 5.10.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
К-152/11Петок, 5.10.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
СТ-71/12Петок, 5.10.201210:30Соба 118Бранка Наумоска
ПРК-С-238/12Петок, 5.10.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-248/12Петок, 5.10.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ВПП-9/10Петок, 5.10.201210:45Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-С-1809/11Петок, 5.10.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
К-983/08Петок, 5.10.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-359/11Петок, 5.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-287/11Петок, 5.10.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-341/09Петок, 5.10.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-7/10Петок, 5.10.201211:00Соба 81Миодраг Величковски
К-7/10Петок, 5.10.201211:00Судница 9Миодраг Величковски
К-1157/10Петок, 5.10.201211:00Судница 9Миодраг Величковски
К-803/11Петок, 5.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-135/11Петок, 5.10.201211:00Соба 118Бранка Наумоска
ПРК-С-1645/11Петок, 5.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ВПП1-15/11Петок, 5.10.201211:15Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-Ј-395/11Петок, 5.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
К-293/08Петок, 5.10.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-770/12Петок, 5.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
П1-194/12Петок, 5.10.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
ВПП-102/10Петок, 5.10.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
ВПП-31/11Петок, 5.10.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
К-126/12Петок, 5.10.201211:30Судница 9Миодраг Величковски
СТ-77/12Петок, 5.10.201211:30Соба 118Бранка Наумоска
ПРК-С-792/12Петок, 5.10.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-792/12Петок, 5.10.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-773/12Петок, 5.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-78/12Петок, 5.10.201211:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-20/12Петок, 5.10.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-107/2012Петок, 5.10.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-595/11Петок, 5.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-25/12Петок, 5.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-128/09Петок, 5.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-925/11Петок, 5.10.201212:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П-743/09Петок, 5.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
ОДС-21/11Петок, 5.10.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
ОДС-38/12Петок, 5.10.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
ВПП-11/12Петок, 5.10.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1212/10Петок, 5.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
К-656/12Петок, 5.10.201212:00Судница 9Миодраг Величковски
К-229/12Петок, 5.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П-363/09Петок, 5.10.201212:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПРК-С-1038/11Петок, 5.10.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-278/12Петок, 5.10.201212:30Соба 40Мери Манаки Филиповска
П2-144/12Петок, 5.10.201212:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-379/10Петок, 5.10.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
П2-186/12Петок, 5.10.201213:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-809/10Петок, 5.10.201213:00Судница 9Миодраг Величковски
К-1220/11Петок, 5.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1204/10Петок, 5.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-350/12Петок, 5.10.201213:15Судница 2Мери Манаки Филиповска
ОДС-26/12Петок, 5.10.201213:15Соба 93Татјана Коколанска
ВПП1-27/12Петок, 5.10.201213:30Соба 93Татјана Коколанска
К-849/12Петок, 5.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-94/12Петок, 5.10.201214:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-698/12Петок, 5.10.201214:00Судница 9Миодраг Величковски
К-401/12Петок, 5.10.201214:15Судница 9Миодраг Величковски
К-1215/11Петок, 5.10.201214:30Судница 9Миодраг Величковски
К-799/12Петок, 5.10.201214:45Судница 9Миодраг Величковски
МАЛВ-ТС-321/10Понеделник, 8.10.201209:15Соба 17Марија Скалова
МАЛВП-215/2012Понеделник, 8.10.201209:30Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-215/2012Понеделник, 8.10.201209:30Соба 84Живка Ивановска
742/10-ОПонеделник, 8.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
58/10-ОПонеделник, 8.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-918/12Понеделник, 8.10.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-210/12Понеделник, 8.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-98/12Понеделник, 8.10.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-482/11Понеделник, 8.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-1025/11Понеделник, 8.10.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-835/12Понеделник, 8.10.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-82/10Понеделник, 8.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-435/12Понеделник, 8.10.201209:30Соба 21Видое Тасевски
ОДС-37/12Понеделник, 8.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-671/11Понеделник, 8.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП1-29/12Понеделник, 8.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-448/12Понеделник, 8.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-212/12Понеделник, 8.10.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-214/12Понеделник, 8.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-222/2012Понеделник, 8.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-756/12Понеделник, 8.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-215/12Понеделник, 8.10.201209:45Соба 76Беџет Елези
П1-427/12Понеделник, 8.10.201209:45Соба 21Видое Тасевски
ПРК-Ј-217/12Понеделник, 8.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-223/12Понеделник, 8.10.201209:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-212/2012Понеделник, 8.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-46/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-1080/08Понеделник, 8.10.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-229/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
ТС-66/11Понеделник, 8.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-66/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1182/11Понеделник, 8.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-853/12Понеделник, 8.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-О-696/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-О-696/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 79Ленка Бабановска
ОДС-34/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
РО-48/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 77Снежана Манев
СТ-85/10Понеделник, 8.10.201210:00Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-1267/11Понеделник, 8.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
П2-201/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
П2-227/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
РО-80/12Понеделник, 8.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1327/11Понеделник, 8.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП-46/02Понеделник, 8.10.201210:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-Ј-230/12Понеделник, 8.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-161/12Понеделник, 8.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-231/12Понеделник, 8.10.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-241/12Понеделник, 8.10.201210:15Соба 76Беџет Елези
П1-124/11Понеделник, 8.10.201210:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
П2-201/12Понеделник, 8.10.201210:15Соба 21Видое Тасевски
ПРК-С-424/12Понеделник, 8.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-244/12Понеделник, 8.10.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-247/12Понеделник, 8.10.201210:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-556/12Понеделник, 8.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-1215/09Понеделник, 8.10.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-249/12Понеделник, 8.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
ТС-38/12Понеделник, 8.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-664/11Понеделник, 8.10.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-725/11Понеделник, 8.10.201210:30Судница 8Савре Спасовски
РО-45/12Понеделник, 8.10.201210:30Соба 77Снежана Манев
РО-54/12Понеделник, 8.10.201210:30Соба 77Снежана Манев
СТ-25/11Понеделник, 8.10.201210:30Соба 116Јасмина Јанева Сандевска
К-246/11Понеделник, 8.10.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-104/12Понеделник, 8.10.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-388/12Понеделник, 8.10.201210:30Соба 21Видое Тасевски
РО-74/12Понеделник, 8.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-241/12Понеделник, 8.10.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-250/12Понеделник, 8.10.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-262/12Понеделник, 8.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-164/2010Понеделник, 8.10.201210:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-264/12Понеделник, 8.10.201210:45Соба 76Беџет Елези
П2-194/12Понеделник, 8.10.201210:45Соба 21Видое Тасевски
ПРК-Ј-266/12Понеделник, 8.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-207/12Понеделник, 8.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-207/12Понеделник, 8.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-300/12Понеделник, 8.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
К-1196/11Понеделник, 8.10.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
ТС-15/12Понеделник, 8.10.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-437/12Понеделник, 8.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-694/12Понеделник, 8.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-669/11Понеделник, 8.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
КМ-93/12Понеделник, 8.10.201211:00Соба 23Олгица Цветанова
К-365/12Понеделник, 8.10.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-809/12Понеделник, 8.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-232/12Понеделник, 8.10.201211:00Соба 21Видое Тасевски
П2-146/12Понеделник, 8.10.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
РО-77/12Понеделник, 8.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-312/12Понеделник, 8.10.201211:10Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-313/12Понеделник, 8.10.201211:20Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-314/12Понеделник, 8.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-627/12Понеделник, 8.10.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
К-356/12Понеделник, 8.10.201211:30Судница 8Савре Спасовски
КМ-94/12Понеделник, 8.10.201211:30Соба 23Олгица Цветанова
КМ-94/12Понеделник, 8.10.201211:30Соба 23Олгица Цветанова
К-829/12Понеделник, 8.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
РО-13/12Понеделник, 8.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-538/11Понеделник, 8.10.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-846/11Понеделник, 8.10.201211:30Соба 117Неџат Мемети
ПЛ-1-326/12Понеделник, 8.10.201211:40Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-330/12Понеделник, 8.10.201211:50Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-339/12Понеделник, 8.10.201212:00Соба 84Живка Ивановска
К-428/10Понеделник, 8.10.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
К-166/12Понеделник, 8.10.201212:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-Ј-317/12Понеделник, 8.10.201212:00Соба 23Олгица Цветанова
К-854/12Понеделник, 8.10.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-332/12Понеделник, 8.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
П2-184/12Понеделник, 8.10.201212:00Соба 21Видое Тасевски
П1-235/12Понеделник, 8.10.201212:00Соба 93Татјана Коколанска
РО-38/11Понеделник, 8.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-140/12Понеделник, 8.10.201212:10Соба 84Живка Ивановска
К-1405/11Понеделник, 8.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-909/12Понеделник, 8.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-690/12Понеделник, 8.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1011/11Понеделник, 8.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-1189/09Понеделник, 8.10.201213:00Судница 8Савре Спасовски
П1-226/12Понеделник, 8.10.201213:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
РО-57/12Понеделник, 8.10.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-1041/10Понеделник, 8.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-460/11Понеделник, 8.10.201213:15Соба 117Неџат Мемети
РО-58/12Понеделник, 8.10.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-843/12Понеделник, 8.10.201213:30Соба 85Зоран Соларски
К-364/09Понеделник, 8.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
РО-60/12Понеделник, 8.10.201214:00Соба 77Снежана Манев
ВПП1-43/11Вторник, 9.10.201209:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-431/12Вторник, 9.10.201209:15Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-С-1234/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1232/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1236/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-496/2008Вторник, 9.10.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-993/09Вторник, 9.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-56/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-56/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-56/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-730/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-1072/08Вторник, 9.10.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-634/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
ОДС-18/11Вторник, 9.10.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-948/11Вторник, 9.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-66/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 77Снежана Манев
К-292/12Вторник, 9.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1125/09Вторник, 9.10.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П2-164/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
ВПП-25/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-158/12Вторник, 9.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-855/11Вторник, 9.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1228/12Вторник, 9.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-733/12Вторник, 9.10.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1224/12Вторник, 9.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-54/12Вторник, 9.10.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-54/12Вторник, 9.10.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-738/12Вторник, 9.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-108/2012Вторник, 9.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1222/12Вторник, 9.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-739/12Вторник, 9.10.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1220/12Вторник, 9.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-66/12Вторник, 9.10.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-745/12Вторник, 9.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1216/12Вторник, 9.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-746/12Вторник, 9.10.201209:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-85/2012Вторник, 9.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1235/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1215/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1212/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-196/2012Вторник, 9.10.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-Ј-101/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-751/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-514/12Вторник, 9.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-36/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-1453/11Вторник, 9.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-992/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-646/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-304/12Вторник, 9.10.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-80/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 75Олгица Цветанова
П-622/10Вторник, 9.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-159/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 77Снежана Манев
ТС-37/10Вторник, 9.10.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
П2-172/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П2-122/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
Р-59/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1164/10Вторник, 9.10.201210:00Судница 9Миодраг Величковски
К-996/12Вторник, 9.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1211/12Вторник, 9.10.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-753/12Вторник, 9.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1207/12Вторник, 9.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-30/12Вторник, 9.10.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-754/12Вторник, 9.10.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1193/12Вторник, 9.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
КМ-81/12Вторник, 9.10.201210:15Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-1195/12Вторник, 9.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-105/12Вторник, 9.10.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1111/12Вторник, 9.10.201210:20Соба 76Беџет Елези
КМ-57/12Вторник, 9.10.201210:20Соба 23Олгица Цветанова
ТС-27/12Вторник, 9.10.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1192/12Вторник, 9.10.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1110/12Вторник, 9.10.201210:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1189/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1188/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1188/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-243/2011Вторник, 9.10.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
К-761/12Вторник, 9.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-Ј-103/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1181/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-747/11Вторник, 9.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-8/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-805/10Вторник, 9.10.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-664/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-319/12Вторник, 9.10.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-82/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 75Олгица Цветанова
П1-667/11Вторник, 9.10.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-261/11Вторник, 9.10.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-1158/11Вторник, 9.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-111/10Вторник, 9.10.201210:30Судница 8Зоран Соларски
К-111/10Вторник, 9.10.201210:30Судница 8Зоран Соларски
П1-206/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
ВПП-13/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1082/10Вторник, 9.10.201210:30Судница 9Миодраг Величковски
К-1082/10Вторник, 9.10.201210:30Судница 9Миодраг Величковски
ПЛ-1-270/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
Р-80/12Вторник, 9.10.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1184/12Вторник, 9.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1187/12Вторник, 9.10.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1182/12Вторник, 9.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-630/12Вторник, 9.10.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1191/12Вторник, 9.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
КМ-56/12Вторник, 9.10.201210:40Соба 23Олгица Цветанова
МАЛВ-ТС-33/12Вторник, 9.10.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1249/12Вторник, 9.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1196/12Вторник, 9.10.201210:45Соба 76Беџет Елези
КМ-83/12Вторник, 9.10.201210:45Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-1244/12Вторник, 9.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-638/12Вторник, 9.10.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-601/12Вторник, 9.10.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1198/12Вторник, 9.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1243/12Вторник, 9.10.201210:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-425/12Вторник, 9.10.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-405/12Вторник, 9.10.201210:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-269/12Вторник, 9.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-298/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1241/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1238/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-213/2012Вторник, 9.10.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-822/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-274/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-578/11Вторник, 9.10.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-51/09Вторник, 9.10.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-1230/09Вторник, 9.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-766/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
К-101/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
К-680/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-95/12Вторник, 9.10.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-86/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 75Олгица Цветанова
П1-334/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-722/11Вторник, 9.10.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
К-84/10Вторник, 9.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-50/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-498/11Вторник, 9.10.201211:00Судница 8Зоран Соларски
П2-190/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-272/12Вторник, 9.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1358/12Вторник, 9.10.201211:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-575/12Вторник, 9.10.201211:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-275/12Вторник, 9.10.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-331/12Вторник, 9.10.201211:10Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-374/12Вторник, 9.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
КМ-84/12Вторник, 9.10.201211:15Соба 75Олгица Цветанова
ПРК-С-41/12Вторник, 9.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-41/12Вторник, 9.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВ-ТС-38/12Вторник, 9.10.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-105/12Вторник, 9.10.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-176/12Вторник, 9.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-366/12Вторник, 9.10.201211:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-1623/11Вторник, 9.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-260/12Вторник, 9.10.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-980/11Вторник, 9.10.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-618/12Вторник, 9.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
ВПП-4/10Вторник, 9.10.201211:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
КМ-52/12Вторник, 9.10.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
КМ-85/12Вторник, 9.10.201211:30Соба 75Олгица Цветанова
П-921/09Вторник, 9.10.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
К-1129/11Вторник, 9.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1129/11Вторник, 9.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-851/11Вторник, 9.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-32/12Вторник, 9.10.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
К-710/11Вторник, 9.10.201211:30Судница 9Миодраг Величковски
ПЛ-1-82/12Вторник, 9.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-67/12Вторник, 9.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-180/12Вторник, 9.10.201211:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-634/12Вторник, 9.10.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-212/12Вторник, 9.10.201211:40Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1549/11Вторник, 9.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ТС-9/12Вторник, 9.10.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
КМ-52/12Вторник, 9.10.201211:45Соба 75Олгица Цветанова
ПЛ-1-281/12Вторник, 9.10.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-398/12Вторник, 9.10.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
КМ-58/12Вторник, 9.10.201211:50Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ-1-194/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-91/2012Вторник, 9.10.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-191/05Вторник, 9.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-401/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-1198/09Вторник, 9.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-133/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-541/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 86Савре Спасовски
КМ-87/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 75Олгица Цветанова
КМ-56/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 23Олгица Цветанова
П1-200/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
К-389/12Вторник, 9.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1318/11Вторник, 9.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-32/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-907/10Вторник, 9.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-530/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-284/12Вторник, 9.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-104/12Вторник, 9.10.201212:15Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-277/12Вторник, 9.10.201212:15Соба 82Мирослав Георгиевски
РО-1/11Вторник, 9.10.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-417/09Вторник, 9.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-956/12Вторник, 9.10.201213:00Соба 86Савре Спасовски
К-513/12Вторник, 9.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-591/12Вторник, 9.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-629/12Вторник, 9.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-283/12Вторник, 9.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-219/12Вторник, 9.10.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1147/09Вторник, 9.10.201213:00Судница 8Зоран Соларски
К-213/12Вторник, 9.10.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
П1-449/11Вторник, 9.10.201213:15Соба 117Неџат Мемети
К-1279/11Вторник, 9.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1207/11Вторник, 9.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1012/11Вторник, 9.10.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ1-ТС-12/12Вторник, 9.10.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-958/12Вторник, 9.10.201213:30Соба 85Зоран Соларски
К-553/12Вторник, 9.10.201214:00Соба 81Миодраг Величковски
К-979/12Вторник, 9.10.201214:30Соба 81Миодраг Величковски
К-1294/11Среда, 10.10.201209:15Судница 8Зоран Соларски
ПРК-С-1329/12Среда, 10.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1330/12Среда, 10.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1333/12Среда, 10.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-51/12Среда, 10.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-51/12Среда, 10.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-466/12Среда, 10.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-199/11Среда, 10.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-61/11Среда, 10.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-492/12Среда, 10.10.201209:30Судница 8Савре Спасовски
КМ-55/12Среда, 10.10.201209:30Соба 23Олгица Цветанова
П-551/10Среда, 10.10.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-514/10Среда, 10.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-377/12Среда, 10.10.201209:30Соба 21Видое Тасевски
П2-166/12Среда, 10.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-599/12Среда, 10.10.201209:30Судница 9Миодраг Величковски
ПЛ-1-290/12Среда, 10.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-282/10Среда, 10.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-8/98Среда, 10.10.201209:30Соба 118Бранка Наумоска
П-1270/10Среда, 10.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1326/12Среда, 10.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-161/11Среда, 10.10.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1471/11Среда, 10.10.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1310/12Среда, 10.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1554/11Среда, 10.10.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
К-622/11Среда, 10.10.201209:45Судница 8Зоран Соларски
П2-148/12Среда, 10.10.201209:45Соба 21Видое Тасевски
ПРК-С-1308/12Среда, 10.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1307/12Среда, 10.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1299/12Среда, 10.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1357/12Среда, 10.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1297/12Среда, 10.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1302/12Среда, 10.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1213/11Среда, 10.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
К-769/12Среда, 10.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-298/12Среда, 10.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-564/12Среда, 10.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
КМ-51/12Среда, 10.10.201210:00Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-58/12Среда, 10.10.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-1167/09Среда, 10.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-141/10Среда, 10.10.201210:00Судница 8Зоран Соларски
К-1216/10Среда, 10.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-127/12Среда, 10.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-294/12Среда, 10.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-799/10Среда, 10.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-58/03Среда, 10.10.201210:00Соба 118Бранка Наумоска
ПРК-С-1296/12Среда, 10.10.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-949/12Среда, 10.10.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1354/12Среда, 10.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1354/12Среда, 10.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1293/12Среда, 10.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-950/12Среда, 10.10.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
КМ-22/12Среда, 10.10.201210:10Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-1353/12Среда, 10.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1290/12Среда, 10.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-951/12Среда, 10.10.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
КМ-14/12Среда, 10.10.201210:15Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ-1-299/12Среда, 10.10.201210:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1283/12Среда, 10.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1351/12Среда, 10.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1354/12Среда, 10.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-957/12Среда, 10.10.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
КМ-91/12Среда, 10.10.201210:20Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-1349/12Среда, 10.10.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1349/12Среда, 10.10.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1281/12Среда, 10.10.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-958/12Среда, 10.10.201210:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-736/12Среда, 10.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-736/12Среда, 10.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-736/12Среда, 10.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1276/12Среда, 10.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1271/12Среда, 10.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-148/2012Среда, 10.10.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
ПРК-С-962/12Среда, 10.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-161/12Среда, 10.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-439/12Среда, 10.10.201210:30Судница 8Савре Спасовски
П1-284/12Среда, 10.10.201210:30Соба 40Мери Манаки Филиповска
КМ-32/12Среда, 10.10.201210:30Соба 23Олгица Цветанова
ВПП-46/07Среда, 10.10.201210:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-121/12Среда, 10.10.201210:30Судница 8Зоран Соларски
К-1196/10Среда, 10.10.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-640/11Среда, 10.10.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-301/12Среда, 10.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-О-732/12Среда, 10.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1270/12Среда, 10.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-966/12Среда, 10.10.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1266/12Среда, 10.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1318/12Среда, 10.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-972/12Среда, 10.10.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1261/12Среда, 10.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-674/12Среда, 10.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-973/12Среда, 10.10.201210:45Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-306/12Среда, 10.10.201210:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1260/12Среда, 10.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-975/12Среда, 10.10.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
КМ-37/12Среда, 10.10.201210:50Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-1254/12Среда, 10.10.201210:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1250/12Среда, 10.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-980/12Среда, 10.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-699/09Среда, 10.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1189/10Среда, 10.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-457/12Среда, 10.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
П2-189/12Среда, 10.10.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПЛ1-ТС-59/12Среда, 10.10.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-103/12Среда, 10.10.201211:00Судница 8Зоран Соларски
К-477/08Среда, 10.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
П-924/08Среда, 10.10.201211:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-174/12Среда, 10.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-151/12Среда, 10.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-652/10Среда, 10.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-986/12Среда, 10.10.201211:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-988/12Среда, 10.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
П2-211/12Среда, 10.10.201211:15Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-171/12Среда, 10.10.201211:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-989/12Среда, 10.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-991/12Среда, 10.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-С1-85/10Среда, 10.10.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-686/12Среда, 10.10.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-268/11Среда, 10.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
П1-97/12Среда, 10.10.201211:30Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-48/12Среда, 10.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1563/11Среда, 10.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
КМ-92/12Среда, 10.10.201211:40Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-1627/11Среда, 10.10.201211:45Соба 80Јаготка Денковска
П1-33/12Среда, 10.10.201211:45Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-178/12Среда, 10.10.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-410/12Среда, 10.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-184/12Среда, 10.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-479/11Среда, 10.10.201212:00Судница 8Савре Спасовски
КМ-33/12Среда, 10.10.201212:00Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-189/12Среда, 10.10.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-96/12Среда, 10.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-527/12Среда, 10.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-182/11Среда, 10.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1437/11Среда, 10.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП2-34/12Среда, 10.10.201212:00Соба 117Неџат Мемети
КМ-59/12Среда, 10.10.201212:10Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-82/12Среда, 10.10.201212:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1592/11Среда, 10.10.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1546/11Среда, 10.10.201212:25Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-192/12Среда, 10.10.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-1020/10Среда, 10.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-542/12Среда, 10.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-922/12Среда, 10.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-937/12Среда, 10.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-593/11Среда, 10.10.201213:00Судница 8Савре Спасовски
ПЛ1-ТС-60/12Среда, 10.10.201213:00Соба 77Снежана Манев
П1-383/12Среда, 10.10.201213:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1091/11Среда, 10.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-535/12Среда, 10.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-539/12Среда, 10.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-165/11Среда, 10.10.201213:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-154/12Среда, 10.10.201213:15Соба 117Неџат Мемети
687/10-ЈСреда, 10.10.201213:30Соба 80Јаготка Денковска
К-59/11Среда, 10.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-317/12Среда, 10.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-138/12Среда, 10.10.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-737/08Среда, 10.10.201213:30Судница 8Зоран Соларски
К-334/12Среда, 10.10.201213:30Судница 9Миодраг Величковски
К-198/11Среда, 10.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
Р-80/04Среда, 10.10.201213:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-484/12Четврток, 11.10.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
К-396/09Петок, 12.10.201209:30Судница 8Савре Спасовски
П1-450/12Петок, 12.10.201209:30Соба 40Мери Манаки Филиповска
К-930/07Петок, 12.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1182/07Петок, 12.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-89/12Петок, 12.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
ВПП-27/12Петок, 12.10.201209:30Соба 21Видое Тасевски
К-1406/11Петок, 12.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП-19/12Петок, 12.10.201209:45Соба 21Видое Тасевски
К-290/11Петок, 12.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
П2-171/12Петок, 12.10.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-876/10Петок, 12.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-525/09Петок, 12.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
ВПП-16/12Петок, 12.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
К-111/11Петок, 12.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП-23/11Петок, 12.10.201210:15Соба 21Видое Тасевски
К-169/11Петок, 12.10.201210:30Судница 8Савре Спасовски
К-1043/08Петок, 12.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-288/09Петок, 12.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-900/12Петок, 12.10.201210:30Судница 5Маја Денковска
ВПП1-10/12Петок, 12.10.201210:30Соба 21Видое Тасевски
К-92/10Петок, 12.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
К-953/09Петок, 12.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
К-701/09Петок, 12.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
К-96/10Петок, 12.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-691/11Петок, 12.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-312/12Петок, 12.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-1076/08Петок, 12.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-561/12Петок, 12.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-898/12Петок, 12.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-890/12Петок, 12.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
П1-225/12Петок, 12.10.201212:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-1291/11Петок, 12.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-606/12Петок, 12.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-838/12Петок, 12.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-1023/12Петок, 12.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
К-562/10Петок, 12.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-848/12Петок, 12.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-15/10Петок, 12.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1062/11Петок, 12.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-746/11Понеделник, 15.10.201209:15Судница 9Миодраг Величковски
ПРК-С-1061/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1060/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1056/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-372/08Понеделник, 15.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
3335/10-СПонеделник, 15.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-945/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-833/12Понеделник, 15.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-153/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-651/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-419/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
О-134/99Понеделник, 15.10.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-118/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 23Олгица Цветанова
П1-595/11Понеделник, 15.10.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
П2-142/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
П-1068/10Понеделник, 15.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-1210/11Понеделник, 15.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-915/09Понеделник, 15.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-324/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
СТ-171/04Понеделник, 15.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-337/12Понеделник, 15.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ВПП-5/11Понеделник, 15.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1054/12Понеделник, 15.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-947/12Понеделник, 15.10.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1050/12Понеделник, 15.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-952/12Понеделник, 15.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1048/12Понеделник, 15.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-955/12Понеделник, 15.10.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-113/12Понеделник, 15.10.201209:45Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ-1-315/12Понеделник, 15.10.201209:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1044/12Понеделник, 15.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-956/12Понеделник, 15.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1037/12Понеделник, 15.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-961/12Понеделник, 15.10.201209:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1033/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1035/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1027/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1030/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1028/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-208/2012Понеделник, 15.10.201210:00Судница 1Љубица Ристеска
688/10-ЈПонеделник, 15.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-963/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-156/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
ПЛ-1-324/12Понеделник, 15.10.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-119/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 23Олгица Цветанова
П1-28/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-184/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-354/11Понеделник, 15.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-41/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-647/10Понеделник, 15.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-63/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ВПП-39/10Понеделник, 15.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
К-844/10Понеделник, 15.10.201210:00Судница 9Миодраг Величковски
ПЛ-1-317/12Понеделник, 15.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1025/12Понеделник, 15.10.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-968/12Понеделник, 15.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1022/12Понеделник, 15.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-970/12Понеделник, 15.10.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1019/12Понеделник, 15.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-971/12Понеделник, 15.10.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-125/12Понеделник, 15.10.201210:15Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ-1-323/12Понеделник, 15.10.201210:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1016/12Понеделник, 15.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-978/12Понеделник, 15.10.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-160/12Понеделник, 15.10.201210:20Соба 17Марија Скалова
ПРК-М-112/12Понеделник, 15.10.201210:20Соба 23Олгица Цветанова
ТС-29/11Понеделник, 15.10.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1015/12Понеделник, 15.10.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-981/12Понеделник, 15.10.201210:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1007/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1011/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1009/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-279/2011Понеделник, 15.10.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
К-101/09Понеделник, 15.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-984/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-1243/11Понеделник, 15.10.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-512/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
К-805/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-325/12Понеделник, 15.10.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-124/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 23Олгица Цветанова
П-1275/10Понеделник, 15.10.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-26/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-407/12Понеделник, 15.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-338/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
ВПП-21/12Понеделник, 15.10.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1006/12Понеделник, 15.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-985/12Понеделник, 15.10.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1000/12Понеделник, 15.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-987/12Понеделник, 15.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
ТС-39/12Понеделник, 15.10.201210:40Соба 17Марија Скалова
ТС-68/12Понеделник, 15.10.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-998/12Понеделник, 15.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-990/12Понеделник, 15.10.201210:45Соба 76Беџет Елези
П2-108/12Понеделник, 15.10.201210:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-114/12Понеделник, 15.10.201210:45Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ-1-318/12Понеделник, 15.10.201210:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-995/12Понеделник, 15.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-993/12Понеделник, 15.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-122/12Понеделник, 15.10.201210:50Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-983/12Понеделник, 15.10.201210:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-996/12Понеделник, 15.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-977/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-982/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-979/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПЛ-1-255/12Понеделник, 15.10.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
К-97/12Понеделник, 15.10.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-997/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-1169/09Понеделник, 15.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-974/11Понеделник, 15.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-229/12Понеделник, 15.10.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-108/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 23Олгица Цветанова
П1-100/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
К-143/12Понеделник, 15.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-418/11Понеделник, 15.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-23/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
П1-303/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
К-78/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-332/12Понеделник, 15.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1001/12Понеделник, 15.10.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1004/12Понеделник, 15.10.201211:10Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-73/11Понеделник, 15.10.201211:10Соба 17Марија Скалова
ПРК-С-1010/12Понеделник, 15.10.201211:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-109/12Понеделник, 15.10.201211:15Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-1017/12Понеделник, 15.10.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-111/12Понеделник, 15.10.201211:20Соба 23Олгица Цветанова
МАЛВ-ТС-34/12Понеделник, 15.10.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1021/12Понеделник, 15.10.201211:25Соба 76Беџет Елези
К-1167/08Понеделник, 15.10.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1023/12Понеделник, 15.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
ТС-41/12Понеделник, 15.10.201211:30Соба 17Марија Скалова
К-1149/09Понеделник, 15.10.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-353/12Понеделник, 15.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
П1-423/12Понеделник, 15.10.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-71/12Понеделник, 15.10.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-1017/12Понеделник, 15.10.201211:30Судница 8Зоран Соларски
ПЛ-1-333/12Понеделник, 15.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-38/12Понеделник, 15.10.201211:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1024/12Понеделник, 15.10.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1026/12Понеделник, 15.10.201211:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-39/12Понеделник, 15.10.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1029/12Понеделник, 15.10.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-110/12Понеделник, 15.10.201211:45Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-1031/12Понеделник, 15.10.201211:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1034/12Понеделник, 15.10.201211:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-107/12Понеделник, 15.10.201211:55Соба 23Олгица Цветанова
МАЛВП-205/2012Понеделник, 15.10.201212:00Судница 1Љубица Ристеска
К-276/12Понеделник, 15.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1036/12Понеделник, 15.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1049/12Понеделник, 15.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ТС-138/11Понеделник, 15.10.201212:00Соба 17Марија Скалова
К-1272/11Понеделник, 15.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-674/12Понеделник, 15.10.201212:00Соба 86Савре Спасовски
П1-342/12Понеделник, 15.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-70/12Понеделник, 15.10.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-587/11Понеделник, 15.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-52/12Понеделник, 15.10.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1016/11Понеделник, 15.10.201212:00Судница 9Миодраг Величковски
ПРК-С-1051/12Понеделник, 15.10.201212:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1038/12Понеделник, 15.10.201212:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1039/12Понеделник, 15.10.201212:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1040/12Понеделник, 15.10.201212:15Соба 76Беџет Елези
П1-728/11Понеделник, 15.10.201212:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
ТС-48/12Понеделник, 15.10.201212:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ВПП-35/12Понеделник, 15.10.201212:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-717/12Понеделник, 15.10.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-712/12Понеделник, 15.10.201213:00Соба 86Савре Спасовски
П1-286/11Понеделник, 15.10.201213:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-572/07Понеделник, 15.10.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-208/11Понеделник, 15.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
П1-125/12Понеделник, 15.10.201213:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1018/11Понеделник, 15.10.201213:00Судница 9Миодраг Величковски
ТС-45/12Понеделник, 15.10.201213:15Соба 17Марија Скалова
П1-939/11Понеделник, 15.10.201213:15Соба 117Неџат Мемети
К-309/12Понеделник, 15.10.201213:30Соба 86Савре Спасовски
РО-75/12Понеделник, 15.10.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-728/11Понеделник, 15.10.201213:30Судница 9Миодраг Величковски
РО-116/12Понеделник, 15.10.201214:00Соба 77Снежана Манев
К-1372/11Понеделник, 15.10.201214:00Судница 9Миодраг Величковски
К-966/12Понеделник, 15.10.201214:30Судница 9Миодраг Величковски
К-966/12Понеделник, 15.10.201214:30Судница 9Миодраг Величковски
К-873/12Вторник, 16.10.201209:15Соба 85Зоран Соларски
МАЛВП-104/2012Вторник, 16.10.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1064/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1068/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1154/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-398/12Вторник, 16.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-992/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1090/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-1087/11Вторник, 16.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-624/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-534/12Вторник, 16.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
КМ-62/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 23Олгица Цветанова
К-879/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-540/08Вторник, 16.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-515/11Вторник, 16.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-381/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 21Видое Тасевски
П1-244/12Вторник, 16.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-437/09Вторник, 16.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1150/12Вторник, 16.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-994/12Вторник, 16.10.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1149/12Вторник, 16.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1100/12Вторник, 16.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-999/12Вторник, 16.10.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1200/12Вторник, 16.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1142/12Вторник, 16.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1002/12Вторник, 16.10.201209:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1205/12Вторник, 16.10.201209:45Соба 76Беџет Елези
П1-418/12Вторник, 16.10.201209:45Соба 21Видое Тасевски
ПРК-С-1138/12Вторник, 16.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1003/12Вторник, 16.10.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1209/12Вторник, 16.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1137/12Вторник, 16.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1210/12Вторник, 16.10.201209:55Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-290/2011Вторник, 16.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1130/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1128/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1134/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-640/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1005/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1213/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-735/10Вторник, 16.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-625/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1066/10Вторник, 16.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-991/11Вторник, 16.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-С-774/11Вторник, 16.10.201210:00Соба 79Ленка Бабановска
КМ-60/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 23Олгица Цветанова
К-863/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-1171/10Вторник, 16.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-316/11Вторник, 16.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П2-133/12Вторник, 16.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
К-79/11Вторник, 16.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-903/10Вторник, 16.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1127/12Вторник, 16.10.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1214/12Вторник, 16.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1125/12Вторник, 16.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1008/12Вторник, 16.10.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1113/11Вторник, 16.10.201210:10Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1124/12Вторник, 16.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1217/12Вторник, 16.10.201210:15Соба 76Беџет Елези
КМ-28/12Вторник, 16.10.201210:15Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-1122/12Вторник, 16.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1012/12Вторник, 16.10.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1218/12Вторник, 16.10.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-945/11Вторник, 16.10.201210:20Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1116/12Вторник, 16.10.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1013/12Вторник, 16.10.201210:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1219/12Вторник, 16.10.201210:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1108/12Вторник, 16.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1114/12Вторник, 16.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1106/12Вторник, 16.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-650/12Вторник, 16.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1018/12Вторник, 16.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-723/12Вторник, 16.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1454/11Вторник, 16.10.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-С-976/11Вторник, 16.10.201210:30Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-М-65/12Вторник, 16.10.201210:30Соба 23Олгица Цветанова
К-340/12Вторник, 16.10.201210:30Судница 5Маја Денковска
П1-311/12Вторник, 16.10.201210:30Соба 21Видое Тасевски
П1-152/12Вторник, 16.10.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
ПРК-С-1104/12Вторник, 16.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1014/12Вторник, 16.10.201210:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1225/12Вторник, 16.10.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1020/12Вторник, 16.10.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1226/12Вторник, 16.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-511/11Вторник, 16.10.201210:40Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1098/12Вторник, 16.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1231/12Вторник, 16.10.201210:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-83/12Вторник, 16.10.201210:45Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-1096/12Вторник, 16.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1032/12Вторник, 16.10.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1233/12Вторник, 16.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-403/11Вторник, 16.10.201210:50Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1093/12Вторник, 16.10.201210:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1237/12Вторник, 16.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-555/11Вторник, 16.10.201210:55Соба 79Ленка Бабановска
ПЛ-1-201/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1089/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1086/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
К-672/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1345/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1239/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-296/11Вторник, 16.10.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-967/11Вторник, 16.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1026/11Вторник, 16.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-178/11Вторник, 16.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-О-36/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-О-36/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 79Ленка Бабановска
КМ-95/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-76/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 23Олгица Цветанова
К-758/12Вторник, 16.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-216/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 21Видое Тасевски
П1-121/12Вторник, 16.10.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
К-177/11Вторник, 16.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1082/12Вторник, 16.10.201211:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1041/12Вторник, 16.10.201211:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1245/12Вторник, 16.10.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-308/12Вторник, 16.10.201211:10Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1079/12Вторник, 16.10.201211:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1042/12Вторник, 16.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1246/12Вторник, 16.10.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-415/11Вторник, 16.10.201211:10Соба 79Ленка Бабановска
ПЛ-1-226/12Вторник, 16.10.201211:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1071/12Вторник, 16.10.201211:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1251/12Вторник, 16.10.201211:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1208/11Вторник, 16.10.201211:15Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-М-80/12Вторник, 16.10.201211:15Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ-1-322/12Вторник, 16.10.201211:20Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1070/12Вторник, 16.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1094/12Вторник, 16.10.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-417/11Вторник, 16.10.201211:20Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1507/11Вторник, 16.10.201211:20Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1076/12Вторник, 16.10.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1095/12Вторник, 16.10.201211:25Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-348/12Вторник, 16.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-348/12Вторник, 16.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1077/12Вторник, 16.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1097/12Вторник, 16.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-880/11Вторник, 16.10.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-809/11Вторник, 16.10.201211:30Судница 8Савре Спасовски
КМ-61/12Вторник, 16.10.201211:30Соба 23Олгица Цветанова
К-572/12Вторник, 16.10.201211:30Соба 85Зоран Соларски
П1-341/12Вторник, 16.10.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
К-1116/10Вторник, 16.10.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1102/12Вторник, 16.10.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-352/12Вторник, 16.10.201211:40Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1088/12Вторник, 16.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1105/12Вторник, 16.10.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1052/12Вторник, 16.10.201211:45Соба 76Беџет Елези
КМ-63/12Вторник, 16.10.201211:45Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ-1-343/12Вторник, 16.10.201211:50Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1081/12Вторник, 16.10.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1059/12Вторник, 16.10.201211:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1414/11Вторник, 16.10.201211:50Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-121/12Вторник, 16.10.201211:55Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1062/12Вторник, 16.10.201211:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1053/12Вторник, 16.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1067/12Вторник, 16.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1069/12Вторник, 16.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-575/11Вторник, 16.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-575/11Вторник, 16.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-405/12Вторник, 16.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-741/12Вторник, 16.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1045/11Вторник, 16.10.201212:00Судница 8Савре Спасовски
526/10-ОВторник, 16.10.201212:00Соба 79Ленка Бабановска
К-1255/11Вторник, 16.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-313/12Вторник, 16.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1072/12Вторник, 16.10.201212:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1055/12Вторник, 16.10.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1074/12Вторник, 16.10.201212:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1073/12Вторник, 16.10.201212:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1075/12Вторник, 16.10.201212:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1078/12Вторник, 16.10.201212:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-289/11Вторник, 16.10.201212:15Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-Ј-289/11Вторник, 16.10.201212:15Соба 79Ленка Бабановска
ПРК-С-1084/12Вторник, 16.10.201212:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1085/12Вторник, 16.10.201212:30Соба 76Беџет Елези
К-992/10Вторник, 16.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-932/12Вторник, 16.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
ПРК-О-747/12Вторник, 16.10.201213:00Соба 80Јаготка Денковска
К-1154/11Вторник, 16.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-966/11Вторник, 16.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-720/12Вторник, 16.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-903/11Вторник, 16.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-751/11Вторник, 16.10.201213:00Судница 8Савре Спасовски
ОДС-35/12Вторник, 16.10.201213:00Соба 21Видое Тасевски
К-286/11Вторник, 16.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-743/12Вторник, 16.10.201213:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-342/11Вторник, 16.10.201213:15Соба 80Јаготка Денковска
К-807/11Вторник, 16.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ОДС-40/12Вторник, 16.10.201213:15Соба 21Видое Тасевски
ПРК-О-741/12Вторник, 16.10.201213:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-740/12Вторник, 16.10.201213:30Соба 80Јаготка Денковска
КС-87/2011Вторник, 16.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-939/08Вторник, 16.10.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
П1-817/11Вторник, 16.10.201213:30Соба 93Татјана Коколанска
К-895/10Вторник, 16.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-13/10Среда, 17.10.201209:15Судница 8Зоран Соларски
К-952/11Среда, 17.10.201209:15Судница 9Миодраг Величковски
МАЛВП-207/2012Среда, 17.10.201209:30Судница 1Љубица Ристеска
К-547/11Среда, 17.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПЛ1-ТС-120/12Среда, 17.10.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-556/12Среда, 17.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-517/11Среда, 17.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П1-346/12Среда, 17.10.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ВПП1-30/11Среда, 17.10.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
ВПП1-53/11Среда, 17.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
КС-141/2011Среда, 17.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
П1-934/11Среда, 17.10.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-337/12Среда, 17.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-855/11Среда, 17.10.201210:00Судница 4Славица Спасиќ
К-1205/10Среда, 17.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-218/12Среда, 17.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-567/12Среда, 17.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
П1-906/11Среда, 17.10.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-221/11Среда, 17.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-91/12Среда, 17.10.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-269/12Среда, 17.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-269/12Среда, 17.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-213/12Среда, 17.10.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-189/11Среда, 17.10.201210:00Судница 8Зоран Соларски
П1-107/12Среда, 17.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
К-182/11Среда, 17.10.201210:00Судница 9Миодраг Величковски
ПЛ-1-340/12Среда, 17.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-347/12Среда, 17.10.201210:20Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-269/12Среда, 17.10.201210:30Судница 1Љубица Ристеска
К-1179/11Среда, 17.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-221/12Среда, 17.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-1230/11Среда, 17.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
К-579/12Среда, 17.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
К-275/12Среда, 17.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-238/12Среда, 17.10.201210:30Соба 40Мери Манаки Филиповска
ВПП-18/12Среда, 17.10.201210:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
П-604/98Среда, 17.10.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-88/12Среда, 17.10.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-208/10Среда, 17.10.201210:30Судница 6Муса Сулејмани
К-321/12Среда, 17.10.201210:30Судница 8Зоран Соларски
К-751/12Среда, 17.10.201210:30Судница 9Миодраг Величковски
П1-733/11Среда, 17.10.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПЛ1-ТС-216/12Среда, 17.10.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПЛ-1-329/12Среда, 17.10.201211:00Судница 1Љубица Ристеска
ТС-19/12Среда, 17.10.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-738/12Среда, 17.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
К-738/12Среда, 17.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
П1-380/12Среда, 17.10.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-848/11Среда, 17.10.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-655/11Среда, 17.10.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-89/12Среда, 17.10.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-1427/11Среда, 17.10.201211:00Судница 6Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-151/12Среда, 17.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1033/09Среда, 17.10.201211:00Судница 8Зоран Соларски
ОДС-32/12Среда, 17.10.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1306/11Среда, 17.10.201211:00Судница 9Миодраг Величковски
ПЛ-1-180/12Среда, 17.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-182/12Среда, 17.10.201211:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ1-ТС-200/12Среда, 17.10.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-792/11Среда, 17.10.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-20/12Среда, 17.10.201211:30Соба 17Марија Скалова
К-473/12Среда, 17.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-354/12Среда, 17.10.201211:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П2-57/12Среда, 17.10.201211:30Соба 19Виолета Тасевска
РО-117/12Среда, 17.10.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-15/12Среда, 17.10.201211:30Судница 6Муса Сулејмани
К-415/10Среда, 17.10.201211:30Судница 8Зоран Соларски
К-120/12Среда, 17.10.201211:30Судница 8Зоран Соларски
П1-428/12Среда, 17.10.201211:30Соба 91Ленка Соколовска
ПЛ-1-184/12Среда, 17.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ1-ТС-194/12Среда, 17.10.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-173/12Среда, 17.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-491/10Среда, 17.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-75/12Среда, 17.10.201212:00Соба 17Марија Скалова
К-916/12Среда, 17.10.201212:00Соба 86Савре Спасовски
П1-238/12Среда, 17.10.201212:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
ВПП-15/12Среда, 17.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-261/12Среда, 17.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
РО-94/12Среда, 17.10.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-163/11Среда, 17.10.201212:00Судница 6Муса Сулејмани
К-1205/09Среда, 17.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
П1-379/12Среда, 17.10.201212:00Соба 91Ленка Соколовска
К-1185/11Среда, 17.10.201212:00Судница 9Миодраг Величковски
ПЛ-1-87/12Среда, 17.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ВПП1-34/11Среда, 17.10.201212:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
РО-42/12Среда, 17.10.201212:15Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-367/12Среда, 17.10.201212:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
РО-96/12Среда, 17.10.201212:30Соба 77Снежана Манев
РО-40/12Среда, 17.10.201212:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-967/08Среда, 17.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
П1-112/12Среда, 17.10.201213:00Соба 19Виолета Тасевска
К-378/12Среда, 17.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1382/11Среда, 17.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-227/12Среда, 17.10.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-930/12Среда, 17.10.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
К-471/11Среда, 17.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-800/12Среда, 17.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-779/12Среда, 17.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-22/12Среда, 17.10.201213:15Соба 17Марија Скалова
П1-521/11Среда, 17.10.201213:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-362/12Среда, 17.10.201213:15Соба 117Неџат Мемети
К-1104/10Среда, 17.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-840/12Среда, 17.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-911/12Среда, 17.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-186/12Среда, 17.10.201213:30Соба 77Снежана Манев
ПЛ1-ТС-112/12Среда, 17.10.201214:00Соба 77Снежана Манев
К-921/12Среда, 17.10.201214:00Соба 81Миодраг Величковски
К-574/12Среда, 17.10.201214:30Соба 81Миодраг Величковски
П2-138/12Четврток, 18.10.201209:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-78/12Четврток, 18.10.201209:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
МАЛВП-592/2010Четврток, 18.10.201209:30Соба 84Живка Ивановска
К-266/11Четврток, 18.10.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1083/12Четврток, 18.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-926/12Четврток, 18.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-699/12Четврток, 18.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-1074/09Четврток, 18.10.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-224/12Четврток, 18.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
П1-337/11Четврток, 18.10.201209:30Соба 21Видое Тасевски
РО-55/12Четврток, 18.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-571/12Четврток, 18.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-630/11Четврток, 18.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1087/12Четврток, 18.10.201209:35Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1088/12Четврток, 18.10.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-33/2012Четврток, 18.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
К-584/12Четврток, 18.10.201209:45Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1091/12Четврток, 18.10.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
К-11/10Четврток, 18.10.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1092/12Четврток, 18.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-203/12Четврток, 18.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-705/11Четврток, 18.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
П1-342/11Четврток, 18.10.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПЛ1-ТС-141/12Четврток, 18.10.201210:00Соба 77Снежана Манев
К-68/12Четврток, 18.10.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-776/12Четврток, 18.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-801/11Четврток, 18.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
РО-69/12Четврток, 18.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-150/12Четврток, 18.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1057/12Четврток, 18.10.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1099/12Четврток, 18.10.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1101/12Четврток, 18.10.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1101/12Четврток, 18.10.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1103/12Четврток, 18.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-206/12Четврток, 18.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
ПЛ1-ТС-70/12Четврток, 18.10.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-1360/11Четврток, 18.10.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-456/11Четврток, 18.10.201210:30Судница 5Маја Денковска
РО-62/12Четврток, 18.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-630/12Четврток, 18.10.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П2-140/12Четврток, 18.10.201210:30Соба 117Неџат Мемети
П2-182/11Четврток, 18.10.201210:45Соба 117Неџат Мемети
К-969/12Четврток, 18.10.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
ПЛ1-ТС-208/12Четврток, 18.10.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-1201/11Четврток, 18.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
ПЛ1-ТС-26/12Четврток, 18.10.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-349/12Четврток, 18.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
РО-32/12Четврток, 18.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1043/12Четврток, 18.10.201211:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1045/12Четврток, 18.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-202/2012Четврток, 18.10.201211:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1046/12Четврток, 18.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1058/12Четврток, 18.10.201211:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1047/12Четврток, 18.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-215/12Четврток, 18.10.201211:30Соба 17Марија Скалова
ПЛ1-ТС-100/11Четврток, 18.10.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-424/12Четврток, 18.10.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-560/10Четврток, 18.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
РО-53/12Четврток, 18.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-896/12Четврток, 18.10.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
РО-63/12Четврток, 18.10.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
К-895/12Четврток, 18.10.201211:45Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-214/12Четврток, 18.10.201211:50Соба 17Марија Скалова
ПЛ-1-209/12Четврток, 18.10.201212:00Соба 84Живка Ивановска
К-995/09Четврток, 18.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-902/12Четврток, 18.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ1-ТС-33/12Четврток, 18.10.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-596/12Четврток, 18.10.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-693/12Четврток, 18.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
РО-72/12Четврток, 18.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-860/12Четврток, 18.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-111/12Четврток, 18.10.201212:10Соба 17Марија Скалова
ПЛ-1-256/12Четврток, 18.10.201212:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-484/12Четврток, 18.10.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1065/12Четврток, 18.10.201212:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1063/12Четврток, 18.10.201212:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1066/12Четврток, 18.10.201212:30Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-195/12Четврток, 18.10.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-16/12Четврток, 18.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
МАЛВ-ТС-12/12Четврток, 18.10.201213:00Соба 17Марија Скалова
К-846/12Четврток, 18.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-747/12Четврток, 18.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-388/11Четврток, 18.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
ПЛ1-ТС-1/12Четврток, 18.10.201213:00Соба 77Снежана Манев
К-322/11Четврток, 18.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-378/12Четврток, 18.10.201213:15Соба 80Јаготка Денковска
П1-398/11Четврток, 18.10.201213:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
П2-135/12Четврток, 18.10.201213:15Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-412/12Четврток, 18.10.201213:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-868/11Четврток, 18.10.201213:25Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-196/12Четврток, 18.10.201213:30Соба 77Снежана Манев
К-383/12Четврток, 18.10.201213:30Соба 85Зоран Соларски
К-14/12Четврток, 18.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПЛ1-ТС-201/12Четврток, 18.10.201214:00Соба 77Снежана Манев
П1-941/11Петок, 19.10.201209:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-1451/11Петок, 19.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
К-581/12Петок, 19.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1077/08Петок, 19.10.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-510/10Петок, 19.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-941/12Петок, 19.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П1-401/12Петок, 19.10.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ВПП1-11/12Петок, 19.10.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-209/12Петок, 19.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-111/09Петок, 19.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-1157/09Петок, 19.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-56/11Петок, 19.10.201209:30Судница 8Зоран Соларски
К-295/09Петок, 19.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-433/09Петок, 19.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
К-905/11Петок, 19.10.201209:30Судница 9Миодраг Величковски
К-571/11Петок, 19.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-881/09Петок, 19.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-826/11Петок, 19.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-М-12/12Петок, 19.10.201210:00Соба 23Олгица Цветанова
П-1033/10Петок, 19.10.201210:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-738/11Петок, 19.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-416/11Петок, 19.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
К-1240/10Петок, 19.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-698/11Петок, 19.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-59/10Петок, 19.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-236/12Петок, 19.10.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-270/11Петок, 19.10.201210:00Судница 8Зоран Соларски
К-531/09Петок, 19.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
К-497/10Петок, 19.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
К-413/08Петок, 19.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-М-14/12Петок, 19.10.201210:15Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-237/12Петок, 19.10.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1094/09Петок, 19.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
К-64/09Петок, 19.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-833/10Петок, 19.10.201210:30Судница 8Савре Спасовски
К-312/11Петок, 19.10.201210:30Судница 8Савре Спасовски
П1-284/12Петок, 19.10.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-М-15/12Петок, 19.10.201210:30Соба 23Олгица Цветанова
П1-320/12Петок, 19.10.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
К-783/11Петок, 19.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-158/12Петок, 19.10.201210:30Судница 8Зоран Соларски
К-202/10Петок, 19.10.201210:30Судница 5Маја Денковска
К-1162/11Петок, 19.10.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-М-17/12Петок, 19.10.201210:40Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-136/12Петок, 19.10.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-М-28/12Петок, 19.10.201210:50Соба 23Олгица Цветанова
К-837/09Петок, 19.10.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
К-444/10Петок, 19.10.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-370/12Петок, 19.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-М-30/12Петок, 19.10.201211:00Соба 23Олгица Цветанова
П1-776/11Петок, 19.10.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
П1-319/12Петок, 19.10.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
П1-62/12Петок, 19.10.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
К-828/08Петок, 19.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-239/12Петок, 19.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-989/09Петок, 19.10.201211:00Судница 8Зоран Соларски
К-521/10Петок, 19.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-462/12Петок, 19.10.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
К-983/11Петок, 19.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-М-36/12Петок, 19.10.201211:15Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-50/12Петок, 19.10.201211:20Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-222/12Петок, 19.10.201211:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-282/08Петок, 19.10.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
К-644/12Петок, 19.10.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1330/11Петок, 19.10.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-518/11Петок, 19.10.201211:30Судница 8Савре Спасовски
К-900/08Петок, 19.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
ПРК-М-51/12Петок, 19.10.201211:30Соба 23Олгица Цветанова
К-309/11Петок, 19.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-619/09Петок, 19.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-491/11Петок, 19.10.201211:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-М-52/12Петок, 19.10.201211:40Соба 23Олгица Цветанова
К-59/12Петок, 19.10.201211:45Соба 51Биљана Спиридоновска
К-210/12Петок, 19.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1078/11Петок, 19.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-947/12Петок, 19.10.201212:00Соба 86Савре Спасовски
ПРК-М-53/12Петок, 19.10.201212:00Соба 23Олгица Цветанова
П1-333/11Петок, 19.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
К-155/12Петок, 19.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ1-ТС-228/12Петок, 19.10.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1208/09Петок, 19.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-108/10Петок, 19.10.201212:00Судница 9Миодраг Величковски
К-785/11Петок, 19.10.201212:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ-1-287/12Петок, 19.10.201212:30Соба 40Мери Манаки Филиповска
К-661/12Петок, 19.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-342/12Петок, 19.10.201212:45Соба 40Мери Манаки Филиповска
К-828/12Петок, 19.10.201213:00Судница 4Славица Спасиќ
К-1114/10Петок, 19.10.201213:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-250/12Петок, 19.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-457/11Петок, 19.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ-1-383/12Петок, 19.10.201213:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-1214/11Петок, 19.10.201213:00Судница 8Зоран Соларски
К-460/10Петок, 19.10.201213:00Судница 9Миодраг Величковски
К-905/12Петок, 19.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-51/11Петок, 19.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-883/12Петок, 19.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-892/12Петок, 19.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ПЛ-1-379/12Петок, 19.10.201213:15Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-664/11Петок, 19.10.201213:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-1126/11Петок, 19.10.201213:15Соба 51Биљана Спиридоновска
К-311/10Петок, 19.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-923/12Петок, 19.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-410/08Петок, 19.10.201213:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1000/12Петок, 19.10.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
К-639/12Петок, 19.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-420/12Петок, 19.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-976/12Понеделник, 22.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-885/12Понеделник, 22.10.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1253/12Понеделник, 22.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
57/11-ЈПонеделник, 22.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-819/12Понеделник, 22.10.201209:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-818/12Понеделник, 22.10.201209:30Судница 8Савре Спасовски
К-1281/11Понеделник, 22.10.201209:30Судница 8Савре Спасовски
П1-253/12Понеделник, 22.10.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-647/12Понеделник, 22.10.201209:30Судница 6Муса Сулејмани
ВПП1-22/12Понеделник, 22.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-89/12Понеделник, 22.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-46/12Понеделник, 22.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-974/12Понеделник, 22.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1255/12Понеделник, 22.10.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1256/12Понеделник, 22.10.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-969/12Понеделник, 22.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1257/12Понеделник, 22.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-967/12Понеделник, 22.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1258/12Понеделник, 22.10.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-99/12Понеделник, 22.10.201209:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-965/12Понеделник, 22.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1262/12Понеделник, 22.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-964/12Понеделник, 22.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1264/12Понеделник, 22.10.201209:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-960/12Понеделник, 22.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-953/12Понеделник, 22.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-959/12Понеделник, 22.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-954/12Понеделник, 22.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-889/12Понеделник, 22.10.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-Ј-111/11Понеделник, 22.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1274/12Понеделник, 22.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-231/12Понеделник, 22.10.201210:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-524/12Понеделник, 22.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-12/11Понеделник, 22.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
К-836/12Понеделник, 22.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-55/12Понеделник, 22.10.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-948/12Понеделник, 22.10.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1277/12Понеделник, 22.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-946/12Понеделник, 22.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1280/12Понеделник, 22.10.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1156/12Понеделник, 22.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1282/12Понеделник, 22.10.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1157/12Понеделник, 22.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1284/12Понеделник, 22.10.201210:20Соба 76Беџет Елези
МАЛВ-ТС-58/12Понеделник, 22.10.201210:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1165/12Понеделник, 22.10.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1285/12Понеделник, 22.10.201210:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1168/12Понеделник, 22.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-554/11Понеделник, 22.10.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1286/12Понеделник, 22.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-5/08Понеделник, 22.10.201210:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
П1-800/11Понеделник, 22.10.201210:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-842/12Понеделник, 22.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
П-697/10Понеделник, 22.10.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
К-603/12Понеделник, 22.10.201210:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-С-1171/12Понеделник, 22.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1287/12Понеделник, 22.10.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1173/12Понеделник, 22.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1288/12Понеделник, 22.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
ТС-72/12Понеделник, 22.10.201210:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1178/12Понеделник, 22.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1289/12Понеделник, 22.10.201210:45Соба 76Беџет Елези
К-653/12Понеделник, 22.10.201210:45Судница 6Муса Сулејмани
ПРК-С-1291/12Понеделник, 22.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1295/12Понеделник, 22.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1295/12Понеделник, 22.10.201210:55Соба 76Беџет Елези
К-660/10Понеделник, 22.10.201211:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1300/12Понеделник, 22.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-489/11Понеделник, 22.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-1218/08Понеделник, 22.10.201211:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-294/12Понеделник, 22.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-886/12Понеделник, 22.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-244/11Понеделник, 22.10.201211:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
П1-283/12Понеделник, 22.10.201211:00Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1304/12Понеделник, 22.10.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1305/12Понеделник, 22.10.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1309/12Понеделник, 22.10.201211:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1313/12Понеделник, 22.10.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1325/12Понеделник, 22.10.201211:25Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1315/12Понеделник, 22.10.201211:25Соба 76Беџет Елези
К-1433/11Понеделник, 22.10.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1317/12Понеделник, 22.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1331/12Понеделник, 22.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-980/09Понеделник, 22.10.201211:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-926/11Понеделник, 22.10.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1148/10Понеделник, 22.10.201211:30Судница 8Савре Спасовски
К-453/11Понеделник, 22.10.201211:30Судница 6Муса Сулејмани
П1-297/12Понеделник, 22.10.201211:30Соба 93Татјана Коколанска
П1-337/12Понеделник, 22.10.201211:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-1332/12Понеделник, 22.10.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1335/12Понеделник, 22.10.201211:40Соба 76Беџет Елези
ТС-11/12Понеделник, 22.10.201211:40Соба 43Јован Ѓорѓиевски
ПРК-С-1339/12Понеделник, 22.10.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1341/12Понеделник, 22.10.201211:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1344/12Понеделник, 22.10.201211:55Соба 76Беџет Елези
К-1250/11Понеделник, 22.10.201212:00Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1350/12Понеделник, 22.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-1131/10Понеделник, 22.10.201212:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-781/11Понеделник, 22.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-511/09Понеделник, 22.10.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-1125/11Понеделник, 22.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-11/11Понеделник, 22.10.201212:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-266/12Понеделник, 22.10.201212:00Судница 9Миодраг Величковски
К-266/12Понеделник, 22.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-93/12Понеделник, 22.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1356/12Понеделник, 22.10.201212:05Соба 76Беџет Елези
К-881/11Понеделник, 22.10.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-929/12Понеделник, 22.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-993/11Понеделник, 22.10.201213:00Судница 8Савре Спасовски
ТС-37/12Понеделник, 22.10.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1278/11Понеделник, 22.10.201213:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
ТС-57/12Понеделник, 22.10.201213:20Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-499/11Понеделник, 22.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-300/12Понеделник, 22.10.201213:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1142/08Понеделник, 22.10.201213:30Судница 6Јулијана Гаревска
К-1053/11Понеделник, 22.10.201213:30Соба 85Зоран Соларски
П1-161/12Понеделник, 22.10.201213:30Соба 93Татјана Коколанска
П2-167/12Понеделник, 22.10.201213:30Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-228/2012Среда, 24.10.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-216/12Среда, 24.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
3516/10-ССреда, 24.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-47/11Среда, 24.10.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-622/12Среда, 24.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-694/12Среда, 24.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1692/11Среда, 24.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-530/11Среда, 24.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
К-936/12Среда, 24.10.201209:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-262/12Среда, 24.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
ОДС-41/12Среда, 24.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
К-700/12Среда, 24.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-700/12Среда, 24.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-933/12Среда, 24.10.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-718/11Среда, 24.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-350/12Среда, 24.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-733/12Среда, 24.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П1-83/11Среда, 24.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-Ј-218/12Среда, 24.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1701/11Среда, 24.10.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-220/12Среда, 24.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-539/11Среда, 24.10.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-429/11Среда, 24.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-710/12Среда, 24.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-233/2012Среда, 24.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-233/12Среда, 24.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-133/12Среда, 24.10.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-238/12Среда, 24.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-208/12Среда, 24.10.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1034/11Среда, 24.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-710/12Среда, 24.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-727/12Среда, 24.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-239/12Среда, 24.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1781/11Среда, 24.10.201209:55Судница 76Беџет Елези
ПЛ-1-129/12Среда, 24.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-243/12Среда, 24.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-213/12Среда, 24.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-842/12Среда, 24.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
К-352/12Среда, 24.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-61/12Среда, 24.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-987/11Среда, 24.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-61/12Среда, 24.10.201210:00Соба 23Олгица Цветанова
ВПП-17/12Среда, 24.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ВПП1-39/12Среда, 24.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ОДС-9/12Среда, 24.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
ОДС-9/12Среда, 24.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
К-671/12Среда, 24.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-605/12Среда, 24.10.201210:00Судница 6Муса Сулејмани
К-67/12Среда, 24.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-919/12Среда, 24.10.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-805/11Среда, 24.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
П1-527/11Среда, 24.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-196/12Среда, 24.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-397/11Среда, 24.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-717/12Среда, 24.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-713/12Среда, 24.10.201210:10Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-111/12Среда, 24.10.201210:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-219/12Среда, 24.10.201210:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-549/11Среда, 24.10.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-63/12Среда, 24.10.201210:15Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-62/12Среда, 24.10.201210:15Соба 23Олгица Цветанова
П1-602/11Среда, 24.10.201210:15Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-356/12Среда, 24.10.201210:20Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-365/12Среда, 24.10.201210:20Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-245/12Среда, 24.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-221/12Среда, 24.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-810/12Среда, 24.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-629/12Среда, 24.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
К-1235/11Среда, 24.10.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПРК-М-77/12Среда, 24.10.201210:30Соба 23Олгица Цветанова
ВПП-22/12Среда, 24.10.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
ВПП-22/12Среда, 24.10.201210:30Соба 19Виолета Тасевска
ПЛ1-ТС-211/12Среда, 24.10.201210:30Соба 77Снежана Манев
К-355/12Среда, 24.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
К-943/12Среда, 24.10.201210:30Соба 85Зоран Соларски
ПЛ-1-206/12Среда, 24.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-844/12Среда, 24.10.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-248/12Среда, 24.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПЛ-1-372/12Среда, 24.10.201210:40Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-251/12Среда, 24.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-225/12Среда, 24.10.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-657/12Среда, 24.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-82/12Среда, 24.10.201210:40Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-Ј-256/12Среда, 24.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПЛ-1-369/12Среда, 24.10.201210:50Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-263/12Среда, 24.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-227/12Среда, 24.10.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-459/11Среда, 24.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-360/12Среда, 24.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-267/12Среда, 24.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-228/12Среда, 24.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-688/12Среда, 24.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-459/11Среда, 24.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-830/12Среда, 24.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
К-559/11Среда, 24.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-242/12Среда, 24.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-763/11Среда, 24.10.201211:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-88/12Среда, 24.10.201211:00Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-210/12Среда, 24.10.201211:00Соба 77Снежана Манев
К-520/12Среда, 24.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-907/12Среда, 24.10.201211:00Соба 85Зоран Соларски
К-433/12Среда, 24.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
П1-289/12Среда, 24.10.201211:00Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-95/12Среда, 24.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-874/12Среда, 24.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-672/12Среда, 24.10.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-234/12Среда, 24.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ-1-376/12Среда, 24.10.201211:15Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-380/12Среда, 24.10.201211:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-324/12Среда, 24.10.201211:15Соба 7+Беџет Елези
ПРК-М-90/12Среда, 24.10.201211:15Соба 23Олгица Цветанова
П1-483/12Среда, 24.10.201211:15Соба 21Видое Тасевски
ПРК-Ј-235/12Среда, 24.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-284/12Среда, 24.10.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-204/12Среда, 24.10.201211:25Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-388/12Среда, 24.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-114/12Среда, 24.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-236/12Среда, 24.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-644/12Среда, 24.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-644/12Среда, 24.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-644/12Среда, 24.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
К-1100/11Среда, 24.10.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-112/12Среда, 24.10.201211:30Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-95/12Среда, 24.10.201211:30Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-209/12Среда, 24.10.201211:30Соба 77Снежана Манев
К-322/12Среда, 24.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-597/12Среда, 24.10.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-976/12Среда, 24.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
К-570/11Среда, 24.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
П1-484/12Среда, 24.10.201211:30Соба 21Видое Тасевски
ПЛ-1-96/12Среда, 24.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-834/12Среда, 24.10.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-824/11Среда, 24.10.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
П2-40/11Среда, 24.10.201211:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-793/12Среда, 24.10.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-423/12Среда, 24.10.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-240/12Среда, 24.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-492/12Среда, 24.10.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-426/12Среда, 24.10.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-504/12Среда, 24.10.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-531/12Среда, 24.10.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1542/11Среда, 24.10.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-606/12Среда, 24.10.201211:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-М-91/12Среда, 24.10.201211:50Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-С-633/12Среда, 24.10.201211:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-614/12Среда, 24.10.201211:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-Ј-242/12Среда, 24.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-681/12Среда, 24.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-680/12Среда, 24.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
К-474/12Среда, 24.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-277/11Среда, 24.10.201212:00Судница 8Савре Спасовски
ПРК-М-92/12Среда, 24.10.201212:00Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-217/12Среда, 24.10.201212:00Соба 77Снежана Манев
К-308/12Среда, 24.10.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-459/10Среда, 24.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-103/12Среда, 24.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-677/12Среда, 24.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-696/12Среда, 24.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-246/12Среда, 24.10.201212:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-М-93/12Среда, 24.10.201212:15Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-98/12Среда, 24.10.201212:20Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-96/12Среда, 24.10.201212:20Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-Ј-252/12Среда, 24.10.201212:30Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-223/12Среда, 24.10.201212:30Соба 77Снежана Манев
К-33/12Среда, 24.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-197/12Среда, 24.10.201212:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-508/12Среда, 24.10.201212:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-815/12Среда, 24.10.201212:45Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-767/12Среда, 24.10.201213:00Соба 80Јаготка Денковска
К-1162/08Среда, 24.10.201213:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-974/12Среда, 24.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-762/12Среда, 24.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-939/10Среда, 24.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
П-472/10Среда, 24.10.201213:00Соба 21Видое Тасевски
К-1163/11Среда, 24.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-765/12Среда, 24.10.201213:10Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-205/12Среда, 24.10.201213:15Соба 77Снежана Манев
К-22/12Среда, 24.10.201213:15Соба 51Биљана Спиридоновска
К-22/12Среда, 24.10.201213:15Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-761/12Среда, 24.10.201213:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-758/12Среда, 24.10.201213:30Соба 80Јаготка Денковска
К-408/12Среда, 24.10.201213:30Судница 8Зоран Соларски
К-923/11Среда, 24.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-757/12Среда, 24.10.201213:40Соба 80Јаготка Денковска
К-1365/11Среда, 24.10.201213:45Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1365/11Среда, 24.10.201213:45Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-О-752/12Среда, 24.10.201213:50Соба 80Јаготка Денковска
ПЛ1-ТС-4/12Среда, 24.10.201214:00Соба 77Снежана Манев
К-342/12Четврток, 25.10.201209:15Судница 8Зоран Соларски
К-220/12Четврток, 25.10.201209:15Соба 81Миодраг Величковски
К-60/12Четврток, 25.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-19/12Четврток, 25.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
К-452/12Четврток, 25.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
К-927/12Четврток, 25.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
П1-7/12Четврток, 25.10.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П2-66/12Четврток, 25.10.201209:30Соба 19Виолета Тасевска
ТС-64/12Четврток, 25.10.201209:30Соба 43Јован Ѓорѓиевски
П1-276/12Четврток, 25.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
МАЛВП-479/2011Четврток, 25.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-101/2012Четврток, 25.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
К-338/12Четврток, 25.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-961/10Четврток, 25.10.201210:00Соба 86Савре Спасовски
П1-190/12Четврток, 25.10.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П-1070/10Четврток, 25.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
К-566/12Четврток, 25.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
ТС-61/12Четврток, 25.10.201210:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-81/10Четврток, 25.10.201210:00Судница 8Зоран Соларски
П1-361/12Четврток, 25.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
П1-361/12Четврток, 25.10.201210:00Соба 91Ленка Соколовска
МАЛВП-545/2010Четврток, 25.10.201210:30Соба 84Живка Ивановска
К-556/08Четврток, 25.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
К-556/08Четврток, 25.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-665/12Четврток, 25.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
К-265/11Четврток, 25.10.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-980/12Четврток, 25.10.201210:30Соба 86Савре Спасовски
П2-155/12Четврток, 25.10.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
П1-348/12Четврток, 25.10.201210:30Соба 91Ленка Соколовска
ВПП1-12/12Четврток, 25.10.201210:30Соба 93Татјана Коколанска
139/11-СЧетврток, 25.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
К-91/10Четврток, 25.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-897/12Четврток, 25.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-254/12Четврток, 25.10.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-407/12Четврток, 25.10.201211:00Соба 19Виолета Тасевска
К-908/10Четврток, 25.10.201211:00Судница 8Зоран Соларски
П1-916/11Четврток, 25.10.201211:00Соба 91Ленка Соколовска
ВПП-1/12Четврток, 25.10.201211:00Соба 93Татјана Коколанска
К-1379/11Четврток, 25.10.201211:00Судница 9Миодраг Величковски
ПРК-С-1281/11Четврток, 25.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-401/11Четврток, 25.10.201211:15Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-684/12Четврток, 25.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
К-1416/11Четврток, 25.10.201211:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-О-691/12Четврток, 25.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-20/12Четврток, 25.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
К-724/12Четврток, 25.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
К-724/12Четврток, 25.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
К-910/12Четврток, 25.10.201211:30Соба 86Савре Спасовски
П1-321/12Четврток, 25.10.201211:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-205/12Четврток, 25.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
ПРК-С-801/12Четврток, 25.10.201211:35Соба 80Јаготка Денковска
621/10-ЈЧетврток, 25.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-652/12Четврток, 25.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1408/11Четврток, 25.10.201211:45Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-271/12Четврток, 25.10.201211:45Соба 80Јаготка Денковска
К-906/12Четврток, 25.10.201211:45Судница 44Муса Сулејмани
ПРК-Ј-393/11Четврток, 25.10.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1649/11Четврток, 25.10.201211:50Соба 80Јаготка Денковска
К-1239/07Четврток, 25.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-703/12Четврток, 25.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
К-237/10Четврток, 25.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-237/10Четврток, 25.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-436/12Четврток, 25.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-810/12Четврток, 25.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
К-1012/10Четврток, 25.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-Ј-307/11Четврток, 25.10.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-516/12Четврток, 25.10.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1706/11Четврток, 25.10.201212:25Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1706/11Четврток, 25.10.201212:25Соба 80Јаготка Денковска
П2-151/12Четврток, 25.10.201212:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-227/12Четврток, 25.10.201212:30Соба 19Виолета Тасевска
К-1076/11Четврток, 25.10.201213:00Соба 59Славица Спасиќ
К-928/12Четврток, 25.10.201213:00Соба 86Савре Спасовски
К-941/12Четврток, 25.10.201213:00Соба 86Савре Спасовски
П1-135/12Четврток, 25.10.201213:00Соба 40Мери Манаки Филиповска
К-423/12Четврток, 25.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
МАЛВ-ТС-56/12Четврток, 25.10.201213:00Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-467/09Четврток, 25.10.201213:00Судница 8Зоран Соларски
К-810/10Четврток, 25.10.201213:00Судница 9Миодраг Величковски
К-810/10Четврток, 25.10.201213:00Соба 81Миодраг Величковски
К-183/12Четврток, 25.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ОДС-36/12Четврток, 25.10.201213:15Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-1089/11Четврток, 25.10.201213:30Судница 8Зоран Соларски
К-578/12Четврток, 25.10.201213:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-Ј-415/11Четврток, 25.10.201214:00Соба 80Јаготка Денковска
К-1011/12Четврток, 25.10.201214:00Судница 9Миодраг Величковски
К-207/12Четврток, 25.10.201214:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-1131/11Четврток, 25.10.201214:30Соба 81Миодраг Величковски
ПРК-С-976/12Петок, 26.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-853/11Петок, 26.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
П1-39/11Петок, 26.10.201209:30Соба 25Рушка Поп Арсовска
ПЛ1-ТС-183/12Петок, 26.10.201209:30Соба 43Јован Ѓорѓиевски
К-1007/11Петок, 26.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
СТ-126/03Петок, 26.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
К-727/12Петок, 26.10.201209:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП2-107/11Петок, 26.10.201209:45Соба 21Видое Тасевски
К-235/12Петок, 26.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
ПРК-М-131/12Петок, 26.10.201210:00Соба 131Олгица Цветанова
К-426/09Петок, 26.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
ВПП-33/12Петок, 26.10.201210:00Соба 21Видое Тасевски
К-81/09Петок, 26.10.201210:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-М-132/12Петок, 26.10.201210:10Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-130/12Петок, 26.10.201210:15Соба 23Олгица Цветанова
ПРК-М-129/12Петок, 26.10.201210:30Соба 23Олгица Цветанова
К-750/08Петок, 26.10.201210:30Судница 5Маја Денковска
ПРК-М-128/12Петок, 26.10.201210:40Соба 23Олгица Цветанова
К-500/10Петок, 26.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
ПРК-М-127/12Петок, 26.10.201211:00Соба 23Олгица Цветанова
ВПП-20/12Петок, 26.10.201211:00Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-413/07Петок, 26.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
К-725/08Петок, 26.10.201211:00Судница 5Маја Денковска
П-1119/09Петок, 26.10.201211:00Соба 21Видое Тасевски
К-102/11Петок, 26.10.201211:00Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-147/11Петок, 26.10.201211:00Соба 118Бранка Наумоска
ПРК-М-126/12Петок, 26.10.201211:30Соба 23Олгица Цветанова
ПЛ1-ТС-198/12Петок, 26.10.201211:30Соба 43Јован Ѓорѓиевски
СТ-61/10Петок, 26.10.201211:30Соба 118Бранка Наумоска
К-589/11Петок, 26.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
К-1163/10Петок, 26.10.201212:00Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-63/12Петок, 26.10.201212:00Соба 118Бранка Наумоска
К-608/12Петок, 26.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-1221/09Петок, 26.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-714/12Петок, 26.10.201212:30Соба 51Биљана Спиридоновска
К-952/12Петок, 26.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-792/12Петок, 26.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-862/12Петок, 26.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-450/12Петок, 26.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
СТ-122/10Петок, 26.10.201213:00Соба 118Бранка Наумоска
П1-727/11Петок, 26.10.201213:15Соба 25Рушка Поп Арсовска
К-673/12Петок, 26.10.201213:15Соба 51Биљана Спиридоновска
К-747/10Петок, 26.10.201213:30Соба 51Биљана Спиридоновска
МАЛВП-109/2012Петок, 26.10.20128:30Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-441/2011Понеделник, 29.10.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-Ј-203/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-623/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1107/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-167/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-79/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1399/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 76Беџет Елези
ПЛ1-ТС-178/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-399/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 86Савре Спасовски
ВПП-40/11Понеделник, 29.10.201209:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-964/11Понеделник, 29.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
ВПП-24/08Понеделник, 29.10.201209:30Соба 91Ленка Соколовска
П-328/10Понеделник, 29.10.201209:30Соба 93Татјана Коколанска
ПЛ-1-105/12Понеделник, 29.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-870/12Понеделник, 29.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1401/12Понеделник, 29.10.201209:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-879/12Понеделник, 29.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1109/12Понеделник, 29.10.201209:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1408/12Понеделник, 29.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-808/12Понеделник, 29.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1410/12Понеделник, 29.10.201209:40Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-223/2012Понеделник, 29.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-223/2012Понеделник, 29.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-876/12Понеделник, 29.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1421/12Понеделник, 29.10.201209:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-880/12Понеделник, 29.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1112/12Понеделник, 29.10.201209:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1422/12Понеделник, 29.10.201209:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-882/12Понеделник, 29.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1153/12Понеделник, 29.10.201209:55Соба 80Јаготка Денковска
МАЛВП-257/2012Понеделник, 29.10.201210:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-889/12Понеделник, 29.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-891/12Понеделник, 29.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-885/12Понеделник, 29.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1159/12Понеделник, 29.10.201210:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-671/12Понеделник, 29.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1672/11Понеделник, 29.10.201210:00Соба 76Беџет Елези
ТС-2/11Понеделник, 29.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-811/11Понеделник, 29.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-5/12Понеделник, 29.10.201210:00Соба 86Савре Спасовски
П1-339/12Понеделник, 29.10.201210:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
П1-220/12Понеделник, 29.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
К-395/10Понеделник, 29.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
К-960/09Понеделник, 29.10.201210:00Судница 8Зоран Соларски
ПЛ-1-220/12Понеделник, 29.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-894/12Понеделник, 29.10.201210:05Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1161/12Понеделник, 29.10.201210:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-958/11Понеделник, 29.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-325/12Понеделник, 29.10.201210:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-899/12Понеделник, 29.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1175/12Понеделник, 29.10.201210:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-696/12Понеделник, 29.10.201210:10Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-263/2012Понеделник, 29.10.201210:15Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-902/12Понеделник, 29.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-784/12Понеделник, 29.10.201210:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-905/12Понеделник, 29.10.201210:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1169/12Понеделник, 29.10.201210:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-799/12Понеделник, 29.10.201210:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-907/12Понеделник, 29.10.201210:25Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-169/12Понеделник, 29.10.201210:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-240/2012Понеделник, 29.10.201210:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-913/12Понеделник, 29.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-912/12Понеделник, 29.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-911/12Понеделник, 29.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-1098/07Понеделник, 29.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1177/12Понеделник, 29.10.201210:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1541/11Понеделник, 29.10.201210:30Соба 76Беџет Елези
ТС-3/12Понеделник, 29.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-325/09Понеделник, 29.10.201210:30Соба 49Јулијана Гаревска
ПЛ-1-233/12Понеделник, 29.10.201210:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-70/11Понеделник, 29.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
ПЛ-1-355/12Понеделник, 29.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-693/11Понеделник, 29.10.201210:30Соба 51Биљана Спиридоновска
Р-68/12Понеделник, 29.10.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-916/12Понеделник, 29.10.201210:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-83/12Понеделник, 29.10.201210:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-874/12Понеделник, 29.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-919/12Понеделник, 29.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1118/12Понеделник, 29.10.201210:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-766/12Понеделник, 29.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-763/12Понеделник, 29.10.201210:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-920/12Понеделник, 29.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ОДС-25/12Понеделник, 29.10.201210:45Судница 2Мери Манаки Филиповска
ПРК-С-924/12Понеделник, 29.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1119/12Понеделник, 29.10.201210:50Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-О-770/12Понеделник, 29.10.201210:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-925/12Понеделник, 29.10.201210:55Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-275/2012Понеделник, 29.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-275/2012Понеделник, 29.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-935/12Понеделник, 29.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-935/12Понеделник, 29.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-933/12Понеделник, 29.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-1123/12Понеделник, 29.10.201211:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-Ј-279/12Понеделник, 29.10.201211:00Соба 76Беџет Елези
ТС-97/11Понеделник, 29.10.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-849/11Понеделник, 29.10.201211:00Соба 86Савре Спасовски
ПЛ-1-328/12Понеделник, 29.10.201211:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-965/11Понеделник, 29.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1166/09Понеделник, 29.10.201211:00Судница 8Зоран Соларски
ПЛ-1-358/12Понеделник, 29.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1359/12Понеделник, 29.10.201211:05Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1129/12Понеделник, 29.10.201211:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1363/12Понеделник, 29.10.201211:10Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1364/12Понеделник, 29.10.201211:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1131/12Понеделник, 29.10.201211:20Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1365/12Понеделник, 29.10.201211:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1366/12Понеделник, 29.10.201211:25Соба 76Беџет Елези
МАЛВП-39/2012Понеделник, 29.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
К-878/11Понеделник, 29.10.201211:30Соба 59Славица Спасиќ
ПРК-С-1135/12Понеделник, 29.10.201211:30Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1367/12Понеделник, 29.10.201211:30Соба 76Беџет Елези
ТС-84/11Понеделник, 29.10.201211:30Соба 17Марија Скалова
К-985/12Понеделник, 29.10.201211:30Судница 44Муса Сулејмани
К-800/11Понеделник, 29.10.201211:30Судница 8Зоран Соларски
ПЛ-1-97/12Понеделник, 29.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-302/02Понеделник, 29.10.201211:30Соба 51Биљана Спиридоновска
ПРК-С-1369/12Понеделник, 29.10.201211:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1136/12Понеделник, 29.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1140/12Понеделник, 29.10.201211:40Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1376/12Понеделник, 29.10.201211:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1378/12Понеделник, 29.10.201211:45Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-98/12Понеделник, 29.10.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1381/12Понеделник, 29.10.201211:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1374/12Понеделник, 29.10.201211:50Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1383/12Понеделник, 29.10.201211:55Соба 76Беџет Елези
К-234/12Понеделник, 29.10.201212:00Судница 4Славица Спасиќ
ПРК-С-1144/12Понеделник, 29.10.201212:00Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1389/12Понеделник, 29.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1387/12Понеделник, 29.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ПРК-С-1387/12Понеделник, 29.10.201212:00Соба 76Беџет Елези
ТС-66/12Понеделник, 29.10.201212:00Соба 17Марија Скалова
К-114/11Понеделник, 29.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
П1-368/12Понеделник, 29.10.201212:00Соба 19Виолета Тасевска
К-1259/11Понеделник, 29.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-633/11Понеделник, 29.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-1168/09Понеделник, 29.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-791/11Понеделник, 29.10.201212:00Соба 81Миодраг Величковски
ПЛ-1-54/12Понеделник, 29.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-С-1143/12Понеделник, 29.10.201212:05Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1390/12Понеделник, 29.10.201212:05Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-260/12Понеделник, 29.10.201212:10Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1147/12Понеделник, 29.10.201212:10Соба 80Јаготка Денковска
ПРК-С-1392/12Понеделник, 29.10.201212:10Соба 76Беџет Елези
ПЛ-1-252/12Понеделник, 29.10.201212:15Соба 84Живка Ивановска
ПЛ-1-384/12Понеделник, 29.10.201212:20Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-1148/12Понеделник, 29.10.201212:20Соба 80Јаготка Денковска
К-718/12Понеделник, 29.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-657/12Понеделник, 29.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
К-371/09Понеделник, 29.10.201213:00Соба 51Биљана Спиридоновска
ВПП-12/12Понеделник, 29.10.201213:15Соба 117Неџат Мемети
К-297/12Понеделник, 29.10.201213:30Судница 8Зоран Соларски
МАЛВП-252/2012Вторник, 30.10.201209:30Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-936/12Вторник, 30.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-908/11Вторник, 30.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
К-486/12Вторник, 30.10.201209:30Соба 59Славица Спасиќ
МАЛВ-ТС-13/12Вторник, 30.10.201209:30Соба 17Марија Скалова
К-1160/11Вторник, 30.10.201209:30Судница 4Вите Доневски
К-259/12Вторник, 30.10.201209:30Соба 85Зоран Соларски
К-63/12Вторник, 30.10.201209:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-183/11Вторник, 30.10.201209:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П2-168/11Вторник, 30.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-С-940/12Вторник, 30.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-724/12Вторник, 30.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-724/12Вторник, 30.10.201209:40Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-261/2012Вторник, 30.10.201209:45Соба 84Живка Ивановска
ПРК-О-725/12Вторник, 30.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-728/12Вторник, 30.10.201209:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-729/12Вторник, 30.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-190/12Вторник, 30.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-858/12Вторник, 30.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-Ј-195/12Вторник, 30.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
К-360/12Вторник, 30.10.201210:00Соба 59Славица Спасиќ
ПЛ1-ТС-225/12Вторник, 30.10.201210:00Соба 17Марија Скалова
К-1283/11Вторник, 30.10.201210:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-332/11Вторник, 30.10.201210:00Судница 4Вите Доневски
К-814/12Вторник, 30.10.201210:00Судница 8Савре Спасовски
К-1300/11Вторник, 30.10.201210:00Соба 85Зоран Соларски
К-827/10Вторник, 30.10.201210:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-364/12Вторник, 30.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПРК-Ј-197/12Вторник, 30.10.201210:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-708/12Вторник, 30.10.201210:15Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-714/12Вторник, 30.10.201210:30Соба 78Лидија Велиновска
К-555/11Вторник, 30.10.201210:30Соба 59Славица Спасиќ
ПЛ1-ТС-224/12Вторник, 30.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-442/12Вторник, 30.10.201210:30Соба 85Зоран Соларски
К-422/12Вторник, 30.10.201210:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-371/12Вторник, 30.10.201210:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-308/12Вторник, 30.10.201210:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-О-716/12Вторник, 30.10.201210:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-843/12Вторник, 30.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-850/12Вторник, 30.10.201210:55Соба 78Лидија Велиновска
МАЛВП-70/2011Вторник, 30.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-70/2011Вторник, 30.10.201211:00Соба 84Живка Ивановска
ПРК-С-853/12Вторник, 30.10.201211:00Соба 78Лидија Велиновска
К-1076/09Вторник, 30.10.201211:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-899/12Вторник, 30.10.201211:00Судница 4Вите Доневски
К-1452/11Вторник, 30.10.201211:00Соба 85Зоран Соларски
ПЛ-1-223/12Вторник, 30.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
ПЛ-1-158/11Вторник, 30.10.201211:15Соба 82Мирослав Георгиевски
МАЛВП-197/2012Вторник, 30.10.201211:30Соба 84Живка Ивановска
ПЛ1-ТС-172/12Вторник, 30.10.201211:30Соба 17Марија Скалова
К-518/12Вторник, 30.10.201211:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1073/11Вторник, 30.10.201211:30Судница 8Савре Спасовски
К-937/11Вторник, 30.10.201211:30Соба 85Зоран Соларски
К-568/11Вторник, 30.10.201211:30Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-181/11Вторник, 30.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
П1-79/12Вторник, 30.10.201211:30Соба 117Неџат Мемети
ПЛ-1-187/11Вторник, 30.10.201211:45Соба 82Мирослав Георгиевски
ТС-76/11Вторник, 30.10.201211:50Соба 17Марија Скалова
К-210/09Вторник, 30.10.201212:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-222/12Вторник, 30.10.201212:00Судница 8Савре Спасовски
К-1334/11Вторник, 30.10.201212:00Соба 85Зоран Соларски
К-567/11Вторник, 30.10.201212:00Судница 5Маја Денковска
ПЛ-1-113/12Вторник, 30.10.201212:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-73/12Вторник, 30.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-614/12Вторник, 30.10.201212:30Судница 5Маја Денковска
К-667/10Вторник, 30.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-409/12Вторник, 30.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-977/12Вторник, 30.10.201213:00Судница 4Вите Доневски
К-600/06Вторник, 30.10.201213:00Судница 8Савре Спасовски
К-626/12Вторник, 30.10.201213:30Соба 85Зоран Соларски
ПРК-О-737/12Среда, 31.10.201209:30Соба 78Лидија Велиновска
К-23/11Среда, 31.10.201209:30Судница 4Славица Спасиќ
К-167/12Среда, 31.10.201209:30Судница 44Муса Сулејмани
К-145/09Среда, 31.10.201209:30Судница 8Зоран Соларски
П1-422/12Среда, 31.10.201209:30Соба 117Неџат Мемети
ПРК-О-742/12Среда, 31.10.201209:35Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-749/12Среда, 31.10.201209:45Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-755/12Среда, 31.10.201209:55Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-759/12Среда, 31.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-О-762/12Среда, 31.10.201210:00Соба 78Лидија Велиновска
П-374/10Среда, 31.10.201210:00Соба 19Виолета Тасевска
К-440/12Среда, 31.10.201210:00Судница 44Муса Сулејмани
СТ-176/08Среда, 31.10.201210:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1042/10Среда, 31.10.201210:30Судница 4Славица Спасиќ
МАЛВ-ТС-310/11Среда, 31.10.201210:30Соба 17Марија Скалова
К-986/11Среда, 31.10.201210:30Судница 44Муса Сулејмани
ПРК-О-748/12Среда, 31.10.201210:40Соба 78Лидија Велиновска
К-1115/09Среда, 31.10.201210:45Судница 8Зоран Соларски
ПРК-О-750/12Среда, 31.10.201210:50Соба 78Лидија Велиновска
К-470/12Среда, 31.10.201211:00Судница 4Славица Спасиќ
ТС-65/12Среда, 31.10.201211:00Соба 17Марија Скалова
К-1181/11Среда, 31.10.201211:00Судница 44Муса Сулејмани
РО-59/12Среда, 31.10.201211:00Соба 82Мирослав Георгиевски
К-729/12Среда, 31.10.201211:15Судница 44Муса Сулејмани
К-2/12Среда, 31.10.201211:30Судница 8Зоран Соларски
РО-61/12Среда, 31.10.201211:30Соба 82Мирослав Георгиевски
К-1447/11Среда, 31.10.201212:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1066/11Среда, 31.10.201212:00Судница 8Зоран Соларски
К-438/12Среда, 31.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1077/11Среда, 31.10.201213:00Судница 44Муса Сулејмани
К-1211/09Среда, 31.10.201213:30Судница 8Зоран Соларски
МАЛВП-26/2012Среда, 31.10.20128:30Соба 84Живка Ивановска